Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Idee

Bijbelstudie 'het goede leven'

Pijl naar links Ideeënbank

Nodig

 • papier (flapover) en stiften
 • bijbels
 • (eventueel) kopie van de vragen voor het groepswerk

Onderaan dit document vindt u de bijbeltekst en achtergrondinformatie bij deze tekst, voor de gespreksleider.

Vooraf

Bekijk de algemene instructie voor een bijbelstudie op kerkinactie.nl/bijbellezen. Daar vindt u aanwijzingen voor het begeleiden van een bijbelstudie. Bereid deze goed voor en let met name op de hoeveelheid beschikbare tijd. Het is aan te raden zeker twee uur in te plannen, of anders het programma over twee avonden te verdelen. Maak van tevoren keuzes en een tijdspad. Deze opzet is een leidraad, u kunt deze aanvullen of aanpassen aan de groep.

Inleiding

De vrijheid om zelf keuzes te maken wordt in onze maatschappij steeds belangrijker. Het is een belangrijk onderdeel van onze opvatting van wat het goede leven inhoudt. In de Bijbel wordt de bezorgdheid van de mens om in zijn levensbehoeften te voorzien gezet tegenover de onbezorgdheid, het leven in vertrouwen op God. Welke invulling wordt in de tekst die we lezen gegeven aan het goede leven? Wat betekent dit voor ons leven en voor de keuzes die wij maken?

Stap 1: Openen en kennismaken

Steek een kaars aan en geef die rond. Vraag iedereen: houd de kaars even vast, zeg je naam en vertel iets over jezelf 

Zing een lied met elkaar.

ZIEN - Verkennen van het eigen verhaal

Stap 2: Introductie en context

Bespreek in de groep: wat is voor jou een ‘goed’ leven? 

Schrijf de reacties in steekwoorden op papier (flapover).

Kijk met elkaar eens naar het resultaat. Wat valt op? Zijn het voornamelijk sociale, politieke, religieuze of economische elementen die worden genoemd? Waar ligt de focus? (of waar juist niet?) Praat er even over door met elkaar.

IN GESPREK MET DE TEKST - Verkennen van het bijbelverhaal

Stap 3: De Bijbel openen 

Zoek Matteüs 6:19-34 op. Dit gedeelte is onderdeel van de zogenaamde ‘bergrede’ van Jezus, waarin Hij zijn volgelingen onderwijst. Het hele gedeelte beslaat Matteüs 5 t/m 7. 

Vraag de deelnemers de tekst hardop te lezen (om beurten een vers).

Stap 4: De tekst bestuderen

Inventariseer in de groep: waar gaat deze tekst over? Laat de deelnemers in één woord benoemen waar de tekst voor hen over gaat.

Schrijf de antwoorden op een grote flap.

Stap 5: In kleine groepjes de tekst bestuderen

Deel de groep in kleine groepjes (3-6 personen) op. Geef hen de onderstaande vragen mee om met elkaar te bespreken en een groot vel papier om hun antwoorden te noteren.

Lees Matteüs 5:1. Probeer je een voorstelling te maken van de mensen waar Jezus tegen spreekt. (Bijvoorbeeld: zijn het mannen en vrouwen, welke leeftijden, wat zou hun economische situatie zijn, enz.)

Terug naar hoofdstuk 6:19 t/m 34.

 1. Wat wordt bedoeld met ‘schatten in de hemel?’
 2. Wat wordt bedoeld met ‘schatten op aarde?’
 3. Wat betekent het woord ‘Mammon?’
 4. Waarover maken de mensen in de tekst zich zorgen?
 5. Waarom wil Jezus dat mensen zich geen zorgen maken over deze dingen?
 6. Hoe wordt het je geen zorgen maken verbonden met het doen van gerechtigheid en het zoeken van het koninkrijk van God?

Stap 6: Terugkoppeling naar de grote groep

De groepjes presenteren elkaar de antwoorden of - wanneer er weinig tijd is - vertellen elkaar wat hen het meest opviel/is bijgebleven van het gesprek dat ze hadden.
Luister naar elkaars bevindingen en praat even door met elkaar over wat is opgevallen.

HANDELEN - Samen werken aan verandering

Stap 7: Koppelen aan eigen leven

Bespreek in de grote groep:

 1. Wat heeft de tekst ons aangereikt over ‘het goede leven’? 
 2. Welk gevolg heeft dit voor de keuzes die wij maken? Wat zou je anders willen doen? 

Stap 8: Afsluiting

Laat de kaars weer rondgaan en vraag iedereen in één woord of één zin te benoemen wat hij/zij meeneemt uit dit gesprek.

Sluit af met gebed en/of lied, bijvoorbeeld: Geloven in Delen kerkinactie.nl/kom-in-actie/lied-wij-delen of het Taizé-lied ‘The kingdom of God is justice and peace’.

Achtergrondinformatie bij deze bijbeltekst voor de gespreksleider
Jezus toont zich in dit verhaal een volhouder voor het zoeken van het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Het is van wezenlijk belang om de gevolgen (Matteüs 6:19-34) niet uit het verband te lichten. Als Jezus zegt ‘maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer waard dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?’ zegt Hij dat met de bedoeling om niet alleen bezig te zijn met deze aardse zaken en met schatten verzamelen op aarde. Hij voegt in dit hoofdstuk een dimensie toe aan het vorige hoofdstuk waarin Hij oproept om de dingen in het verborgene te doen. Het gaat om je hart, je oprechtheid, je innerlijk, ‘het oog is de lamp van het lichaam’. Maar daarvoor is het wel nodig om te kiezen, God en de Mammon kunnen niet beiden tegelijk gediend worden. Als je innerlijk gericht is op het zoeken van het koninkrijk dan is de rest, dat wat je nodig hebt, een gave. Verspil dus geen tijd aan hoe je eruitziet, of wat anderen van je denken, en of je wel genoeg te eten hebt, maar richt je op het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Het lijkt een klein woordje maar het is essentieel om dit gedeelte goed te begrijpen. Hoe zou de wereld eruitzien als we allemaal de gerechtigheid zoeken? Wat bedoelt Jezus met die gerechtigheid en hoe zou dat er vandaag uit kunnen zien?
Jezus roept mensen op zich te richten op God en zijn koninkrijk én hoe we omgaan met onze naasten - gerechtigheid. Hij weet dat als we zó leven, en daar onze focus hebben, de materiële zorgen naar de achtergrond verdwijnen en de mensen bloeien in Gods Licht.

Deze bijbelstudie is gemaakt door Marja Griffioen van de werkgroep Contextueel Bijbellezen. 

Bekijk ook

Gerelateerde ideeën