Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Gift geven & nalatenschappen

Het is op verschillende manieren mogelijk een gift te geven aan het werk van de Protestantse Kerk, de plaatselijke gemeente of diaconie.

 1. Ik geef een periodieke gift
 2. Ik geef als vaste donateur
 3. Ik geef een eenmalige gift
 4. Ik geef door na te laten

Ik geef een periodieke gift

Dit is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,--) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

Een gift is een periodieke gift:

 • Als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (zie downloads); 
 • Als de bedragen conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens eens per jaar) worden overgemaakt;
 • Als deze bedragen steeds even hoog zijn; 
 • Als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
 • Als de begunstigde (Protestantse Kerk, plaatselijke gemeente of diaconie) geen tegenprestatie levert voor de gift;
 • Als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner. 

Protestantse Kerk is een ANBI

Alleen (periodieke) giften aan een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar. De Protestantse Kerk is Nederland is een ANBI (daaronder valt ook Kerk in Actie)  en heeft een groepsbeschikking die ook geldt voor de plaatselijke gemeenten en diaconieën.  

Schenkcalculator 

Met de Schenkcalculator is eenvoudig te berekenen wat het fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt geven als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan uw kerk. 
>Direct naar Schenkcalculator   

Hoe werkt de schenkcalculator?

 • Bereken het voordeel met behulp van de schenkcalculator.
 • Download de overeenkomst.
 • Of bestel de overeenkomst via donateurs@protestantsekerk.nl;
 • Voor invullen en opsturen van de overeenkomst: zie instructies bij de Schenkcalculator of in de toelichting bij de overeenkomst.  
Modelovereenkomsten

Ik geef als vaste donateur

Wie zich opgeeft als vaste donateur, kiest ervoor om regelmatig met een vast bedrag betrokken te zijn bij een onderdeel van het werk van de Protestantse Kerk.

Ik geef een eenmalige gift

Gift aan Protestantse Kerk 

Een gift geven om het werk van de Protestantse Kerk te steunen? Dat kan door een bedrag over te maken op NL10ABNA 0444 444 777 ten name van Protestantse Kerk in Utrecht. Als er bij de omschrijving niets wordt ingevuld, dan wordt de donatie als een 'algemene gift' beschouwd.

Gift aan een van de drie programma's

Ook is het mogelijk om met een gift één van de afzonderlijke programma’s te steunen.

 • Kerk in Actie: Maak een bedrag over op NL89ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie in Utrecht o.v.v. 'Gift Kerk in Actie'.
  Of doe een online donatie aan kerk in actie
 • Jong protestant: Maak een bedrag over op NL52ABNA 0414 141 415 ten name van Jeugdwerk Protestantse Kerk in Utrecht o.v.v. ‘Gift Jong protestant'.
  Of doe een online donatie aan Jong protestant

Ik geef door na te laten


Vraag de brochure 'Nalatenschappen' aan

Nalaten aan de Protestantse Kerk, Kerk in Actie of de plaatselijke diaconie
Behalve door het geven van giften is het ook mogelijk om de Protestantse Kerk, Kerk in Actie of uw plaatselijke gemeente op te nemen in uw testament. Er zijn diverse opties om na te laten aan de kerk. Als hieronder wordt verwezen naar de kerk kunt u daarvoor in de plaats lezen de Protestantse Kerk, Kerk in Actie of uw plaatselijke gemeente.

Een nalatenschap kan bestemd worden (of een deel daarvan) aan de kerk. Zo wordt ook na overlijden bijgedragen aan de opbouw van de kerk en de gemeente. Nalaten aan een goed doel (in dit geval de kerk) kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende.  

Er zijn twee manieren 

1) de kerk is erfgenaam 
Als (mede)erfgenaam heeft de kerk alleen of samen met andere erfgenamen recht op de hele nalatenschap. De kerk en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de nalatenschap. De kerk kan een nalatenschap alleen ‘beneficiair’ aanvaarden. Door deze manier van aanvaarden is de kerk niet met haar eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.  

