Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Aandachtspunten bij de meerjarenraming 2024

Steeds meer gemeenten maken een meerjarenraming, zowel voor intern gebruik als voor het aanvragen van een solvabiliteitsverklaring. Het invullen van een meerjarenraming vraagt enige voorbereiding. Een aantal aandachtspunten op een rij.

Zodra de jaarrekening 2023 is ingediend en deze is afgehandeld door het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) kunnen colleges van kerkrentmeesters starten met de meerjarenraming 2024. 

Het invullen van een meerjarenraming in FRIS werkt anders dan in een Excel-sheet. Het is daarom goed om eerst de handleiding meerjarenraming te lezen en dan pas de getallen in te vullen. Voor 2024 zijn enkele vereenvoudigingen doorgevoerd. Het gaat daarbij vooral om de verwerking van herwaarderingen, die bij een juiste verwerking meteen in het vermogen worden gemuteerd. Een uitgebreide toelichting met voorbeelden vind je in de handleiding. 

Een aantal aandachtspunten bij het maken van de meerjarenraming: 

  1. Start met het lezen van de handleiding en de vraagtekentjes op de schermen in de meerjarenraming.  
  2. Als je de meerjarenraming in FRIS start, zie je dat verschillende getallen al ingevuld zijn. Dat betreffen de cijfers uit de laatste jaarrekening(en), de begroting voor het lopend jaar (2024), maar ook getallen in de exploitatie. 
  3. Ga na of deze voorgestelde bedragen bij benadering kloppen. Onder de variabelen wordt gewerkt met indexcijfers. Alleen index D kun je naar eigen inzicht aanpassen, omdat die gebaseerd is op de plaatselijke omstandigheden. Denk daarbij aan onder meer leeftijdsopbouw, ledenaantallen en verwachte opbrengst van het levend geld.  
  4. Vul per jaar alleen mutaties in, nooit eindtotalen. FRIS neemt namelijk het getal uit het voorgaande jaar, telt daar de index bij en daarna ook nog het bedrag dat je zelf als mutatie hebt ingevuld. Als je daar eindtotalen zou invullen krijg je dubbeltellingen. 
  5. Begin met het invullen van de gegevens in de balans. Het gaat dan om (des)investeringen, aflossingen van leningen en onttrekkingen aan de voorzieningen, die gevolgen hebben voor de liquiditeit. Je kunt ook herwaarderingen en verwachte koersresultaten opnemen, maar dat is minder zinvol omdat dergelijke mutaties niet vooraf zijn te bepalen. De vrijval van herwaardering bij verkoop moet je wel muteren. Die twee mogelijkheden zijn dan ook apart in te vullen. 
  6. Ga verder met de exploitatie, maar kijk vooral of je de voorgestelde cijfers wel wilt aanpassen. Dat hoeft niet op de cent nauwkeurig. Kijk of ze overeenkomen met je eigen idee. Dat zal het meest spelen bij de berekening van het levend geld. Aanpassen kan, want na het inleveren van de begroting 2024 kunnen er omstandigheden zijn die het noodzakelijk maken de begroting aan te passen. Dat kan in de kolom ‘Alt. begroting’. 
  7. Kijk ten slotte op het scherm ‘Analyse’ of je vreemde getallen ziet, bijvoorbeeld een voorziening die ontoereikend blijkt te zijn omdat je meer hebt onttrokken dan gedoteerd.
  8. Als je de begroting voor 2025 invult in de meerjarenraming, kun je die kopiëren naar de begroting 2025 die je straks inlevert bij het CCBB. 

Nog vragen? Stuur een mail naar fris-help@protestantsekerk.nl

Lees ook:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)