Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Bouwen aan relaties binnen je kliederkerk

Door een netwerk van relaties vorm je als kliederkerk een gemeenschap, een groep mensen die samen op ontdekkingstocht gaat door de Bijbel om samen in het voetspoor van Jezus te gaan. Toch komen relaties niet altijd vanzelf en ontstaat een gemeenschap niet zomaar. Hoe bouw je aan die relaties?

Gemeenschapsvorming binnen kliederkerk

Kliederkerk is meer dan een activiteit. Door samen te ontdekken, vieren en eten bouw je aan relaties binnen je team en met je deelnemers. Zowel aan relaties die al bestonden in families en met buurtgenoten, als aan nieuwe verbindingen. Relaties die van betekenis zijn in het leven van mensen. Door een netwerk van relaties vorm je als kliederkerk een gemeenschap, een groep mensen die samen op ontdekkingstocht gaat door de Bijbel om samen in het voetspoor van Jezus te gaan. Toch komen relaties niet altijd vanzelf en ontstaat een gemeenschap niet zomaar. Misschien komen er steeds andere mensen op je kliederkerk af of zie je elkaar te weinig om je echt een gemeenschap te voelen. 

Relaties binnen je kliederkerkteam

Als kliederkerkteam of kernteam werk je veel met elkaar samen. Het opzetten van een kliederkerkbijeenkomst is een flink karwei. Activiteiten moeten worden verzonnen, materialen worden ingekocht en je hebt vrijwilligers nodig om te helpen tijdens de bijeenkomsten. Soms ben je als team druk bezig met het organiseren van allerlei activiteiten, maar ken je elkaar eigenlijk niet goed. Dit kan zorgen voor spanningen: Waarom bedenkt zij nooit wat? Waarom meldt hij zich voor de helft van de vergaderingen af? En omdat je kliederkerkteam als het goed is uit een diversiteit aan mensen bestaat, van verschillende leeftijden, achtergronden en met verschillende talenten, kunnen misverstanden zomaar op de loer liggen.

Door eerst te bouwen aan warme relaties binnen je team, straal je warmte en openheid uit naar de bezoekers van je kliederkerk. Daarnaast ga je, als je elkaars talenten en valkuilen kent, als team een stuk efficiënter met elkaar samenwerken. 

Tips

 • Bespreek eens tijdens een vergadering wat ieders kracht is en waar je wel wat steun kunt gebruiken. Lees in het artikel over kliederkerk ‘voor alle leeftijden' meer over het inzetten van ieders talenten. 
 • Begin de vergadering met samen eten. Samen eten is een ontspannen manier om te bouwen aan warme relaties. 
 • Ga tijdens de vergaderingen niet direct praktisch aan de slag, maar begin met het samen ontdekken van de bijbeltekst. Meer weten over hoe je dit doet? Lees dan het artikel over geloof tijdens kliederkerk
 • Plan ieder jaar tijd voor teambuilding. Op een ontspannen manier en zonder allerlei praktische agendapunten, leer je elkaar vaak op een hele andere manier kennen!

Relaties binnen je kliederkerk

Ook binnen je kliederkerk is het belangrijk om te bouwen aan relaties, zodat er een warme, open gemeenschap kan ontstaan, maar hoe doe je dat? Het bouwen aan relaties kun je niet altijd sturen. Toch is er een aantal randvoorwaarden: 

 • zorg voor een warme en open sfeer, waarin er aandacht en interesse is voor iedereen
 • geef de mensen voldoende gelegenheid voor interactie, om ontspannen andere mensen te leren kennen
 • creëer ruimte om ook buiten de kliederkerkbijeenkomsten aan relaties te bouwen met een link naar kliederkerk

Daarnaast zijn voldoende contactmomenten van belang. Kliederkerk wordt gemiddeld zes keer per jaar georganiseerd. Om de relaties die je opbouwt te blijven voeden en met elkaar een gemeenschap te vormen is dat weinig. Kijk eens of er extra mogelijkheden zijn om informeel contact te stimuleren, maak bijvoorbeeld een groepsapp waarin lief en leed wordt gedeeld of organiseer aan het eind van het seizoen een barbecue. Daarnaast zijn er misschien activiteiten van andere kerkplekken waar mensen zich bij kunnen aansluiten, bijvoorbeeld een bijbelkring van jullie pioniersplek. Je kunt mensen ook stimuleren om thuis als gezin aan de slag te gaan met kliederkerk. Deel bijvoorbeeld tasjes uit met materialen voor een thuisopdracht of geef iedere week een thuisopdracht via de app. Een familie of gezin kan ook al een minigemeenschap zijn. Stimuleer mensen om ervaringen met de thuisopdrachten uit te wisselen. 

Tips

 •  Besteed tijdens je bijeenkomsten extra aandacht aan het verwelkomen van mensen. Stel jezelf de vragen: hoe zou ik graag welkom worden geheten als ik ergens nieuw ben? Wanneer voel ik mij ergens thuis? 
 • Ga eens in andere groepjes aan de slag, laat bijvoorbeeld eens alle mannen samenwerken, of iedereen die een passie heeft voor muziek. Geef deelnemers ook een taak of verantwoordelijkheid. Kliederkerk ben je samen. 
 • Zorg voor een gastvrijheidsteam: wie zorgt er voor dat iedereen welkom wordt geheten en iedereen kan aansluiten bij een activiteit? Stel bij iedere kliederkerkbijeenkomst ten minste één iemand aan die vrij is om iedereen op zijn gemak te stellen. 
 • Zet praatpapieren op tafel bij de activiteiten om over door te praten. Bespreek met de vrijwilligers bij de activiteiten over hoe zij met de deelnemers in gesprek kunnen gaan over de vragen of hoe zij deelnemers kunnen stimuleren met elkaar over de vragen door te praten. 

