Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Let op: nog maar acht weken om uw ANBI-gegevens te publiceren

Hebben uw gemeente en diaconie de ANBI-gegevens over 2018 al gepubliceerd? Dat moet vóór 1 juli 2019 gebeuren. Vijf verhelderende vragen aan jurist Jaap Broekhuizen.

1. Wat houdt de ANBI-status in?
“ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Als je een ANBI bent mogen mensen die jou een gift geven, deze aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien hoef je als ANBI geen schenk- of erfbelasting te betalen over erfenissen of legaten. Ook op andere vlakken levert de ANBI-status voordeel op: zo hoeven gemeenten bij een fusie geen overdrachtsbelasting over registergoederen te betalen.”

2. Hebben gemeenten automatisch een ANBI-status?
“De Protestantse Kerk heeft een ANBI-groepsbeschikking gekregen. Die geldt voor alle onderdelen van de Protestantse Kerk, dus voor de landelijke kerk, voor de classicale vergaderingen en voor alle gemeenten en diaconieën. Als aparte rechtspersonen hebben die laatste twee een aparte ANBI-status.”

3. Wat voor verplichtingen brengt de ANBI-status met zich mee?
“Elke ANBI-instelling is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Voor gemeenten en diaconieën zijn veel van die onderwerpen al geregeld: zo kunnen ze verwijzen naar het landelijke beleidsplan en beloningsbeleid. De belangrijkste verplichting voor hen is om elk jaar vóór 1 juli een verkorte staat van baten en lasten over het voorgaande jaar te publiceren, op hun eigen website of op een gezamenlijke website. De URL van die webpagina moet vervolgens ingevuld worden op een speciale LRP-pagina. De dienstenorganisatie geeft de link daarna door aan de Belastingdienst, die deze opneemt in het ANBI-register. Zo kunnen gevers een indruk krijgen waaraan hun bijdrage wordt besteed.”

4. Kan de ANBI-status ook worden ingetrokken?
“Ja, als gemeenten of diaconieën hun gegevens niet op tijd publiceren kunnen ze hun ANBI-status kwijtraken. Voor penningmeesters van kerkrentmeesters en diaconieën zou het dan ook een automatisme moeten zijn om meteen na het vaststellen van de jaarrekening de verkorte staat van baten en lasten op hun website te laten plaatsen.”

5. Waar kunnen gemeenten meer informatie vinden?
“Op protestantsekerk.nl/anbigemeenten is aangegeven welke informatie gemeenten en diaconieën moeten publiceren. Ook zijn er voorbeeldteksten en formats beschikbaar. Gemeenten hoeven dus niet zelf het wiel uit te vinden!”

Foto: Unsplash