Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Permanente Educatie - Kosten

De kosten van mentoraat, primaire nascholing, voortgezette nascholing en specialisaties op een rijtje.

Mentoraat

Aan het volgen van mentoraat zijn geen deelnamekosten verbonden.

De reiskosten die zij hiervoor maken dienen door beginnende predikanten betaald te worden uit de vergoeding voor de ambtskosten, voor vakliteratuur en permanente educatie. Deze bijdrage maakt deel uit van uw traktement, zie voor verdere informatie de voor dit jaar geldende uitvoeringsbepalingen. U kunt die hier vinden op de website.

Kerkelijk werkers kunnen de reiskosten bij de gemeente declareren als zijnde kosten die gemaakt moeten worden in de uitoefening van het ambt/de bediening.

Primaire nascholing

Aan de primaire nascholing zijn geen deelnamekosten verbonden.

De reiskosten die zij hiervoor maken dienen door beginnende predikanten betaald te worden uit de vergoeding voor de ambtskosten, voor vakliteratuur en permanente educatie. Deze bijdrage maakt deel uit van uw traktement, zie voor verdere informatie de voor dit jaar geldende uitvoeringsbepalingen. U kunt die hier vinden op de website.

Kerkelijk werkers kunnen de reiskosten bij de gemeente declareren als zijnde kosten die gemaakt moeten worden in de uitoefening van het ambt/de bediening.

Voortgezette nascholing - studieverlof onder eigen regie


Predikanten
Studieactiviteiten binnen het studieverlof onder eigen regie dienen door predikanten betaald te worden uit de vergoeding voor de ambtskosten, voor vakliteratuur en permanente educatie. Deze bijdrage maakt deel uit van uw traktement, zie voor verdere informatie de voor dit jaar geldende uitvoeringsbepalingen. U kunt die hier vinden op de website.

Kerkelijk werkers
Studieactiviteiten binnen het studieverlof onder eigen regie dienen door kerkelijk werkers betaald te worden, waarbij zij bij de plaatselijke gemeente een beroep kunnen doen op de ‘Regeling Studiefaciliteiten’ binnen de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers’. Voor de door de plaatselijke gemeente te verstrekken vergoeding is (bij een fulltime aanstelling) een richtbedrag van € 390 per jaar vastgesteld, maar niet meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

Fondsen
Mocht de bestaande vergoeding niet kostendekkend zijn voor de gevolgde scholing dan wijzen we u op de mogelijkheid om bij particuliere fondsen aanvullende subsidies aan te vragen. U vindt een overzicht van deze fondsen op de website van de PThU: Fondsen, subsidies en vergoedingen

Voortgezette nascholing - studiekosten aangestuurd aanbod

De kosten voor de aangestuurde cursussen van de PThU worden rechtstreeks bij de landelijke kerk in rekening gebracht. Deze financiering geldt voor het aantal bij de werkomvang passende cursussen. Indien men extra cursussen uit het aangestuurde deel volgt, dan is de financiële regeling voor het studieverlof onder eigen regie van toepassing.

Voor de kosten van de aangestuurde uren begeleiding kunnen de predikanten en kerkelijk werkers één keer per vijf jaar een declaratie indienen bij de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk tot een maximum van €600, maar niet meer dan de werkelijke kosten. Declaraties worden direct na afronding van de begeleiding ingediend met behulp van een declaratieformulier en dienen voorzien te zijn van de factuur van de begeleider.

Predikanten
Eventuele materiaal- reis- en verblijfskosten van aangestuurde studieactiviteiten en eventuele meerkosten van een begeleidingstraject dienen door de predikant betaald te worden uit de vaste vergoeding voor vakliteratuur en permanente educatie.

Kerkelijk werkers
Kerkelijk werkers kunnen hiervoor een beroep doen op de ‘Regeling Studiefaciliteiten’ binnen de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers’.

Voortgezette nascholing - specialisaties


Predikanten
Studieactiviteiten binnen specifieke opleidingen of specialisaties worden door predikanten betaald uit de bestaande jaarlijkse werktijdonafhankelijke vergoeding, bestemd voor de kosten die de predikant maakt voor vakliteratuur en permanente educatie, inclusief de daarvoor te maken cursus-, materiaal-, reis- en verblijfkosten.

Kerkelijk werkers
Voor studieactiviteiten binnen specifieke opleidingen of specialisaties kunnen kerkelijk werkers een beroep doen op de 'Regeling Studiefaciliteiten' in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijke medewerkers'.

Predikanten&kerkelijk werkers
De predikant en kerkelijk werker die gebruik maakt van de mogelijkheid tot het volgen van een door de commissie erkende opleiding of specialisatie, heeft daarnaast op declaratiebasis recht op een vergoeding van de kosten die verband houden met de gevolgde studie (zie download hieronder). Deze vergoeding is een compensatie voor de anders door de kerk te betalen bijdrage aan de aangestuurde voortgezette nascholing. Dit tot het maximum van een door de commissie vast te stellen bedrag. Op dit moment is de bijdrage vastgesteld op maximaal € 1800,00 per gevolgde specialisatie of promotie. Dit bedrag is van toepassing als u in deze periode geen aangestuurde cursussen hebt gevolgd. Indien u reeds aangestuurde cursussen hebt gevolgd vindt er een korting plaats op het bedrag van €1800,00 van €600,00 per gevolgde cursus.

Aanvraag vergoeding studiekosten

Fondsen

Voor de meeste specialisaties zijn de vergoedingen niet volledig kostendekkend. Daarom wijzen we je op de mogelijkheid om bij particuliere fondsen aanvullende subsidies aan te vragen. Een overzicht van deze fondsen is te vinden op de website van de PThU: Fondsen, subsidies en vergoedingen

Lees meer over

Het thema Kerkelijk werker