Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Generale synode aanvaardt unaniem de ‘notitie vervolg rapport ambtsvisie’

De generale synode aanvaardt de ‘Notitie vervolg rapport ambtsvisie’ als uitgangspunt voor de verdere uitwerking van het rapport ‘Geroepen en gezonden’’. Volgens de leden van de generale synode beschrijft de vervolgnotitie een zorgvuldige aanpak met een gefaseerde besluitvorming. Synodeleden en andere belanghebbenden spelen hierbij een belangrijke rol.

Na de bespreking van het rapport Geroepen en gezonden op 12 juni 2021 legt het moderamen in deze notitie een voorstel voor de aanpak van het vervolg voor, waarin de besluiten van juni en de peiling die onder leden van de generale synode is gehouden zijn verwerkt.

Synodeleden spreken hun waardering uit voor het voorgestelde proces, maar stellen ook kritische vragen over of de probleemstelling nog wel helder in beeld is en het proces niet te ver uitwaaiert. De scriba herinnert de synodeleden er echter aan dat ze zelf - in een vorige vergadering - gevraagd hebben om een bredere ambtsvisie. Tegelijkertijd stelt hij hen gerust dat er alleen over de ambtstheologie gesproken gaat worden met betrekking tot wat er noodzakelijk is om huidige uitdagingen op te lossen. 

De Reuver: “We spreken over ambtstheologie aan de hand van de vragen die er spelen en het moet een oecumenisch verantwoorde visie zijn. Daar moeten we ons wel toe beperken, zodat we meters kunnen maken.” Om er enigszins lachend aan toe te voegen: “Je kunt over de ambtstheologie namelijk bijna eindeloos spreken.”

Zorgvuldigheid door gefaseerde besluitvorming

Het moderamen geeft in de notitie aan dat ze beseft dat de uitwerking en concretisering van de ambtsvisie te fundamenteel en veelomvattend is om in korte tijd tot definitieve besluitvorming te komen. “Het vraagt om een zorgvuldig proces waarin voldoende tijd en ruimte is voor consultatie van alle betrokken partijen en voor participatie en bijsturing door de generale synode bij het nemen van cruciale wissels.” Daarom stelt het moderamen een gefaseerde aanpak en besluitvorming voor.

Fase 1: Inhoudelijke verdieping
In deze fase vindt er verdere verdieping van de ambtsvisie plaats en wordt er nader (praktijk)onderzoek gedaan naar de beleefde praktijk van gemeenten en kerkelijk werkers. In november 2021 wordt de generale tussentijds geïnformeerd over de voortgang en tijdens de generale synode van april 2022 worden de uitkomsten van de ‘werkgroep vervolg ambtsvisie’ en de ‘werkgroep onderzoek’ ter bespreking en besluitvorming aangeboden.

Fase 2: Verschillende beroepsprofielen
Mede op basis van de voorgaande fase worden mogelijke beroepsprofielen voor de dienaar des Woords opgesteld en deze worden ter besluitvorming voorgelegd aan de generale synode van november 2022. De ambtsvisie wordt ook betrokken op wat dit betekent voor de kerkelijk werkers die geen dienaar des Woords worden.

Fase 3: Concretisering en uitwerking
De praktische uitwerking en verdere concretisering vindt plaats in verschillende werkgroepen. Om een goede aansluiting te garanderen tussen de uitwerkingsvraagstukken, de ambtsvisie en de beroepsprofielen, worden de werkgroepen al eerder gefaseerd opgestart. Tijdens de generale synode van april 2023 wordt een samenhangend rapport voorgelegd ter besluitvorming.

Voorgeschiedenis

De generale synode heeft op 12 juni 2021 de ambtsvisie, zoals verwoord in het het rapport ‘Geroepen en gezonden’ aanvaard als uitgangspunt voor haar beleid en verdere visieontwikkeling. Naar aanleiding hiervan zijn synodeleden - middels een brief - uitgenodigd hun visie te geven op allerlei vragen betreffende de uitwerking van het besluit. De reacties van de synodeleden- vragen, suggesties, bevestigende opmerkingen - zijn verwerkt in de vervolgnotitie die vandaag aanvaard is.

Download hier:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)