Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Denkstof 'Waarom mag ik niks als christen?'

Pijl naar links Ideeën

Maar draait het christen-zijn om dingen niet mogen? Of mogen we de jongeren een ander, en beter beeld, meegeven? Jezus zei: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Leven vanuit geloof is leven met liefde, liefde voor God, Jezus en de naaste, dat is wat er toe doet. En regels? Die zijn nuttig en handig, want als er geen regels bestaan is het lastig om samen te leven in een samenleving.  

Doelstelling

 • De jongeren kunnen vertellen waarom regels nuttig en nodig zijn.
 • De jongeren kunnen vertellen wat het verschil is tussen religie (regels) en Jezus volgen (relatie)
 • Jongeren ontdekken dat regels er zijn voor mensen en niet andersom.

Introductie


Werkvorm 1 - Dit mag ik niet als christen...

 • Tijdsduur: 25 minuten
 • Nodig:
  • laptop of telefoon;
  • beamer
  • link naar video;
  • pen;
  • post-its;
  • flipover/whiteboard.
 • Doel:
  • De jongeren maken kennis met het onderwerp ‘Waarom mag ik niks als christen?’

Kijk samen naar de Denkstof video ‘Waarom mag ik niks als christen?’


Ga met elkaar in gesprek over de volgende vragen. Als de groep groot is, kun je die opdelen in kleine groepen en daarna kort in de grote groep bespreken.

 • Wat vond je van de video?
 • Vraag jij je ook wel eens af waarom je niets mag als christen?
 • In de studio zie je bij dit filmpje overal verkeersborden staan. Welke verkeersborden mogen van jou afgeschaft worden? Wat is de overeenkomst tussen verkeersregels en regels die gelovigen voor zichzelf aannemen?
 • ‘Ik mag niks als christen’. Wat vind jij van die uitspraak?

Pak een flipover of whiteboard en schrijf bovenaan: Regels voor christenen. Pak een ander vel en schrijf daarop Regels in de maatschappij. 

 • Iedereen krijgt meerdere post-its en schrijft daar diverse regels op die gelden voor christenen (of je het nu met die regels eens bent of niet) en schrijf op andere post its regels die gelden in de maatschappij.  
 • Plak de post-its op bij het vel waar ze horen. 
 • Welke overeenkomsten zie je tussen kerk en maatschappij?
 • Welke regel mag er van jou direct afgeschaft worden? In de kerk? En in de maatschappij? Je mag van elk blad één post-it weggooien. 
 • Welke regel is er nog niet, maar zou volgens jou gemaakt moeten worden?

Werkvorm 2 - (On)geschreven regels

 • Tijdsduur: 30 minuten
 • Nodig:
  • Link naar denkstof video;
  • beamer;
  • A4 of A3 papier;
  • pennen;
  • stiften.
 • Doel:
  • De jongeren ontdekken dat er zowel in de maatschappij als in de kerk geschreven en ongeschreven regels zijn.

Kijk samen naar bovenstaande Denkstof video ‘Waarom mag ik niks als christen?’

Na het kijken van de video verdeel je de groep in kleinere groepen van maximaal 4 personen. Geef elke groep twee vellen papier met genoeg pennen voor alle groepsleden. 

 • Maak per groepje twee woordwebben
  • denk aan: school, werk, politie, recht, sociaal
  • denk aan: regels uit de bijbel, regels per traditie, verzonnen door mensen
  • 1 met ‘regels, geschreven of ongeschreven, in de maatschappij?’
  • 1 met ‘regels, geschreven of ongeschreven, in jouw kerk’.
  • Omcirkel met een stift op de papieren de overeenkomsten in beide woordwebben. 
 • Bespreek in de grote groep de volgende stellingen: 
  • In de maatschappij zijn regels eigenlijk niet nodig.
  • In de kerk zijn regels eigenlijk niet nodig. 
  • Regels zijn er voor de mensen, niet de mensen voor de regels
  • Als christen mag je meer dingen niet dan als niet-christen
  • Ouders maken de regels standaard te streng
  • Zonder verkeersregels geen leven

Verdieping


Werkvorm 1 - Liefde versus regels 

 • Tijdsduur: A: 15 minuten, B: 20 minuten, totaal 35 minuten.
 • Nodig:
  • laptop of telefoon;
  • link naar video;
  • beamer;
  • bijbel;
  • flipover/whiteboard;
  • pen en papier.
 • Doel:
  • De jongeren kunnen (vanuit de bijbel) uitleggen wat het verschil is tussen religie en een relatie met Jezus. 

Als je niet genoeg tijd hebt, kies dan optie A.

A: Kijk met de groep naar de volgende video: 

Why I Hate Religion, But Love Jesus || Spoken Word

Zet de ondertiteling aan zodat iedereen het kan volgen. 

 • Maak op de flipover/groot vel papier twee vakken en schrijf boven het ene vlak ‘religie’ (regels) en boven de andere ‘liefde’ (Jezus).
 • Naar aanleiding van de video: 
  • Welke eigenschappen horen bij religie (regels) volgens de video?
  • Welke eigenschappen horen bij relatie (Jezus) volgens de video? 

B: Als de groep groter is dan 4 personen: verdeel de groep in kleinere groepjes van maximaal 4 personen. 

