Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Arbeidsvoorwaarden predikant: wachtgeld

In de ordinanties en generale regelingen wordt een aantal situaties onderscheiden, waarin een predikant onvrijwillig werkloos kan worden.

Per situatie is geregeld of en hoe vanwege de kerk in het inkomen van de predikant zal worden voorzien. Daarbij is ook geregeld in welke mate de financiële verplichting bij de gemeente ligt, waaraan de predikant verbonden is/was, en in welke mate de gemeenten gezamenlijk de lasten dragen via de centrale kas voor de predikantstraktementen. Hieronder volgt het complete overzicht van situaties en voorzieningen. Onder de tabel volgt nog enige toelichting.

Het recht van de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen om het wachtgeld stop te zetten als de predikant met wachtgeld onvoldoende gegevens over neveninkomsten verstrekt of onvoldoende voldoet aan de re-integratieverplichtingen.

Uitvoeringsbepalingen - regelingen - formulieren - modellen

  • Uitvoeringsbepalingen als bedoeld in de artikelen 28-2 (aanvraag wachtgeld), 28-8 (verrekening neveninkomsten met wachtgeld), 29-1 (duur en hoogte wachtgeld), 29-3 (doorbelasting wachtgeld aan gemeente na toepassing ordinantie 3-20) en 29-5 (doorbelasting wachtgeld bij losmaking met wederzijds goedvinden na een verbintenis van ten minste twaalf jaar)
  • Formulier voor de aanvraag van wachtgeld
  • Re-integratieprotocol met betrekking tot reïntegratie van predikanten met een wachtgeld als bedoeld in artikel 28-13 GRRP
  • Model voor een persoonlijk reïntegratieplan
  • Toetsingscriteria bij de toepassing van ordinantie 3-16-7

Lees meer over

Het thema Arbeidsvoorwaarden predikanten