Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Denkstof 'Hoe ga ik (als christen) om met ruzie?'

Pijl naar links Ideeën

Denkstof 'Hoe ga ik (als christen) om met ruzie?'

Inleiding
In dit programma staan we stil bij ruzies en conflicten. Doordat we met elkaar communiceren zijn ruzies en conflicten helaas onvermijdelijk. We communiceren de hele dag door. Jongeren hebben naast face-to-face communicatie veel contact via Whatsapp en social media. De kans dat er dan een keer iets mis loopt in de communicatie is groot. Hoe ga je eigenlijk om met meningsverschillen of conflicten? Moet je een ruzie altijd oplossen of is boos zijn soms ook geoorloofd? En wat zegt de Bijbel eigenlijk over boos zijn en ruzie? Aan de hand van dit programma denken de jongeren hierover na.

Dit programma bevat een introductie, verdieping, verwerking en afsluiting. Bij introductie, verdieping en verwerking kan gekozen worden uit twee verschillende werkvormen. Kies werkvormen die het beste bij jou en je groep passen.

Doelen:

 • De jongeren leren hoe je met conflicten kunt omgaan, waarbij je je eigen emoties serieus neemt en het toch niet escaleert. 
 • De jongeren ontdekken wat de Bijbel zegt over conflicten en hoe ze dit kunnen toepassen in hun eigen leven.

Introductie

Doelen

 • De jongeren maken kennis met het thema ‘ruzie’.
 • De jongeren bedenken hoe zij in hun eigen leven omgaan met ruzies en ‘afkoelen’.
 • De jongeren ontdekken wat geloven en je gedrag met elkaar te maken hebben.

Optie 1: Ruzie

 • Tijdsduur: 20 minuten
 • Benodigdheden:
  • A3-papier of flipover;
  • Pennen, lijm, schaar;
  • Tijdschriften/kranten.

Gesprek

Het gaat vandaag over ruzie. Ga met elkaar in gesprek over deze vragen:

 • Iedereen heeft wel eens ruzie. Maar wat is ruzie eigenlijk? Wanneer heb je ruzie en wanneer gewoon een discussie?
 • Waarover heb je zelf wel eens ruzie? 
 • Is er een verschil in ruzie via social media/whatsapp of in real life? Zo ja: wat is het verschil volgens jullie? 

Ruzie

Schrijf op een flipover of A3-papier ‘ruzie’ in het midden en schrijf jullie bevindingen eromheen.

Deel vervolgens kranten/tijdschriften uit. Wat komen de jongeren hierin tegen dat gaat over ‘ruzie’? Knip deze stukken uit en plak ze er bij op het grote vel.

Denkstof video

 • Tijdsduur: 15-20 minuten.
 • Benodigdheden:
  • Link van de Denkstof video;
  • Apparatuur om video af te spelen.

Kijk met elkaar Denkstof video #18: ‘Hoe ga ik om met online conflicten?’

Bespreek de video kort met elkaar.

 

Gespreksvragen bij de video:

 • Geef een eerste reactie op de video. Wat vind je er van?
 • Heb je dingen gehoord die je nog niet wist?
 • Waar ben jij het mee eens?
 • Waar ben je het niet mee eens? Waarom?

Optie 2: Even afkoelen

Denkstof video

Kijk met elkaar Denkstof video #18: ‘Hoe ga ik om met online conflicten?’

Bespreek de video kort met elkaar. Gespreksvragen:

 • Geef een eerste reactie op de video. Wat vind je er van?
 • Heb je dingen gehoord die je nog niet wist?
 • Waar ben jij het mee eens?
 • Waar ben je het niet mee eens? Waarom?

Opdracht

Een van de jongeren gaf in de video aan dat ze bij een echte ruzie tijd nodig heeft om even af te koelen. Ga met elkaar in gesprek: 

 • Zijn jullie het met de jongere uit de video eens?
 • Heb je zelf wel eens in een situatie gezeten dat je moest afkoelen?
 • Hoe zou je ‘even afkoelen’ aanpakken?

Lees het volgende nieuwsbericht: https://www.nu.nl/opmerkelijk/6095205/italiaan-wandelt-450-kilometer-na-ruzie-met-vrouw-en-krijgt-coronaboete.html 

 • Wat denken jullie, was de man uit het nieuwsbericht na zijn wandeling voldoende afgekoeld? Heb je zelf wel eens meegemaakt dat het heel lang duurde voordat je over je boosheid heen was? Hoe kwam dat?

Verdieping

Doelen:

 • De jongeren leren wat de Bijbel schrijft over ruzie maken.
 • De jongeren bedenken hoe ze zelf met ruzie/onenigheid om willen gaan.

Optie 1: Iemand aanspreken op wat hij of zij verkeerd heeft gedaan

 • Tijdsduur: 15 minuten
 • Benodigdheden:
  • Groene en rode briefjes;
  • Bijbel;

Deel de groene en rode briefjes uit aan de jongeren. Laat hen met de briefjes reageren op de volgende stellingen. Vraag als jeugdleider verder, waarom hebben zij gekozen voor eens of voor oneens?

