Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Pensioen | Emeritaat

Aanvragen emeritaat

De predikant vraagt met behulp van een formulier het emeritaat tijdig (b.v. 6 maanden voor de emeritaatsdatum) aan bij de kleine synode, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht.

Na ontvangst van de emeritaatsakte stuurt de predikant een afschrift daarvan aan de kerkenraad. De kerkenraad stuurt op zijn beurt weer een afschrift aan:
Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen
Postbus 8504
3503 RM Utrecht
predikantstraktementen@protestantsekerk.nl

Met het oog op de administratieve verwerking is het nodig dat de Beheercommissie uiterlijk een maand voor het emeritaat het bericht daarvan heeft ontvangen.

De Sociale Verzekeringsbank stuurt een half jaar voor de AOW-datum informatie aan de predikant over de AOW. Hierbij is een formulier, waarmee de predikant de AOW-uitkering kan aanvragen.

Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn stuurt een half jaar voor de AOW-datum informatie aan de predikant over het aanvullend ouderdomspensioen. Hierbij is een formulier, waarmee de predikant dit pensioen kan aanvragen. Daarbij kan ook de keuze worden gemaakt om ouderdomspensioen uit te ruilen tegen partnerpensioen. Deze uitruil kan gewenst zijn als de predikant geen partner heeft: het ouderdomspensioen kan dan verhoogd worden ten koste van het partnerpensioen, waarop geen beroep gedaan zal worden. Ook voor predikanten met een partner kan uitruil gewenst zijn, omdat het partnerpensioen na het emeritaat nog maar de helft is van het partnerpensioen, waarop recht zou hebben bestaan als de predikant tijdens de actieve loopbaan zou zijn overleden. Vooral bij partners die zelf geen of weinig pensioen hebben opgebouwd, is het aan te bevelen het ouderdomspensioen te verlagen ten gunste van een hoger partnerpensioen. Over deze uitruil kan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn nadere informatie verschaffen.

Vervroeging pensioendatum

Het is mogelijk de pensioendatum te vervroegen. Tussen de vervroegde pensioendatum en de ingangsdatum van de AOW ontvangt de predikant geen AOW. Aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn kan gevraagd worden de uitkering van het aanvullend ouderdomspensioen te vervroegen en daarbij eventueel de hoog-laag-constructie toe te passen. Bij de hoog-laag-constructie krijgt de predikant eerst een hoger pensioen (b.v. tussen de vervroegde pensioendatum en de AOW-datum) en later een lager pensioen. Vervroeging van de uitkeringsdatum moet 6 maanden voor de vervroegde datum bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn worden aangevraagd. Een bericht van vervroegd emeritaat dient een maand voor de emeritaatsdatum ontvangen te zijn door de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen. Met de pensioenplanner op www.pfzw.nl kan een deelnemer uitrekenen wat vervroeging van de pensioendatum betekent voor de hoogte van het pensioen.

Uitstel pensioendatum

Het is ook mogelijk de pensioendatum uit te stellen tot maximaal 5 jaar na ingang van de AOW. Dit uitstel is mogelijk voor een deel van de werktijd (deeltijdpensioen) of voor de gehele werktijd. Uitstel van de pensioendatum betekent ook uitstel van het emeritaat. Hiervoor moet de predikant een overeenkomst sluiten met de kerkenraad volgens dit model. In een gemeente met wijkgemeenten is zowel de instemming van de wijkkerkenraad als de algemene kerkenraad nodig. 

Bij uitstel van het emeritaat zijn er twee mogelijkheden m.b.t. de ingang van het ouderdomspensioen van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

1. De predikant laat naast zijn traktement en de AOW-uitkering ook het aanvullend pensioen van PFZW tot uitkering komen.

2. De predikant laat naast zijn traktement en de AOW-uitkering het aanvullend ouderdomspensioen van PFZW nog niet tot uitkering komen. Door het uitstel van de uitkering, wordt deze te zijner tijd hoger. Uitstel van het ouderdomspensioen moet de predikant aanvragen bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Met de pensioenplanner op www.pfzw.nl kan een deelnemer uitrekenen wat uitstel van de pensioendatum betekent voor de hoogte van het pensioen.

Bij uitstel van de pensioendatum stopt de pensioenopbouw op de AOW-gerechtigde leeftijd. De premie van de predikant wordt vanaf die datum niet meer ingehouden. Ook is de premie van de gemeente, die versleuteld is in de bezettingsbijdrage, niet langer verschuldigd. Dit voordeel komt echter niet toe aan de gemeente waaraan de predikant verbonden blijft, maar wordt over alle gemeenten verdeeld, zodat voor alle gemeenten elke predikant even duur blijft.

Ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij PFZW

De voorziening in het inkomen van de predikant bij ouderdom (ouderdomspensioen) en overlijden (partnerpensioen, wezenpensioen en ANW-compensatiepensioen) is door de kleine synode ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn.

Informatie over de pensioenregeling en de flexibele module daarvan (uitruil ouderdomspensioen-partnerpensioen, hoog-laag-constructie, vervroeging ouderdomspensioen, uitstel ouderdomspensioen) is te vinden op www.pfzw.nl.

Arbeidsongeschiktheidspensioen bij ASR

De voorziening in het inkomen van de predikant bij arbeidsongeschiktheid (arbeidsongeschiktheidsuitkering) is door de kleine synode ondergebracht bij ASR Schadeverzekering NV. De regeling bestaat uit:

Met pensioen op AOW-datum

Een predikant voor gewone werkzaamheden gaat volgens ordinantie 3-25 met emeritaat op de dag dat de AOW ingaat. Vanaf de datum van het emeritaat wordt het traktement vervangen door de AOW uitkering en het ouderdomspensioen van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een emeritus predikant behoudt de bevoegdheid tot bediening van Woord en sacramenten.

Volgens de huidige wetgeving stijgt de AOW-leeftijd de komende jaren als volgt.

geboren  na geboren voor jaar AOW leeftijd AOW
31-5-1956 1-3-1957 2023 66 + 10 mnd
28-2-1957 1-1-1958 2024 67
31-12-1957 1-1-1959 2025 67
31-12-1958 1-1-1960 2026 67
31-12-1959 1-1-1961 2027 67
31-12-1960 1-10-1961 2028 67 + 3 mnd
30-09-1961 2-10-1962 2029 67 + 3 mnd

Na 2028 stijgt de AOW-leeftijd met de stijging van de gemiddelde levensverwachting. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank staat een handige rekentool, waarmee door ingave van de geboortedatum de AOW-datum uitgerekend kan worden.

Veelgestelde vragen