Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
Onderwerp

Colleges & Commissies

Kerkelijke rechtspraak

Commissie preekconsenten | Geschiktheidscommissie | Het generale college voor de toelating tot het ambt van predikant | Het generale college voor de ambtsontheffing | De classicale colleges voor de behandeling van beheerszaken (CCBB) | De colleges voor de visitatie | Het generale college voor de kerkorde | De colleges voor het opzicht | De colleges voor de behandeling van bezwaren en geschillen

De kerk kent voor het werk van de gehele kerk zeven colleges en twee commissies:

Ga snel naar:

 

Commissie preekconsenten

De Commissie Preekconsenten heeft tot taak de kleine synode bij te staan bij de behandeling van aanvragen betreffende de verlening van preekconsent (de bevoegdheid om kerkdiensten te leiden) in gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland. De commissie beoordeelt of een kerkelijk werker, een predikant in opleiding of iemand die de kerkelijke opleiding heeft afgerond, maar geen colloquim heeft gedaan, in aanmerking komt voor een preekconsent.
Voor meer informatie kijk ook in de Kerkorde (ordinantie 5-5-2) en generale regeling 10 preekconsent.
Contact: preekconsenten@protestantsekerk.nl of telefonisch (030) 880 1880


Geschiktheidscommissie

Wie predikant wil worden of deze mogelijkheid tijdens de studie wil openhouden, dient deel te nemen aan een geschiktheidsonderzoek. 
Contact: geschiktheid@protestantsekerk.nl of telefonisch (030) 880 1880

 

Commissie Singuliere gaven

Van de regel dat een theologisch wetenschappelijke opleiding vereist is om toegelaten te worden tot het colloquium, kan alleen worden afgeweken indien op overtuigende wijze blijkt dat
een belijdend lid van de kerk singuliere gaven zijn geschonken voor het ambt van predikant. De beoordeling of zulks het geval is geschiedt door of vanwege de kleine synode.

 

Het generale college voor de toelating tot het ambt van predikant

Het generale college voor de toelating tot het ambt van predikant is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken rondom het colloquium: het gesprek op grond waarvan iemand wordt toegelaten tot het ambt van predikant in de Protestantse Kerk.
Contact: gcta@protestantsekerk.nl of (030) 880 1880


Het generale college voor de ambtsontheffing

In een gemeente kunnen soms zulke spanningen ontstaan tussen kerkenraad en predikant, dat de vraag rijst of de predikant de gemeente nog langer met stichting kan dienen. Het breed moderamen van de classicale vergadering kan dan op verzoek van de predikant, de kerkenraad of uit eigen beweging, aan het generaal college voor de ambtsontheffing vragen een oordeel uit te spreken. Een verslag van het classicale college voor de visitatie is hierbij nodig.

Procedure: Het college voor de ambtsontheffing spreekt zijn oordeel uit, nadat de predikant, de kerkenraad (indien van toepassing ook de algemene kerkenraad) en het classicale college voor de visitatie gehoord zijn. Als een predikant verbonden is aan een evangelisch-lutherse gemeente, dient boven­dien de medewerking verkregen te worden van de evangelisch-lutherse synode. Tegen het oordeel van het generale college voor de ambtsontheffing kan men in beroep gaan bij het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.
Contact: gca@protestantsekerk.nl of (030) 880 18 80


Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB)

De taak en opdracht van het GCBB is verwoord in ordinantie 11.23.4.

  • zorgdragen voor de wijze waarop het toezien op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden nadere vorm en inhoud wordt gegeven
  • voorstellen doen voor de inhoud van generale regeling 12
  • bewaken van de kwaliteit van de Classicale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB’s)  door het geven van adviezen, richtlijnen en modellen
  • zorgdragen voor de coördinatie van werkzaamheden van de classicale colleges
  • zorgdragen voor de gelijke behandeling van gemeenten betreffende beheerszaken

De voorzitters van de negen classicale colleges voor de behandeling van beheerszaken, een lid van de financiële commissie van de Evangelisch Lutherse Synode en een onafhankelijke voorzitter vormen samen het GCBB. Daarnaast zijn de beleidsmedewerkers ondersteuning CCBB nauw betrokken bij het werk van het GCBB. Voor het op een goede manier uitoefenen van het toezien door de classicale colleges kan het GCBB adviezen, richtlijnen en modellen opstellen. Gemeenten en diaconieën zijn vervolgens gehouden zich te houden aan de door het GCBB opgestelde adviezen, richtlijnen en modellen.

De classicale colleges voor de behandeling van beheerszaken (CCBB)

De classicale colleges voor de behandeling van beheerszaken zien toe op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van gemeenten, diaconieën, en classicale vergaderingen. Daarnaast adviseren en ondersteunen zij de colleges van kerkrentmeesters en diakenen. Kijk voor nadere informatie bij het thema kerkbeheer.


De colleges voor de visitatie

De kerkvisitatie is een onderdeel van het opzicht in de kerk en is te vinden in ordinantie 10 van de kerkorde. Het gaat bij visitatie om het opzicht over de gemeenten. De gemeenten zijn geroepen te blijven in de weg van het belijden van de kerk en daarbij hoort het omzien naar elkaar.

Contactadressen colleges voor de visitatie per classis


Het generale college voor de kerkorde

Het generale college voor de kerkorde geeft advies aan de synode over mogelijke kerkordewijzigingen en bereidt deze voor.
Contact: juza@protestantsekerk.nl of (030) 880 1880


De colleges voor het opzicht

Het classicale College voor het Opzicht is het aanspreekpunt voor klachten over de belijdenis en wandel (het gedrag en de uitlatingen) van de individuele leden en ambtsdragers van de kerk. Bij het generale college kan tevens beroep worden ingesteld tegen uitspraken van het classicale college als één van de betrokken partijen het daarmee niet eens is. Voor meer informatie kijk ook in de Kerkorde (ordinantie 10) en generale regeling kerkelijke rechtspraak (11).
Contact: gco@protestantsekerk.nl of (030) 880 1880


De colleges voor de behandeling van bezwaren en geschillen

Wie het niet eens is met een besluit van een kerkenraad, een classicale vergadering of een ander kerkelijk lichaam in het ressort van een classis kan een bezwaar indienen bij het classicale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.
Bezwaren tegen besluiten van de synode of van andere landelijke kerkelijke lichamen kunnen worden ingediend bij het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen. Bij het generale college kan tevens beroep worden ingesteld tegen uitspraken van het classicale college als één van de betrokken partijen het daarmee niet eens is.
Voor meer informatie kijk ook in de Kerkorde (ordinantie 12) en generale regeling 11 kerkelijke rechtspraak.

De leden van het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen zijn: mr. Th. C. van Sloten (voorzitter), mr. ing. M. Mouthaan (secretaris), mr. C. Kool, mw. mr. C.I.H. Kerstens-Fockens, ds. R.H. Knijff, ds. H.J.J. Radstake en drs. W. Pot. Toegevoegde leden van het college zijn: mw. mr. E.F. Lagerwerf-Vergunst, mr. K. Aantjes, drs. J. van der Veen en ds. M.A. Bos. Mw. mr. M.G.J. Parkins-de Vin is adviserend lid van het college.

Contact: gcbg@protestantsekerk.nl of telefonisch (030) 880 1880

Hieronder staan de uitspraken van de afgelopen jaren. Voor uitspraken van eerdere jaren mail naar: gcbg@protestantsekerk.nl

 

Verder terugkijken? 

Overzicht geanonimiseerde uitspraken GCBG

Veelgestelde vragen

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)