Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Ziekte

Voor de situatie dat een predikant ziek wordt, heeft de kerk de gang van zaken geregeld in het Verzuimprotocol Predikanten. De kern hiervan is dat de predikant begeleiding ontvangt van een arbodienst, waarmee de landelijke kerk een contract heeft gesloten.

De verzuimconsulent en de bedrijfsarts van de arbodienst adviseren enerzijds over noodzakelijke therapie, en anderzijds over het tempo en de wijze van werkhervatting. Deze adviezen zijn bindend voor gemeente en predikant. Dat geeft doorgaans rust in de onderlinge verhouding. Als de ziekte te maken heeft met spanningen in de gemeente, zal de arbodienst adviseren ook deze aan te pakken, bijvoorbeeld door inschakeling van de visitatie. Het is van belang dat er tijdens het ziekteverzuim geregeld contact is tussen kerkenraad en predikant. Zo blijft de predikant op de hoogte van ontwikkelingen in de gemeente en de gemeente van de situatie van de predikant. In de regel treedt de scriba op als contactpersoon vanuit de kerkenraad, maar hiervoor kan ook iemand anders namens de (wijk)kerkenraad worden aangewezen.

Als de predikant niet geheel zal herstellen en volledige werkhervatting niet meer mogelijk is, zal een keuring moeten plaatsvinden voor het recht op een gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering. De procedure voor de keuring staat ook in het Verzuimprotocol Predikanten.

Meer specifieke informatie over ziekte en arbeidsongeschiktheid, waarbij je moeten denken aan:

  • de tekst van het Verzuimprotocol Predikanten
  • de procedure voor ziekmelding, ook bij de arbodienst
  • de verlaging van het traktement na één jaar ziekte
  • de procedure voor de aanvraag van een keuring en
  • de verzekering van de diverse kosten rond ziekte en arbeidsongeschiktheid

vind je hier

Lees meer over

Het thema Predikant