Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Protestantse Kerk zet komende jaren stevig in op toekomstgericht kerk-zijn

Het strategisch beleidskader is op vrijdag 29 januari 2021 vastgesteld door het moderamen na het peilen van de mening van de generale synode. Tijdens de buitengewone moderamenvergadering die vrijdag digitaal plaatsvond kon het beleidskader rekenen op groot draagvlak onder synodeleden. Er is veel enthousiasme over de toekomstgerichte beweging die de Protestantse Kerk, en dus ook haar dienstenorganisatie, wil inzetten. Men erkent de urgentie van deze beweging.

Het beleidskader geeft kaders en richting aan voor de dienstenorganisatie voor de periode 2021-2024, die passen binnen de door de generale synode uitgezette kaders, te weten de visienota ‘Van U is de toekomst’ (door de generale synode aanvaard in juni 2020) en generale regeling voor de dienstenorganisatie.

 

Samen zoeken naar nieuw toekomstperspectief

Geïnspireerd door de visienota wil de dienstenorganisatie samen met gemeenten en classicale vergaderingen zoeken naar nieuw toekomstperspectief. De zoektocht naar de antwoorden voor dit toekomstperspectief vindt lokaal en regionaal, in de eigen context van de gemeente, plaats. De dienstenorganisatie is daarbij dienstbaar aan de processen die in die zoektocht nodig zijn, en waar passend en gewenst ook kennis inbrengen die elders is opgedaan.

Diverse analyses en onderzoeken zijn medebepalend voor de te maken keuzes. Uit onderzoek onder gemeenten blijkt dat veel gemeenten moeite hebben met het maken van toekomstgerichte keuzes. Daarbij is de predikant vaak zoekende naar haar of zijn rol.

Daarnaast is er de afgelopen jaren in de classes bestuurlijk een nieuwe situatie ontstaan. Er is behoefte aan meer ondersteuning in het werk van de classicale vergaderingen. Predikanten hebben eveneens sterke behoefte aan meer ondersteuning, en er zijn signalen dat voor kerkelijk werkers en pioniers hetzelfde geldt.

De ontwikkeling van het ledenaantal van onze kerk laat een stevige krimp zien; vooral jonge generaties vinden in onze kerk geen passende bedding voor hun geloofsbeleving. Gemeenten geven zelf ook aan moeilijk aansluiting te vinden bij de leefwereld van jongeren.

Stevige agenda

Voor de dienstenorganisatie volgt uit de onderzoeken en analyses ook een stevige agenda. Er is een transformatie van de dienstenorganisatie nodig om echt van betekenis te kunnen blijven voor de kerk. De veelheid van doelen, diensten en producten maken het aanbod van de dienstenorganisatie te diffuus. Het huidige aanbod sluit te weinig aan bij de vragen waar gemeenten mee worstelen. Daarbij wordt de dienstenorganisatie vaak als te zendend ervaren. 

Hoewel er voldoende contacten met gemeenten zijn, onder andere via classispredikanten en het contactcentrum, kan de dienstenorganisatie vanuit die contacten op dit moment te weinig opvolging geven aan grote vragen rond de toekomst van een gemeente of de kerk in haar geheel. Het nieuw te ontwikkelen dienstverleningsmodel van de dienstenorganisatie wil hier een antwoord op zijn. 

Luisteren naar gemeenten

Om te voorkomen dat de dienstenorganisatie een dienstverleningsmodel ontwikkelt dat niet aansluit op de behoeften van gemeenten, gaat de dienstenorganisatie in 2021 eerst het land in om te luisteren naar gemeenten. Bij welke toekomstgerichte vragen hebben zij advies nodig? Op welke wijze willen zij door de dienstenorganisatie ondersteund worden? De bedoeling is dat deze luisterronde in september 2021 start. De komende maanden heeft de dienstenorganisatie nodig om een deel van de huidige werkzaamheden af te ronden en de organisatie zo in te richten dat deze aansluit bij het zojuist aanvaardde beleidskader.

Download strategisch beleidskader dienstenorganisatie:

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)