Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Samenstelling generale synode

De generale synode telt 55 leden. De leden worden afgevaardigd namens de classes. De Protestantse Kerk telt 11 classes, die samen 55 predikanten, ouderlingen en diakenen afvaardigen.

In de kerkorde is vastgelegd dat naast die 11 classicale afgevaardigden er nog 3 lutherse leden aan de synode worden toegevoegd. Deze 3 leden worden aangewezen door de evangelisch-lutherse synode. Ook is er een afgevaardigde van vanuit Reúnion Wallonne.

Daarnaast telt de generale synode van de Protestantse Kerk als gevolg van associatieovereenkomsten ook nog één afgevaardigde namens de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, één afgevaardigde namens de Evangelisch-Altreformierte Kirche in Niedersachsen en één afgevaardigde namens de Gereja Kristen Indonesia Nederland.

In totaal dus 62 mensen (55  leden vanuit de elf classes + 3 lutherse leden + 1 Reúnion Wallonne + 1 Vrij Evangelische Gemeente + 1 Altreformierte Kirche + 1 Gereja Kristen Indonesia).

Sinds 2011 heeft de Protestantse Kerk ook een associatieovereenkomst met de Presbyterian Church of Ghana, zij hebben echter geen zitting in de generale synode.

Vergaderfrequentie

De generale synode van de Protestantse Kerk komt per jaar normaal gesproken twee keer bij elkaar. In april is er de voorjaars- en in november de najaarsvergadering. Er kan besloten worden een extra synodevergadering uit te schrijven. > Bekijk hier het vergaderschema + synodestukken

Vergaderstructuur

Het moderamen (dagelijks bestuur) stelt de agenda’s op voor de synodevergaderingen. Aan de orde van behandeling zijn meestal voorstellen die opgesteld zijn door het moderamen of door de dienstenorganisatie van de kerk.

Synodecommissies

De synode kent een aantal commissies van rapport. Deze commissies, samengesteld uit synodeleden, bespreken voorafgaand aan een synodevergadering een geagendeerd voorstel en brengen van die bespreking rapport uit aan de generale synode. Hiermee wordt de discussie, waaraan alle synodeleden kunnen meedoen, richting gegeven. Er zijn vier vaste Commissies van Rapport, die op de eerste synodezitting van het jaar worden samengesteld, deze zijn:

  • commissie van rapport 'Leven en werk van de kerk' (LWK)
  • commissie van rapport 'Vermogensrechtelijke aangelegenheden' (VA)
  • commissie van rapport' Overige Zaken' (OZ) 

Adviseurs

De generale synode kent een aantal vaste adviseurs die op de synodevergaderingen aanwezig zijn: de voorzitter van het bestuur en de algemeen directeur van de dienstenorganisatie, leden van de Generale Raad van Advies, hoogleraren namens de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), de voorzitter van het generale college voor de Visitatie en de manager Kerk&Werk (van de dienstenorganisatie). Niet als adviseur, maar wel aanwezig zijn het synodesecretariaat en de woordvoerder/persvoorlichter van Communicatie en Fondsenwerving.