Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Met ingang van 1 september: drie nieuwe classispredikanten

Met ingang van 1 september a.s. zijn ds. Mark van Pelt, ds. Riemer Praamsma en ds. Ada Rebel benoemd als classispredikant in respectievelijk de classes Zuid-Holland Noord, Fryslân en Gelderland Zuid & Oost. Ze zijn benoemd voor een periode van vijf jaar, met een mogelijke verlenging van nog eens vijf jaar.

De Protestantse Kerk in Nederland is verdeeld in elf classes. Elke classis heeft een eigen classispredikant. De eerste lichting classispredikanten begon in 2018. Met het vertrek van drie classispredikanten gaat in drie classes de tweede classispredikant van start. 

Taken classispredikant

De classispredikant maakt deel uit van het moderamen van de classicale vergadering die gevormd wordt door ambtsdragers uit gemeenten uit de classis. De classicale vergadering geeft leiding aan het leven en werken van de classis. De kerntaak van de classispredikant is het bezoeken van alle gemeenten die tot zijn of haar classis behoren.

Mark van Pelt: “Ik wil graag een klankbord zijn”

Ds. Mark van Pelt (58), nu nog predikant in de Goede Herderkerk in Ridderkerk, volgt Julia van Rijn op als classispredikant in de classis Zuid-Holland-Noord. Hij solliciteerde op de functie omdat hij het nut en de noodzaak van de functie heeft gezien. “Het was een verlangen van mij om deze functie te mogen vervullen.”

Veel ervaring

Van Pelt werkte in stad en dorp, in binnen- en buitenland, als fulltime en als parttime predikant, en was vier keer interim-predikant. “Mijn zeven jaren in Peru waren vormend. Ik heb daar gezichtspunten opgedaan die me hielpen om bij terugkomst het kerk-zijn opnieuw te doordenken. De afgelopen 10 jaar heb ik ook een coachingspraktijk gehad waarin ik mensen die terugkomen uit de zending en leidinggevenden van ondernemingen begeleid. Ik neem een breed palet aan ervaring mee.”

Klankbord

In zijn nieuwe functie kijkt hij met name uit naar het lokale gesprek. “Ik wil graag een klankbord zijn: luisteren naar predikanten en kerkenraden, vragen waar de moeilijkheden zitten, waar de zorgen zijn, waar ze tegenaan lopen. En van daaruit zoeken: wat hebben zij nodig?”

Hoop voor de toekomst

Hij hoopt dat lokale gemeenten de weg naar binnen en die naar buiten met elkaar weten te verbinden. “Het is goed voor de gemeente om te weten wie ze is en wat het evangelie voor haar betekent: waarom bestaan we? Vanuit haar identiteit kan ze haar betekenis voor de omgeving, voor de ander bepalen. Als kerk ben je deel van een groter geheel. Zelf ben ik in Rotterdam bij een pioniersplek betrokken geweest. Het geeft veel energie als je ziet dat het evangelie weer gedeeld wordt met anderen. Het zorgt voor nieuw elan. Dat gun ik alle gemeenten.”

Riemer Praamsma: “Ik kan als buitenstaander meedenken”

Ds. Riemer Praamsma (55), nu nog predikant in Tjalleberd-De Knipe, volgt Wim Beekman op als classispredikant in de classis Fryslân. Hij solliciteerde met name vanwege de gemeentebezoeken op de functie. “Ik heb daar al een beetje ervaring mee. Als visitator vond ik de reguliere gemeentebezoeken enorm leuk om te doen. Ik dacht toen: dat zou je aan één professional moeten toevertrouwen. Die mogelijkheid is er nu.”

Vaardigheden

Praamsma vindt het leuk om beleidsmatig te denken. “Als gemeentepredikant doe ik dat ook. Hoe kunnen bepaalde dingen misschien slimmer? Voor elke gemeente is dat weer anders. Inmiddels heb ik vijf gemeenten gediend. Alle in Friesland, maar alle heel verschillend. Ik ken de provincie behoorlijk goed.”

Verwijsfunctie

In zijn functie als classispredikant kijkt hij ernaar uit om zich te verdiepen in de plaatselijke gemeenten, en kijken welke verborgen krachten er aanwezig zijn. “In mijn rol als visitator destijds dacht ik vaak: kan ik hier ideeën opdoen voor mijn eigen gemeente? Nu kan ik bruikbare ideeën doorgeven aan andere gemeenten. Die verwijsfunctie is een belangrijk onderdeel van het takenpakket.”

Hoop voor de toekomst

Voor de kerk van de toekomst hoopt hij dat ze de rouwfase van kerkverlating voorbij komt en zich concentreert op de kern van het gemeente-zijn. “Samen luisteren naar Gods woord en daaruit leven. En dat met overtuiging, ongeacht of je daarmee andere mensen aantrekt of niet. In Friesland zijn veel kleine gemeenten. Ze staan voor een keuze: fuseren met andere gemeenten om op dezelfde manier kerk te kunnen zijn als voorheen, of zich erop richten dat er in ieder dorp een kleine maar levende geloofsgemeenschap blijft. Zo’n keuze is moeilijk. Ik kan daarin als buitenstaander meedenken of een klein zetje geven.”

Ada Rebel: “Ik wil gemeenten bemoedigen”

Ds. Ada Rebel (58), nu nog predikant in Deurne en Gemert-Boekel, volgt per 1 september Jaap van Beelen op als classispredikant in de classis Gelderland Zuid & Oost. Al vanaf haar studententijd heeft ze belangstelling voor het bovenplaatselijke werk. “Als voorzitter van het visitatiecollege heb ik de afgelopen vier jaar van dichtbij mee kunnen maken hoe belangrijk de functie van de classis is, en van de classispredikant als gezicht daarvan, als verbindende factor. Ik ben dankbaar dat ik die rol in mag nemen.”

Bemoedigen

Rebel kan goed luisteren, geeft ze aan, en vervolgens de verbinding zoeken en bruggen bouwen. “Daar hoort ook de bemoediging bij. Ik krijg weleens terug van gemeenten waar ik als gastvoorganger voorga dat ik de gemeente heb weten te bemoedigen. Dat vind ik heel belangrijk.”

Van betekenis zijn

Ze wil hen bemoedigen binnen alle uitdagingen die er zijn. “Vragen: hoe gaat het hier, waar beleven jullie vreugde aan en waar zitten de moeiten? Wat hebben jullie nodig? Hoe kunnen we als classicaal verband helpen? Ik wil van betekenis zijn voor gemeenten die kleiner worden, die tegen samenwerking opzien. En kijken waar de kansen liggen en we elkaar kunnen versterken.”

Hoop voor de toekomst

Voor het voortbestaan van de kerk zijn we vaak bezig met het zoeken naar oplossingen. Rebel hoopt “dat we blijven leven vanuit geloof, hoop en liefde, dat we deze basics voor ogen houden en het gesprek erover blijven voeren. Niet alleen focussen op de organisatie en wat er mis gaat, maar elkaar bemoedigen en stimuleren in wat er goed gaat. Daar ligt ook een taak voor mij als gezicht naar buiten en als geestelijk leider.”

Vlnr: Mark van Pelt | Riemer Praamsma | Ada Rebel

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)