Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Aandachtspunten voor begroting 2024 en jaarrekening 2023

Nu het najaar is aangebroken buigen veel colleges van kerkrentmeesters en diaconieën zich over de begroting 2024 en de voorbereidingen voor de jaarrekening over 2023. Het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) zal bij de beoordeling letten op een aantal specifieke aandachtspunten. 

Begroting 2024 

 • Meerjarenraming
  De uiterste inleverdatum voor de begroting over het nieuwe boekjaar 2024 is 15 december 2023. De nieuwe begroting kan worden opgesteld in de meerjarenraming. Daarin staan verschillende scenario's, waarvan de definitieve versie gekopieerd kan worden naar de begroting 2024. Dat geeft colleges van kerkrentmeesters een goed beeld van de toekomst en het voorkomt dubbelingen bij de invoer.
 • Houd rekening met forse kostenstijgingen
  De enorm gestegen energiekosten en de (verwachte) inflatie in 2023 en in 2024 hebben voor veel gemeenten gevolgen voor de financiën. Het is daarom aan te raden een meerjarenraming over 2023 op te stellen, omdat daarin gewerkt wordt met indexcijfers die een indicatie geven van de toekomstige cijfers bij ongewijzigd beleid. Kijk vooruit en maak plannen voor het geval de onzekerheid langer zal duren. 
 • ANBI en KvK-nummer
  Vrijwel alle gemeenten en diaconieën hebben iets op de ANBI-pagina van hun website staan. Volgens de ANBI-regels is het noodzakelijk dat deze informatie actueel is, dat er een up-to-date beleidsplan op te vinden is en ook het KvK-nummer wordt vermeld. Ook dient de link die onder Ai2 in FRIS getoond wordt en die in LRP is opgegeven rechtstreeks naar de ANBI-pagina van je gemeente te leiden. Het is goed om je website te checken of alles goed is ingevuld. Zie voor een verdere toelichting en eventuele automatische koppeling de handleiding.  

Jaarrekening 2023

 • Maak een juiste waardering voor vaste activa en beleggingen
  Vrijwel alle gemeenten hebben inmiddels de stap naar de nieuwe waarderingsgrondslagen gemaakt. Daarbij moeten herwaarderingen en koersverschillen, die door FRIS als incidentele baten worden verantwoord, nog worden toegevoegd aan de daarvoor beschikbare bestemmingsreserves op de balans. Let op de splitsing van onroerende zaken en de daarmee verband houdende herwaarderingsreserves in kerkelijke (21.95) en niet-kerkelijke activa (21.94). Mogelijk moeten zowel in de eigen administratie als in FRIS overboekingen gedaan worden.
 • Let op verantwoording van voorzieningen
  De voorzieningen op de jaarrekening moeten toereikend zijn en gebaseerd op een onderhoudsplan. Een dergelijke voorziening valt niet onder de bestemmingsreserves in rubriek 21, maar onder de voorzieningen in rubriek 22.
 • Voeg een bestuursverslag toe
  Bij de jaarrekening moet een bestuursverslag worden gevoegd met daarin niet alleen een toelichting op de financiële cijfers, maar ook op bijzondere ontwikkelingen in het afgelopen jaar en mogelijk geplande ontwikkelingen in 2024.
 • Beleggingsstatuten
  Elke gemeente, diaconie of protestantse stichting die belegt moet een beleggingsstatuut hebben. Dat dienen een of meer statuten te zijn voor beleggingen door de gemeente, diaconie of protestantse stichting. Het beleggingsstatuut wordt vervolgens naar het CCBB gestuurd, dat beoordeelt of het voldoet aan de Richtlijn Beleggingen van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze richtlijn, met een toelichting en een aantal voorbeeld beleggingsstatuten, is te vinden op de themapagina Beleggen. Het beleggingsstatuut is pas definitief als het oordeel van het CCBB bevestigend is en dit schriftelijk is meegedeeld aan de (algemene) kerkenraad.
 • Extra financieel overzicht gemeenten met eigen begraafplaats
  Gemeenten met eigen begraafplaats moeten de cijfers hiervan op de juiste manier verwerken in FRIS. Voor de beoordeling van deze cijfers is het noodzakelijk dat de betreffende gemeenten een financieel overzicht van de begraafplaats als bijlage aan de jaarrekening toevoegen. Een voorbeeld-sjabloon van een dergelijk verslag en het controleprogramma zijn te downloaden vanuit de website of vanuit de bijlagen in FRIS. De handleiding en de vraagtekens op diverse schermen in FRIS geven informatie en voorbeelden. 

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)