Relaties met de plaatselijke gemeente of pioniersplek

Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerk-zijn. Er zijn veel verschillen in hoe kliederkerken worden georganiseerd.  Soms is een kliederkerk een activiteit van een plaatselijke gemeente, soms een onderdeel van een pioniersplek en soms een nieuwe kerkplek. Al deze vormen zijn volop kliederkerk. 

‘Kerk’ uit zich in talloze vormen. Van een klassieke kerkdienst tot een diaconaal inloophuis, van catechese tot pioniersplek. Van vormen die al eeuwenlang meegaan tot nieuwe vormen. Je kunt al die verschillende verschijningen zien als kleurrijke steentjes die samen een mozaïek vormen. De Protestantse Kerk spreekt daarom van een ‘Mozaïek van Kerkplekken. Kliederkerk is onderdeel van dit mozaïek van kerkplekken: een kleurrijk, glinsterend steentje. 

Belangrijk is om als kliederkerk de verbinding te zoeken met andere kerkplekken, dit kan zowel een pioniersplek als plaatselijke gemeente zijn. Deelnemers die meer nodig hebben om te groeien om in het voetspoor van Jezus te gaan, kun je verwijzen naar activiteiten van deze kerkplek. Zoek naar activiteiten die aansluiten op de laagdrempelige en creatieve aanpak van kliederkerk. Waar deze aansluiting in gemeenschap met anderen werkt, kunnen mensen van alle leeftijden groeien in geloof, hoop en liefde.

Relaties in kaart brengen

Bij iedere kliederkerk ontstaat een veelheid aan relaties. Relaties binnen het kliederkerkteam, binnen de kliederkerk en in verbinding met andere kerkplekken. Mensen brengen ook relaties met zich mee. De meeste mensen komen niet alleen, er is een familieband, een vriendschap of mensen zijn buren. Sommige gezinnen zijn heel actief en anderen zie je maar af en toe. Misschien zijn een paar moeders wel vriendinnen, of zijn de kinderen klasgenootjes van elkaar. Er is een netwerk van relaties binnen je kliederkerk. Door je relaties schematisch in kaart te brengen, krijg je zicht op wie met elkaar in contact staan en hoe sterk de relaties zijn. Het in kaart brengen van de relaties binnen je kliederkerk kan met een sociogram.

In een sociogram geef je de verschillende relaties tussen mensen schematisch weer. Met een sociogram kun je bijvoorbeeld zien welke personen een netwerk van relaties hebben binnen je kliederkerk of met andere kerkplekken en welke personen slechts één of een aantal mensen kennen. Ook kun je zien of er personen zijn die de verbindende factor zijn tussen het kliederkerkteam en een grote groep deelnemers. Belangrijk om je te beseffen is dat ook zwakke relaties noodzakelijk zijn: deze relaties houden een gemeenschap open en dynamisch. Wanneer alle relaties sterk zijn, ontstaat namelijk het gevaar dat de groep zich naar binnen keert en mensen van buiten zich niet makkelijk meer aansluiten. Dat zou jammer zijn! De kracht van kliederkerk is juist dat het laagdrempelig is en toegankelijk voor iedereen. 

Voorbeeld

Het kernteam van kliederkerk X bestaat uit drie personen, Brenda (43 jaar), predikant Jan (56 jaar)  en Agnes (34 jaar). Brenda heeft goede vriendin Anna (40 jaar), vrijwilligster bij de korfbalvereniging, gevraagd om met haar gezin naar kliederkerk te komen. Anna is na een aantal bijeenkomsten zo enthousiast geworden over kliederkerk dat zij nog twee bevriende gezinnen heeft uitgenodigd voor de kliederkerk.  Jan onderhoudt de contacten met de plaatselijke gemeente. Hij kent een aantal ouderen die graag voor kliederkerk koken en heeft twee jongeren gevraagd de flyers van kliederkerk te ontwerpen. 

Zoals je kunt zien in de afbeelding is Anna een verbindende factor binnen deze kliederkerk. Wanneer Anna af zou haken, bestaat een kans dat gezin A, B en C ook niet meer zullen deelnemen aan de kliederkerk.

Relaties staan niet vast, maar kunnen ook ontstaan en zich verdiepen. Wanneer er meerdere persoonlijke relaties ontstaan, gaan mensen onderdeel uitmaken van de gemeenschap. 

Opdracht

 • Maak met je team eens een sociogram van jullie eigen kliederkerk. Kennen jullie de relaties tussen de verschillende deelnemers? Doe dit op een groot vel papier of gebruik een online tool, bijvoorbeeld creately.com. Maak eerst een lijstje van de mensen die in relatie staan tot jullie kliederkerk (denk aan de deelnemers, maar bijvoorbeeld ook aan vrijwilligers uit jullie lokale gemeenten). Bedenk daarna waar de verbindingen liggen en zet dit schematisch op papier. 
 • Zijn er binnen jullie kliederkerk mensen die een verbindende factor zijn tussen de kliederkerk en een groep deelnemers? En mensen die een verbinding vormen met andere kerkplekken? 

Een gemeenschap  vorm je samen

Een gemeenschap vorm je samen. Met sterke relaties, aparte groepjes, hechte families, maar juist ook met die buurvrouw die maar één keer in het jaar aanhaakt. Door te investeren in relaties vorm je samen, oud of jong, man of vrouw en wat je achtergrond ook maar is, een plek om te groeien in geloof, hoop en liefde. 

Meer weten?

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)