Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Ondersteuning bij 'monastiek kerk-zijn'

Inspiratie en kennis delen

Belangrijk voor de versterking van de monastieke beweging in en vanuit de Protestantse Kerk is het delen van inspiratie en kennis. Dat gebeurt onder andere via de webpagina en facebookgroep 'Monastiek kerk-zijn', maar ook door middel van een jaarlijkse inspiratiebijeenkomst voor monastieke initiatieven en het blad Meditatief leven.

Bij het delen van kennis hoort ook een adviesfunctie. De verbindend specialist 'monastiek kerkzijn' kan in de opstartfase van monastieke initiatieven meedenken. Als initiatieven zich willen ontwikkelen tot pioniersplek wordt er vanuit de landelijke kerk een contactpersoon aan het betreffende initiatief gekoppeld. Als een monastiek initiatief pioniersplek is geworden wordt er een pionierbegeleider aan deze plek verbonden.

Netwerk- en leergemeenschapsvorming

Voor monastieke initiatieven in en vanuit de Protestantse Kerk is het mogelijk om te netwerken via de eerder genoemde facebookgroep 'Monastiek kerk-zijn' en de jaarlijkse inspiratiebijeenkomst. Daaruit kunnen leergemeenschappen rond specifieke thema's ontstaan, zoals 'predikant en monastiek' of 'gemeente en monastiek'. Voor monastieke pioniersplekken is er in aanvulling hierop een 'nichenetwerk monastiek pionieren' in ontwikkeling. Daarnaast is er voor monastieke pioniersplekken een bredere 'leergemeenschap pionieren' met een website www.lerenpionieren.nl en zijn er pionierstrainingen, waar het nichenetwerk onderdeel van is. Voor monastieke initiatieven die zich nog oriënteren op het pionieren zijn er verkendagen en is de voornoemde website een bron van informatie.

Verbindingen met en tussen partners die in hetzelfde veld werkzaam zijn

In het veld van monastiek kerkzijn en monastieke spiritualiteit zijn in Nederland aan protestantse en oecumenische zijde meerdere bewegingen en netwerken actief. Te denken valt aan Vacare, het Netwerk Geestelijke Begeleiding in de Protestantse Kerk, stichting De Binnenkamer, de Vereniging Religieuze Leefgemeenschappen Nederland, etc. Voor de ontwikkeling van dit werkveld is het van belang om hiermee in verbinding te staan, onderlinge verbindingen te leggen en waar mogelijk samenwerking te zoeken.

Financiering en fondsenwerving

Voor monastieke initiatieven met de status van pioniersplek is er financiële ondersteuning vanuit de landelijke kerk. Voor andere initiatieven zijn er mogelijkheden voor (bescheiden) subsidiëring vanuit de solidariteitskas en een missionair vernieuwingsfonds, mits ze voldoen aan de daarvoor gestelde criteria. Voor (mede)financiering van grotere projecten en initiatieven zijn er institutionele fondsen buiten de Protestantse Kerk. De ervaring leert dat het meerwaarde heeft om hierbij een professionele fondsenwerver in te schakelen.

Samen met anderen nieuwe initiatieven ontwikkelen

De Protestantse Kerk is niet alleen volgend als het gaat om monastieke initiatieven die overal in het land ontstaan, maar ontwikkelt ook zelf - in samenwerking met partners - eigen initiatieven op dit terrein.