 • Pak Matteüs 23 erbij. Hier is Jezus in gesprek met de farizeeën. 
  • Vers 3: Waar moeten Jezus’ leerlingen zich wel aan houden? 
  • Vers 3: En waar hoeven ze zich niet aan te houden? 
  • Wat zegt Jezus over de farizeeën? 
  • In welke opzichten zijn ze schijnheilig?
  • Wat vind je van deze verzen? 
  • Welk vers spreekt je het meeste aan?
  • Wat zegt Jezus in de verzen en tegen wie?
  • Wat zijn de tegenstrijdigheden in deze tekst?
   • Verdeel een papier in twee kolommen met aan de ene kant ‘wat de farizeeën doen’ en aan de andere kant ‘waarom de farizeeën schijnheilig zijn’.
   • Welk woord kun je boven de kolommen schrijven? Religie (regels) of relatie (Jezus). .
  • Wat kun jij leren van deze woorden van Jezus?
  • Lees vers 3-7: 
  • Lees vers 23-28: 

Werkvorm 2 - GENIET!

 • Tijdsduur: 20-25 minuten.
 • Nodig:
  • bijbel
  • link naar lied (zie onder);
  • papier met liedtekst voor elk groepje;
  • papier en pen.
 • Doel:
  • De jongeren ontdekken wat je wel mag als je christen bent, in positieve zin. 

Als introductie: laat de jongeren het volgende nummer horen:

Verdeel de groep, als deze groter is dan 4 personen, in kleinere groepjes:

 • Lees Prediker 9:7-10
  • Welke dingen uit het lied ‘Geniet!’ en Prediker 9 komen overeen?
  • Welke dingen missen er?
  • Schrijf het op het papier dat je gekregen hebt op bij de bijbehorende coupletten/refrein.
 • Lees Psalm 34: 9
  • Wat vind je van de tekst en waarom past de tekst wel of niet bij het lied ‘Geniet’?
 • Bespreek in je groepje: 
  • Wat is jouw mening?
  • Als christen mag ik niks.

Verwerking


Werkvorm 1 - Regels zijn niet nodig! Toch?

 • Tijdsduur: 20 minuten.
 • Nodig:
  • voetbal;
  • fluitje/geluid op telefoon.
 • Doel: De jongeren ontdekken waarom regels nuttig zijn.

Als mensen hebben wij het niet zo met regels. Wij hebben geen zin om ons te ‘onderwerpen’. Maar wat heb je eigenlijk aan regels? Wat gebeurt er als je geen regels hebt?

Voetballen zonder regels

Verdeel de groep in twee delen. Creeër in de ruimte, waar je met de jongeren samenkomt, een plek om te voetballen. 

 • Zeg tegen de jongeren: Ga 5 minuten voetballen, geef daarbij aan: we spelen vandaag voetbal zonder regels en zonder scheidsrechter, doelen en middenlijn, je kunt gewoon lekker je gang gaan. 
 • LET OP: maak dus geen doelen, geen middenlijn en geef de jongeren geen extra informatie of regels. 
 • Na 5 minuten (of eerder) bekijk je wat er gebeurt en ga je uiteindelijk in gesprek met de jongeren
  • Welke regels zijn essentieel om echt te kunnen voetballen? Welke kun je wel weglaten?

Voetballen met regels

Speel eventueel aan het einde opnieuw een potje voetbal en spreek van te voren regels af.

Werkvorm 2 - Omgekeerde 10 geboden

 • Tijdsduur: 20-30 minuten.
 • Nodig:
  • oude kranten;
  • groot vel/flipover/whiteboard;
  • pennen;
  • lijm.
 • Doel:
  • De jongeren worden uitgedaagd om zichzelf te spiegelen aan de tien geboden.

Verdeel de groep in tweetallen en geef ieder groepje (afhankelijk van de groepsgrootte) één of meerdere geboden. 

 • De leiding schrijft in duidelijke letters op het vel de 10 geboden op.
 • In de samenleving zien we vaak juist het tegenovergestelde van de 10 geboden. 
 • Zoek in de kranten zoveel mogelijk berichten die tegen de 10 geboden ingaan. Knip de koppen uit en plak ze bij het betreffende gebod. 
 • Kun je voor elk gebod een krantenkop vinden die er juist tegenin gaat? 
 • Wat is voor jou het nut van de tien geboden?

Praat met de jongeren over de resultaten.

Extra: laat de jongeren online een afbeelding zoeken of zelf een afbeelding / collage maken die weergeeft  hoe de wereld eruit zou zien als alle geboden standaard door iedereen nageleefd zouden worden. 

Afsluiting


Opties voor een lied 

Gebed

Gebedoptie 1

 • In de wereld gaat veel mis. Mensen houden zich niet aan de regels en doen elkaar soms pijn. Steek met elkaar een kaars aan voor wat er mis gaat in de wereld en bid voor hoop. Draai daarbij het lied: Als alles duister is. 

Gebedoptie 2

Liefdevolle Vader, 

Bedankt voor wie U bent. 

Bedankt voor vandaag, voor deze bijeenkomst en al deze mooie mensen. 

Misschien vonden we vanavond een mooie avond, omdat we geleerd hebben wat het betekent om U, Heer Jezus, te volgen. Misschien vonden we het een moeilijke avond omdat we worstelen met dit onderwerp. We willen wel geloven maar… We hebben zoveel argumenten om het niet te willen of te doen. Laat ons dan Uw liefde zien en voelen. Leer ons wie U bent, God onze Vader, Heer Jezus en Heilige Geest. 
Zegen deze avond en vergeef wat fout was.  
In Jezus’ Naam,

Amen