2) de kerk krijgt een legaat 
Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook een goed (bijvoorbeeld een huis), een  effectenportefeuille of een waardevol voorwerp zoals een schilderij. Ook een legaat moet in een testament worden vastgelegd. In dat geval is de kerk benoemd als legataris in het testament. Voor een legaat is beneficiaire aanvaarding niet nodig, al gebeurt dit in de praktijk vaak wel. 

Het benoemen van een executeur 
Het is raadzaam in het testament een executeur te benoemen. Een executeur is degene, die het testament van de dan overledene uitvoert. Dit kan een notaris zijn, maar ook een andere door de overledene daartoe aangewezen persoon, bijvoorbeeld een van uw kinderen. De executeur is degene die namens de erfgenamen de nalatenschap beheert, schulden betaalt en de belastingaangifte indient. Verkoop van goederen is alleen mogelijk met medewerking van alle erfgenamen of als verkoop nodig is om schulden te betalen. Bij een beneficiaire aanvaarding moet de nalatenschap wettelijk vereffend worden. Een executeur (en alleen de executeur) kan verklaren dat de nalatenschap ruim positief is om alle schulden te  voldoen. Door deze verklaring hoeft de nalatenschap niet wettelijk vereffend te worden wat veel extra werkzaamheden met zich meebrengt. 

Kinderen 
Iedereen mag zelf beslissen wie hij (zij) tot erfgenaam benoemt. Meestal zijn dit de (klein)kinderen en enkele andere goede doelen zoals de kerk. Er zijn ook voorbeelden dat dat kinderen (of kleinkinderen, in de plaats van overleden ouders) geheel of gedeeltelijk worden onterfd. Zij kunnen dan na het overlijden van de (groot)ouder een beroep doen op hun legitieme portie. Dit is het minimale wettelijke deel waarop een (klein)kind aanspraak kan maken ofwel de helft van hun gewone kindsdeel als zij niet zouden zijn onterfd. Wanneer u voornemens bent hiertoe over te gaan, is het raadzaam dit goed met de notaris te bespreken. 

Goederen 
Het is ook mogelijk spullen (inboedel, sieraden), een huis of een aandelenportefeuille na te laten aan de kerk. Deze worden dan verkocht zodat met de middelen die vrij zijn komen nieuwe bestedingen kunnen worden gedaan. Bijvoorbeeld voor het ondersteunen van een project van Kerk in Actie in het Midden-Oosten. Zijn er spullen met een grote emotionele waarde, dan is het beter deze na te laten aan familie of vrienden.

Kortom, als u aan de kerk wilt nalaten, zal dat op de wettelijk vereiste manier moeten gebeuren. Allereerst gaat u naar een notariskantoor om een testament op te laten stellen waarin u de kerk benoemd als een van de erfgenamen. U kunt dit verder specificeren door aan te geven welke bestemming uw geld krijgt. U kunt hierbij denken aan Kerk in Actie ten behoeve van Kinderen in de Knel. Vindt u het niet nodig om te specificeren, dan zal uw geld worden gebruikt voor een van de op dat moment lopende projecten. Als u de kerk wilt opnemen in uw testament is het van belang om de juiste tenaamstelling te gebruiken.

Bijvoorbeeld: 

 1. De Protestantse Kerk in Nederland;
 2. Kerk in Actie;
 3. Stichting Steun der Protestantse Kerk in Nederland/ Stichting de Zending;
 4. Uw plaatselijke gemeente, bijvoorbeeld de gemeente in Rotterdam-Noord.

De medewerkers nalatenschappen geven graag verdere informatie met betrekking tot het opmaken van uw testament. Mocht u behoefte hebben aan persoonlijk advies, dan is het ook mogelijk om hen te benaderen. Gebruik hiervoor onderstaande contactgegevens:

e-mail: nalatenschappen@protestantsekerk.nl of bel naar (030) 880 1880 en vraag naar de afdeling nalatenschappen.

Vraag de brochure 'Nalatenschappen' aan

Brochure nalatenschappen

Meer weten over nalaten aan de kerk?

Bestel deze brochure en lees thuis rustig na wat de mogelijkheden zijn. 

Vraag de brochure aan


Schenkcalculator

Bereken het belastingvoordeel van een periodieke gift met deze Schenkcalculator. Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift.

Calculeer