Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Nieuwe richtlijnen voor boekjaar 2023 en verder

Het boekjaar 2023 is bijna ten einde. Dat betekent werk aan de winkel voor colleges van kerkrentmeesters, diaconieën en accountants. Bij het afronden van de administratie is het belangrijk te weten dat er drie nieuwe richtlijnen zijn.

Richtlijn controle jaarverslagen 2023

Bij het opstellen van de jaarrekening ziet een gemeente in het scherm ‘Verklaringen’ in welke controlecategorie men valt. Er zijn nu twee schermen toegevoegd: een scherm met kengetallen en een scherm met een risicoclassificatie. 

Toelichting: Het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB) heeft de intervallen en wegingsfactoren van de richtlijn controle jaarverslagen voor het boekjaar 2023 aangepast. Daardoor zullen minder gemeenten en diaconieën in de controlecategorie ‘Groot’ vallen. Het scherm ‘Controle categorie’ bij de verklaringen geeft aan in welke categorie een gemeente wordt ingedeeld op basis van de gepresenteerde cijfers. De overgangstermijn is verlengd tot en met boekjaar 2024. Daardoor hebben gemeenten in de categorie ‘Groot’ op zijn vroegst pas in het voorjaar 2025 een beoordelingsverklaring nodig. Het is daarom voor deze categorie niet nodig nu al een accountant te zoeken. 

Bekijk ook:  

Risicoclassificatie

Het GCBB heeft de richtlijn risicoclassificatie openbaar gemaakt. Gemeenten en diaconieën krijgen hiermee inzicht in hoe het CCBB hun financiële situatie beoordeelt.

De beoordelaars van de CCBB’s gebruiken een model (een interne richtlijn risicoclassificatie), waaruit de beoordelaar afleidt in welke risicostatus een gemeente of diaconie valt. Deze indeling is nu in FRIS ook voor gemeenten en diaconieën zichtbaar. In FRIS is een apart scherm toegevoegd, waar de indeling van de risicostatussen wordt aangegeven. U vindt het scherm op de homepagina, naast de naam van het college. 

Bekijk ook:

Richtlijn financieel beheer en toezicht kerngemeenten

In de komende jaren zullen steeds meer kerngemeenten worden opgericht. Op de website van de Protestantse Kerk staan een stappenplan, een beleidskader en een leeswijzer. Het GCBB heeft nu een richtlijn financieel beheer en toezicht kerngemeenten met handleiding uitgegeven. Deze richtlijn laat de administratieve stappen zien die in LRP en FRIS genomen moeten worden na ondertekening van de overeenkomst.  

Bekijk ook:

Kengetallen

In de jaarrekening, de begroting en de meerjarenraming geeft het scherm ‘Kengetallen’ een aantal veel gebruikte kengetallen. De kenmerken laten iets zien van vermogen, lasten, baten en organisatie van een gemeente of diaconie. Via een benchmark kunt u uw gemeente vergelijken met gemeenten van gelijke grootte. Er is ook een gemiddelde van alle gemeenten opgenomen, van micro tot groot. In de toelichting wordt meer uitleg gegeven over de kengetallen en welke conclusies er niet en wel uit getrokken kunnen worden.  

Bekijk ook:

Begrotingswijzigingen

In ordinantie 11.7.5 staat dat een college het CCBB op de hoogte moet stellen van besluiten waaraan voor de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn en welke niet bij vastgestelde begroting zijn voorzien. Om te voorkomen dat elke afwijking van een ingediende begroting gemeld moet worden, heeft het GCBB daar grenzen aan gesteld. Alleen besluiten met een effect van meer dan 10 procent van de lasten (A) en/of baten (A) en/of meer dan 10 procent op de liquiditeit, dan wel een bedrag van € 100.000 te boven gaan, moet vooraf worden gemeld aan het CCBB.

Meerjarenraming

Elke gemeente beschikt over een aantal gegevens waardoor men de eigen financiële situatie kan beoordelen. Vooral de meerjarenraming geeft een indicatie van de toekomstige ontwikkeling. De schermen ‘Analyse en Totaal’ in FRIS laten een overzicht van toekomstige ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid zien. Daarop kan een proactief beleid worden ontwikkeld. Bij het opstellen van een meerjarenraming zijn nog een aantal aandachtspunten. Nu veel gemeenten bezig zijn met de begroting geeft dit een goed inzicht in de financiële ontwikkeling van de gemeente in de komende acht jaren. 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)