Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

De Binnenkamer: Protestants klooster in de cloud

De getijdengemeenschap 'De Binnenkamer' vertaalt de kloostertraditie naar deze tijd. In de kapel van Nieuw Hydepark vindt dagelijks het getijdengebed plaats. Mensen kunnen zowel in de kapel als online aanhaken. Ds. Reintje Stomphorst vertelt over dit initiatief.

Stil om je heen, stil in jezelf

De behoefte van mensen aan plaatsen waar het stil wordt, stil om je heen en stil ook in jezelf, plaatsen waar je je verbonden voelt met die Ene, is zo oud als de mensheid zelf. De behoefte aan verstilling, verdieping, meditatie is wezenlijk aan ons mensen, we kunnen niet zonder.

In de eerste eeuwen van het christendom is deze traditie overgenomen door de kloosters. Al meer dan vijftienhonderd jaar zijn dat plaatsen van bezinning en gebed. De getijdengemeenschap ‘De Binnenkamer’ vertaalt deze in het vroege christendom gewortelde traditie naar deze tijd. Dat doet de gemeenschap door op een wezenlijk element van de kloostertraditie verder te bouwen, te weten het getijdengebed.

In zelfs de meest stille congregaties wordt meerdere keren per dag de gemeenschappelijkheid opgezocht en de stilte in het klooster verbroken door gemeenschappelijk (gezongen) gebed. De rijkdom van deze traditie is in onze eeuw alleen bereikbaar voor degenen die permanent of tijdelijk in een klooster verblijven. Hoe mooi ook, je zou het meer mensen gunnen!

Virtuele kapel

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland groeide de wens om te proberen de onuitputtelijke inspiratiebron van het getijdengebed voor mensen buiten het klooster beschikbaar te stellen, bedoeld voor het dagelijks leven. Uit deze wens kwam ‘De Binnenkamer’ voort. De gemeenschap bidt morgen- en avondgebeden in de kapel van Nieuw Hydepark, het kloppend hart van de Protestantse Kerk. Het biedt mensen de gelegenheid daarbij lijfelijk aanwezig te zijn, maar ook om vanaf afstand via hun eigen smartphone of tablet mee te bidden.

Een volgende stap om de fysieke drempels voor het meezingen en -bidden weg te ne-
men is het Klooster in de Cloud. De getijdengebeden worden via dit online-klooster uitgezonden en tevens is het een plaats op internet waar ruimte geboden wordt voor
geestelijke ondersteuning en ontmoeting. Langs deze virtuele weg zijn de getijdengebeden online mee te bidden voor ieder die de behoefte heeft om deze te integreren in
het dagelijks leven. Het klooster biedt steun aan mensen die regelmaat willen in hun
bezinning, meditatie en gebed, maar die dat moeilijk alleen lukt.

Naast het getijdengebed richt ‘De Binnenkamer’ zich op gemeenschapsvorming, gees-
telijke begeleiding, cursussen en retraites. Centraal hierbij staat de regel ‘Bid en be-
min’. Via bezinningsbijeenkomsten gaan we op zoek naar de concretisering van de regel voor ons eigen leven en hoe we elkaar daarbij kunnen ondersteunen. Alle activiteiten worden georganiseerd op Nieuw Hydepark en zullen opvolging krijgen in het Klooster in de Cloud. Het Klooster in de Cloud wordt daarmee een ontmoetingsplaats waarmee we een ieder de mogelijkheid bieden om hun opgedane ervaring thuis voort te zetten en zodoende optimaal invulling te geven aan hun persoonlijke spiritualiteit.

Er zijn verschillende cirkels van verbondenheid waarmee belangstellenden betrokken kunnen zijn bij de Getijdengemeenschap. Op www.bidindebinnenkamer.nl zijn deze te
vinden.

Auteur: Ds. Reintje Stomphorst
Dit artikel is eerder verschenen in 'Oecumenische bezinning, nr. 58' van de Raad van Kerken.

Foto: Unsplash