 • Het is beter de lieve vrede te bewaren dan de confrontatie aan te gaan.
 • Het is christelijk om iemand altijd aan te spreken op de verkeerde dingen die hij/zij doet.
 • Boos worden is verkeerd.
 • In een ruzie moet jij altijd de eerste stap zetten om het goed te maken.
 • Je moet een ander altijd vergeven.

Reiner vertelt dat er in de Bijbel staat dat je zelf iemand moet aanspreken als die persoon iets verkeerd heeft gedaan. Pas als dat niet werkt, spreek je deze persoon met meerdere mensen aan.

 • Lees met elkaar Matteüs 18: 15-20.
 • Geef eens een eerste reactie op deze tekst. Waar gaat het gedeelte over? Spreekt iets je aan? Zo ja: wat?
 • Heb je zelf wel eens een situatie meegemaakt waarbij je zelf werd aangesproken op iets wat je verkeerd deed of waarin jij iemand anders aansprak? Vertel daar eens over.
 • Hoe wordt er in onze maatschappij gehandeld als iemand iets fout heeft gedaan?
  • Kan jij hier een voorbeeld van noemen? Misschien uit je eigen leven of van bekende mensen?

(Je kunt bijvoorbeeld denken aan dat iemands fouten meteen online worden gedeeld, zonder met die persoon te praten.)

 • Denk je dat het advies van Reinier, echt met iemand in gesprek gaan als je ruzie hebt, kan helpen om het weer goed te maken? Heb je hier zelf ervaring mee? Vertel eens! Werkt het altijd, of gaat het niet in alle gevallen op? Deel je mening. 

Alternatief:

Bedenk een situatie waarin verschillende jongeren ruzie met elkaar hebben. Geef een aantal jongeren een rol in ‘de ruzie’ en laat ze op verschillende manieren handelen. Bedenk samen verschillende scenario’s: De ene keer loopt de ruzie  uit de hand, de andere keer wordt de ruzie juist snel opgelost. Speel de scenario’s uit. 

Bespreek daarna de volgende vragen: 

 • Hoe vonden de jongeren het om de verschillende scenario’s uit te proberen?
 • Welke manier van omgaan met de ruzie vonden zijn het prettigst?

Optie 2: Ruzie en boosheid

 • Tijdsduur: 15 minuten
 • Benodigdheden:
  • Bijbel

Lees met elkaar Galaten 5: 13-26.

 • Waar gaat dit gedeelte over?
 • Wat staat er in dit gedeelte over ruzie? Leg het in eigen woorden uit.
 • Zijn er ook situaties waarin ruzie of woede wel oké is denken jullie? Welke situaties zouden dat kunnen zijn?
 • Wat wordt er in dit gedeelte tegenover ruzie gezet? 
 • Hoe ontvang je de ‘vrucht van de Geest’?

Zoek de volgende teksten op:

 • Numeri 11: 1-3 
 • Matteüs 21: 10-13 
 • Marcus 3: 1-6 

Wat staat er in deze teksten over boosheid? Wie werden of worde ook wel eens boos? Wat betekent het voor jou dat God of Jezus soms boos werd?

Verwerking

Doelen:

 • De jongeren denken na over hoe een ruzie voorkomen kan worden.
 • De jongeren denken na over wat er gebeurt als je eerlijk bent.

Optie 1: Online ruzie

 • Tijdsduur: 20 minuten
 • Benodigdheden:
  • link van video;
  • Tekenmateriaal of materiaal om een video te maken.

Bekijk met elkaar deze video.

Wat vind je van deze situatie? Deze ruzie heeft veel impact op kinderen. Vind jij dat de youtubers dit hadden moeten voorkomen? Hadden ze het kunnen voorkomen? Vind jij dat je als jongere een voorbeeldfunctie hebt naar kinderen om je heen als het gaat om conflicten?

Bedenk met elkaar een manier waarop de situatie ook had kunnen verlopen. Maak hiervan een tekening (bijvoorbeeld in strip-vorm), of speel het uit en maak er zelf een video van. Neem ook de reactie van de kinderen mee die deze youtubers volgen.

Als jullie groep groot is kun je er ook voor kiezen de groep in kleinere groepen te verdelen.

Optie 2: Eerlijk zijn

 • Tijdsduur: 20 minuten
 • Benodigdheden: /

Heb jij wel eens iets niet gezegd, omdat je bang was voor een conflict? Wat was dat voor situatie? Vertel elkaar er over.

Wat was er misschien gebeurd als je wel had gezegd wat je eigenlijk had willen zeggen? 

Bedenk met elkaar een manier waarop de situatie ook had kunnen verlopen. Maak hiervan een tekening (bijvoorbeeld in strip-vorm), of speel het uit en maak er een video van.

Als jullie groep groot is kun je er ook voor kiezen de groep in kleinere groepen te verdelen.

Afsluiting

Sluit af met een lied of met een gebed.

Voorbeeldgebed

Liefdevolle God,

Wij danken u voor deze bijeenkomst waarin we samen nadachten over ruzies en conflicten. Best een lastig thema, zeker als we zelf in een ruzie zitten. Wilt u ons helpen het goede te doen als we een conflict hebben. Help ons om eerlijk te zijn, maar ook liefdevol naar de ander te reageren. 

Amen

Liedsuggesties

Lees hier meer over Denkstof BEAM >