Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

71 resultaten gevonden

Op zoekwoord: 'Synode'

Pagina

Generale en kleine synode september 2017

Agenda generale synode Kerkordelijke voorstellen deel I - tweede lezing Kerk 2025 Aanbiedingsbrief Toelichting op de tweede lezing Voorstel voor de tweede lezing Errata in synodestukken Consideraties (reacties classes) Algemeen Vraag 1: Kunt u instemmen met de samenvoeging van classicale vergaderingen die ertoe leidt dat er straks 11 classicale vergaderingen zijn in plaats van de huidige 75? Vraag 2: Kunt u ermee instemmen dat straks de (wijk)kerkenraden niet meer rechtstreeks een kerkenraadslid afvaardigen naar de classicale vergadering, maar dat zij een lid van de classicale vergadering aanwijzen door middel van verkiezingen? Vraag 3: Kunt u instemmen met de sleutelrol die de voorzitter van de classicale vergadering (classis-predikant genoemd) straks zal spelen? Vraag 4: Kunt u instemmen met de rol die de (nieuwe) ringen straks zullen krijgen voor de ontmoeting tussen de gemeenten? Vraag 5: Kunt u ermee instemmen dat straks van de reguliere visitatie geen sprake meer zal zijn, maar dat de classispredikant de opdracht heeft elke vier jaren alle gemeenten en alle predikanten in de classis te bezoeken? Vraag 6: Kunt u instemmen met de bevoegdheid die de classispredikant straks krijgt om bij problemen in een gemeente voorlopige maatregelen te nemen? Vraag 7: Kunt u instemmen met de voorgestelde samenstelling van de generale synode (vijf ambtsdragers per classicale vergadering, drie namens de evangelisch-lutherse synode en één namens de Réunion Wallonne)? Vraag 8: Kunt u instemmen met de bredere mogelijkheden om huisgemeenten in te stellen? Vraag 9: Kunt u instemmen met de sterke vereenvoudiging van ordinantie 2, over de gemeenten, waardoor kerkenraden meer vrijheid krijgen om zelf vormen van samenwerking met andere (wijk) gemeenten te ontwikkelen? Vraag 10: Kunt u instemmen met de mogelijkheid om een gemeente op te heffen? Vraag 11: Overig + bijlage Generale regeling verkiezing leden Classicale Vergadering (GS 17-07)BriefSynoderapport Gewijzigde regeling Permanente Educatie (GS 17-09)AanbiedingsbriefSynoderapportToelichting Profiel Classis-predikant (GS 17-10)AanbiedingsbriefSynoderapport Kleine synode 22 september: Voorstel tot herindeling van de gemeenten in classes

Generale synode april 2022

Donderdag 21 april 2022 09:30 uur - Ontvangst met koffie en tekenen presentielijst 10.00 uur - Liturgische opening 10.30 uur - Ontmoeting algemeen secretaris LWF - Ds. Anne Burghardt 11.45 uur - Voortgangsrapportage dienstenorganisatie implementatie beleidskader: Open de toekomst tegemoet. (GS 22-01) 12.30 uur - Lunch 13.30 uur - Vervolggesprek Werkwijze generale synode. (GS 22-02) Hoe betrek je jongere generaties bij de synode? 21 apr 2022 Pijl naar rechts 14.30 uur - Huishoudelijke Regeling. (LWK 22-03) 15.15 uur - Pauze 15.45 uur - Stand van zaken Werkgroep Vervolg Ambtsvisie. (GS 22-03) 16.45 uur - Locatie PThU PThU verhuist van Amsterdam naar Utrecht 21 apr 2022 Pijl naar rechts 17.45 uur - Diner Vanaf dit moment wordt de synode niet uitgezonden. Uitzending start weer op vrijdag. 18.45 uur - Benoemingen commissies en colleges 19.00 uur - Verkiezing nieuw lid moderamen Jolanda Aantjes benoemd tot lid moderamen 22 apr 2022 Pijl naar rechts 19.45 uur - Evaluatie handelen tijdens de Corona-pandemie (dit agendapunt is vervallen) 20.45 uur - Sluiting Vrijdag 22 april 2022 09.00 uur - Liturgische opening 09.45 uur - Mededelingen n.a.v. comitégedeelte 10.00 uur - Kerkordezaken / GCKO - Ord. 4-10 (aanpassing consulentsregeling) (GS 22-05) - GR 7 (verkiezing classicale vergadering) (GS 22-06)- GR 10-5 (preekconsenten) (GS 22-07)  10.45 uur - Pauze 11.15 uur - Leeropdracht Missionaire roeping aan de PThU - prof. dr. B. van den Toren Prof. Benno van den Toorn aanvaardt leeropdracht missionaire roeping 22 apr 2022 Pijl naar rechts 12.00 uur - Lunch 13.00 uur - Rapportage Werkgroep Onderzoek Ambtsvisie (LWK 22-02) Generale synode denkt na over positie kerkelijk werker 22 apr 2022 Pijl naar rechts 15.00 uur - Afscheid synodeleden en adviseurs 15.15 uur - Rondvraag 15.30 uur - Sluiting Terugkijken Donderdag 21 april - deel 1   Donderdag 21 april - deel 2

