Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

In gesprek over levenskunst

Pijl naar links Ideeën

Een werkvorm om met elkaar in gesprek te gaan over levenskunst, aan de hand van 1 Korinthiërs 13. De werkvorm is bedacht door ds. Ria Meeder-van Hof van de Gereformeerde Kerk Nieuwendijk, en daar beproefd.

Opzet van de bijeenkomst

 • Lees met elkaar 1 Korinthiërs 13
 • Wat spreekt je in dit bijbelfragment het meest aan?

Paulus beschrijft in 1 Korinthiërs 13 de christelijke levenskunst met de drie theologische deugden geloof, hoop en liefde. Zijn christelijke levenskunst bestaat uit het vermogen het leven voor alles te kunnen ontvangen, als een geschenk uit Gods hand. Het leven is niet jouw bezit of jouw project, het is je gegeven om er vervolgens op een goede manier gebruik van te maken.

 • Hoe leef ik een goed en geslaagd leven? 

Het ‘goede leven’ duidt vooral op een leven waarin de verschillende aspecten daarvan onderling in een juiste verhouding staan: inspanning en ontspanning, soberheid en overvloed, ernst en plezier, aandacht voor jezelf en aandacht voor anderen. Daarbij is het uitermate belangrijk dat alle aspecten van het leven hun eigen plek ontvangen en het ene niet gaat ten koste van het andere: leven in balans.

 • Lukt het jou deze balans te bewaren? 

Wees jezelf! Wie gelukkig wil leven moet zichzelf durven zijn. We zijn vaak liever iemand anders dan wie we nu zijn. We zijn vaak liever ergens anders dan waar we nu zijn. We vergelijken onszelf voortdurend met anderen. We vragen ons af waarom we niet net zo vroom, intelligent of eenvoudig zijn als zij. Door ons met anderen te vergelijken, kunnen we ons schuldig, beschaamd of jaloers gaan voelen.

We moeten ons realiseren dat onze opdracht juist ligt in wie en waar we zijn. Ieder mens is uniek. Ieder mens is geroepen tot datgene wat alleen hij of zij kan doen in deze omstandigheden. Je zult je eigen roeping nooit ontdekken als je bezig blijft met de vraag of je het beter of slechter doet dan anderen. Je bent goed genoeg om te doen waartoe je geroepen bent. 

 • Wat versta jij als je roeping? En hoe weet je wat je roeping is?

Geef vorm aan je eigen leven 

Misschien kan de tekst van Anselm Grün (Boek van Levenskunst, pag. 22) daarbij behulpzaam zijn: 

‘Iedereen mag zichzelf de vraag stellen: waaruit put ik? Wat zijn mijn wortels? Waardoor worden mijn denken en voelen gevormd? En ook deze positieve impuls kan in het leven van ieder individu doorwerken: kijk dankbaar terug op datgene wat jij hebt ontvangen aan ideeën die anderen in deze wereld brachten. Ook door jou zelf heen wil iets nieuws gaan stralen. God is de eeuwige Nieuwe. Hij heeft ook met jou een nieuw begin gemaakt. Hij wil door jou nieuwe woorden, nieuwe gedachten, nieuwe oplossingen in deze wereld brengen. Geef je leven opnieuw vorm, zoals de eeuwige God van jou verwacht.

Word capabel om je eigen leven te leven, opdat het een inspirerende bron wordt voor anderen. Heb de moed om je eigen leven te leven. (…) Je bent er niet toe veroordeeld om de situaties van het gekwetst worden uit je kinderjaren te herhalen. (…) Jij bent vrij. Leef nu uit de wijsheid die God ook jou heeft geschonken.’ 

Lied 830 in Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, tekst Henk Jongerius

‘Levenslied’

1 Leven is wachten dagen en nachten
denken en dromen of het zal komen
dat grote geluk. 

2 Leven is vragen wachten verdragen
zwoegen en zwijgen antwoorden krijgen
waarom je niet vroeg.

3 Leven is lijden niet te vermijden
onmacht verduren eindeloos turen
naar komend licht.  

4 Leven is dwalen oude verhalen
speuren en zoeken stoffige boeken
de sporen van God

5 Leven is kijken elkaar verrijken
opnieuw beginnen leren beminnen
spontaan als een kind.

6 Leven is opstaan elkaar tegemoet gaan
’t hart om te geven en kwaad te vergeven -
het leven is goed.

 • Een herkenbaar lied?

Levenskunst – een tussenbalans

Een mens die kan zeggen: mijn talenten of sterke kanten heb ik benut en ingezet; ik heb mijzelf ontwikkeld of ben dat aan het doen; ik ben wijzer geworden, of wil dat worden. Een mens die weet hoe te handelen in het dagelijks leven. Levenskunst is leven en handelen op een manier die recht doet aan de persoon die je wilt zijn, maar die ook rekening houdt met anderen. 

Voor kunst heb je een zekere dosis talent nodig - is Levenskunst dan wel voor iedereen weggelegd? Belangrijk is niet om een beroemd musicus te worden of een groot bedrijf te leiden, maar net zozeer om meer alledaagse talenten te ontplooien. Een talent om onderwijs te geven, of voor iemand te zorgen. Je eigen sterke kanten te ontwikkelen en als mens te groeien: dát is de kunst.

Verdere gespreksvragen

 • Welke Bijbelse figuren en verhalen spreken je aan en hebben betekenis voor jouw ‘goede leven’?
 • Welke mensen zijn voor jou een voorbeeld en waarin hebben ze je gevormd?
 • Waar ben jij dankbaar voor in je leven?
 • Je zou het leven kunnen verdelen in de volgende fasen: groeien, bloeien, vruchtdragen en verwelken. In welke fase bevind jij je? Wat vind je het mooie en wat het moeilijke van deze fase?
 • Hoe zou jij door anderen herinnerd willen worden?