Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland zoekt een

Theoloog Generale College voor de Kerkorde (GCKO) (Uren in overleg)

Het Generale College voor de Kerkorde (GCKO) van de Protestantse Kerk in Nederland is op zoek naar een theoloog.

Het Generale College voor de Kerkorde (GCKO) van de Protestantse Kerk in Nederland is op zoek naar een theoloog met kerkrechtelijke deskundigheid en/of belangstelling

Het betreft een vrijwilligersfunctie; kandidaten dienen belijdend lid te zijn van een gemeente van de Protestantse Kerk. 

Het college vergadert ongeveer vijf keer per jaar, in principe in het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht.
De vergaderingen vinden veelal plaats op vrijdag: ofwel van ca 10.00 - 14.00 uur, dan wel van ca 14.00 -  17 uur (de afgelopen periode werd digitaal vergaderd).

Daarnaast wordt incidenteel een themabijeenkomst of een studiedag georganiseerd.

Het college heeft tot taak gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over kerkordelijke zaken, met name over voorgenomen wijzigingen in de kerkorde van de Protestantse Kerk (Romeinse artikelen, ordinanties en generale regelingen).

Van de leden van het GCKO wordt verwacht dat zij – in onderling overleg te bepalen – dossiers ter hand nemen en hierover een advies formuleren voor het GCKO. Zij treden dan op als “portefeuillehouder”.
Zo nodig leiden zij dit dossier ook in bij de behandeling door de generale synode.
Daarom wordt van de collegeleden verwacht dat zij - indien nodig -ook aanwezig kunnen zijn bij (een deel van) de vergaderingen van de generale synode in Doorn, veelal op donderdag en/of vrijdag in april en november. 

Voorstellen tot wijziging van de kerkorde worden door het college ter besluitvorming aan de generale synode voorgelegd. 

Een aantal generale regelingen wordt voorgelegd aan de kleine synode; deze vergadert ca vijf keer per jaar op vrijdag in Doorn.

Nadere informatie is telefonisch in te winnen bij mevr. mr. dr. Hélène Evers (voorzitter GCKO. Tel.nr. 038 - 4550650.

Ook kan met haar worden afgestemd over verenigbaarheid van het lidmaatschap van het GCKO met eventuele andere functies binnen en buiten de Kerk.

Uw reactie kunt u voor 1 oktober a.s. sturen naar email:  gcko@protestantsekerk.nl

Andere vacatures

als vrijwilliger