Generale synode november 2022

Vrijdag 11 november 2022 9.30 uur - Ontvangst met koffie en tekenen presentielijst  10.00 uur - Opening 10.30 uur - Liturgische viering in kader Assemblee Wereldraad van Kerken 11.30 uur - Pauze 12.00 uur - Comité 12.45 uur - Lunchpauze 13.45 uur - Comité 15.15 uur - Pauze 15.45 uur - Mededelingen 16.00 uur - Vaststelling nota Speelruimte gezocht - Protestantse visie op kerkgebouwen (LWK 22-09) Generale synode: “Ontwikkel met lef een visie op het kerkgebouw΅" 11 nov 2022 Pijl naar rechts 16.45 uur - Proces om te komen tot herijking van de IP-nota (LWK 22-10) 17.15 uur - Toelating Kerngemeente “Betondorp bloeit” (LWK 22-07) 17.45 uur - Presentatie Project “De Thuisgevers” Vanaf dit moment wordt de synode niet uitgezonden. Uitzending start weer op zaterdag. 18.15 uur - Diner 20.15 uur - Avondmaalsviering. Deze is te volgen via Kerkdienstgemist.nl.  21.30 uur - Gelegenheid voor informele ontmoeting Zaterdag 12 november 2022 09.00 uur - Liturgische opening 09.30 uur - Bespreking Tussenrapportage Werken aan ‘Werk aan de Schuilplaats’ (LWK 22-06) 10.15 uur - Pauze 10.45 uur - Vervolgbespreking Tussenrapportage Werken aan ‘Werk aan de Schuilplaats’  en besluitvorming (LWK 22-06) Synode benadrukt opnieuw het grote belang van ‘veilige kerk’ 12 nov 2022 Pijl naar rechts 11.30 uur - Tweedekansbeleid na SMPR-zaken (LWK 22-08) Generale synode: “Daders misbruik moeten uit ambt gezet kunnen worden” 12 nov 2022 Pijl naar rechts 12.30 uur - Lunch 13.30 uur - Kerkorde (GCKO) Aanpassing Art. VI-3 lid 3 Kerkorde (Romeinse artikelen) Wijziging ord. 4-24-1 en 4-26-6 in tweede lezing (verkiezing extra synodeleden) Wijziging ord. 4-26-2 in tweede lezing (verkiezing preses) Ord. 3-23-4 (einde dienstverband CIO-J) 14.30 uur - Pauze 15.00 uur - Vervolg Kerkorde (GCKO) wijziging GR 12 Adviseurs inzake ord. 11-22-1 Aanpassing GR 2 (ledenregistratie) 15.30 uur - Agendavoorstel 16.30 uur - Schriftelijke Rondvraag 16.35 uur - Afscheid synodeleden 16.45 uur - Sluiting

Generale synode april 2023

Bekijk de hele uitzending: Vrijdag 21 april 10:05 uur - 02a. Liturgische viering en groetwoord door ds. Fuite (VPKB) Protestantse Kerk België: ‘Vissen aan stuurboord ook oproep aan onze kerken’  21 apr 2023 10:45 uur - 02b. Mededeling(en) 5 min. Scriba René de Reuver feliciteert NGK en GKv met hun eenwording 21 apr 2023 10.50 uur - 03. Comité zitting Jonathan Stam benoemd tot lid moderamen generale synode 21 apr 2023 11:55 uur - 04. Mededelingen n.a.v. comité 5 min. Boek ‘Geroepen door Christus’ uitgereikt aan generale synode 22 apr 2023 12:00 uur - 05a. Ambt: Eindrapportage werkgroep Beroepsprofielen “Werkers aan het mozaïek van kerkplekken” 13:00 uur - Lunch 14:00 uur - 05b. Vervolg Ambt - Eindrapportage en besluitvorming Protestantse Kerk onderzoekt drie beroepsprofielen: predikant, pastor en kerkelijk specialist 25 apr 2023 16:00 uur - Pauze 16:30 uur -  06. Presentatie programma “Lichter op pad” (uitgesteld naar november 2023) 17:30 uur -  07. Aanvraag toelating kerngemeenten: Het Baken te Woerden/De Pelgrim te Zoetermeer Protestantse Kerk krijgt nieuwe kerngemeenten in Woerden en Zoetermeer 22 apr 2023 18:00 uur - Diner 19:00 uur - 08. Bespreking voorstel Werkgroep I “seksualiteit, genderidentiteit, huwelijk en relaties” (uitgesteld) 20:30 uur - 09. Update herijking IP-nota 21:15 uur - 10. Sluiting vergadering  Zaterdag 22 april 09:00 uur - 11. Morgengebed 09:15 uur - 12a. GCKO - naleving kerkelijke regelgeving 10:45 uur - Pauze 11:15 uur - 12b. GCKO - aanpassingen kerkorde 12:15 uur - Lunch 13:15 uur - 13. Aanpassing Huishoudelijke regeling 14:00 uur - 14. Vaststelling opdrachten werkgroepen ambtsvisie fase 3 15:00 uur - Pauze 15:30 uur - 15. Comité zitting 16:30 uur - 16. Sluiting en einde vergadering Ambtsdrager? Kijk dan ook eens op protestantsekerk.nl/frissestart