Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Commissie Lutherse Traditie

Horst Oosterveer, voorzitter van de commissie Bewaren en Inbrengen van de Lutherse Traditie, ziet genoeg kansen. “Wij hopen dat de beschikbare bedragen in de komende jaren een zinvolle bestemming zullen krijgen. Hierbij spelen voor de lutheranen liturgie, avondmaalsviering, lutherse theologie, liederen en kerkmuziek een belangrijke rol.”

Commissie Bewaren en Inbrengen Lutherse Traditie

In 2009 besloot de generale synode via de Solidariteitskas geld voor dit doel beschikbaar te stellen. Bij de uitvoering stuitte men op de vraag: is het geld alleen bestemd voor gemeenten die ook aan de andere criteria voor steunverlening voldoen of gelden voor dit fonds minder strenge voorwaarden?

In juni 2014 koos de kleine synode voor de laatste uitleg. Dat betekent dat gemeenten niet ‘noodlijdend doch steunwaardig’ hoeven te zijn als ze een aanvraag indienen. Gemeenten die een project starten waardoor de lutherse traditie wordt bewaard en ingebracht in het geheel van de kerk, kunnen een subsidieaanvraag indienen bij de commissie.

Horst Oosterveer roept gemeenten nadrukkelijk op “de smaak en specifieke kernmerken van het gedachtengoed van de lutherse traditie op te pakken ter versterking van ons gemeenschappelijk doel: één kerk te zijn.”

Subsidie aanvragen

Voor aanvragen van subsidie voor de ondersteuning van een zzp-er bij projectontwikkeling in het kader van het bewaren en inbrengen van de lutherse traditie in de Protestantse Kerk in Nederland gelden de volgende richtlijnen:

Doel van de subsidie is dat een bedrag van maximum €1500,- per project beschikbaar is voor de ontwikkeling van een project. Er kan voor ten hoogste dit bedrag een externe adviseur (van de lijst op protestantsekerk.nl) aangetrokken worden die,
a. ofwel de gemeente helpt bij een brainstorm waarin met elkaar nagedacht wordt welke bijdrage de gemeente in een bepaald project kan leveren in het bewaren en inbrengen van de lutherse traditie in de Protestantse Kerk in Nederland,
b. ofwel de gemeente helpt bij het schrijven van een projectplan en subsidieaanvraag, ingeval de gemeente wel een idee of ideeën heeft, maar voor de uitwerking ervan externe hulp nodig heeft.

In beide gevallen zoekt de gemeente eerst contact met een extern adviseur die, na een intake voor te verrichten werkzaamheden een offerte indient bij de gemeente, welke de gemeente, samen met het ingevulde aanvraagformulier via het bureau Steunverlening aan de commissie ter beoordeling voorlegt. In de offerte wordt in ieder geval aangegeven wat de concrete tijdsinvestering voor en resultaten van het project zijn die beoogd worden (en bij verschillende deelactiviteiten een globale tijdsindicatie van de onderdelen).
Ingeval een brainstorm leidt tot het schrijven van een projectplan en subsidieaanvraag door een externe adviseur is het totaalbedrag dat voor deze werkzaamheden beschikbaar is maximaal €1500,-.

Download hier het aanvraagformulier subsidieverzoek voor de ondersteuning van een ZZP-er bij projectontwikkeling in het kader van het bewaren en inbrengen van de lutherse traditie in de Protestantse Kerk in Nederland.

Voor allerlei andere projecten die aan de doelstellingen van de commissie BILT voldoen (dus niet het reguliere gemeentewerk), ook waarbij hulp van een externe noodzakelijk of gewenst is, kan een gewone subsidiebijdrage aan de commissie worden voorgelegd. Indien de hulp van een externe wordt ingeroepen dient ook hierbij een offerte aan de aanvraag te worden toegevoegd.

Meer over het aanvragen van subsidie is te lezen in: 'Subsidie: kaders en voorwaarden'. De subsidie is aan te vragen via Formulier subsidieverzoek bij de commissie Lutherse Traditie.

 

Lees meer over

Het thema Lutherse synode