Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Denkstof 'Waarom merk ik niks van God?'

Pijl naar links Ideeën

In dit programma denken we na over het ervaren van God. Soms lijkt het alsof God ver weg is en merk je helemaal niets van Hem. Soms lijkt het of iedereen om je heen allerlei bijzondere Godservaringen heeft en jij de enige bent die daar niet over mee kan praten. Jongeren kunnen soms het idee krijgen dat zij niet echt geloven of dat hun geloof niet goed genoeg is, omdat ze niet altijd iets van God merken. Ze hebben ten onrechte het idee dat je altijd iets van God moet voelen.

In dit programma staan we stil bij verschillende manieren van bezig zijn met je geloof en dus ook verschillende manieren om God te ervaren. We gaan aan de slag met de Bijbel en komen tot de ontdekking dat daar ook veel verschillende Godservaringen worden beschreven.

Doelstellingen

 • De jongeren leren dat ze geen bijzondere wonderen mee hoeven maken om God te ervaren. Ze ontdekken dat God ook in de ‘gewone’ alledaagse dingen is.
 • De jongeren ontdekken dat er verschillende manieren zijn om iets van God te ervaren.
 • De jongeren leren dat God zich in de Bijbel op verschillende manieren laat zien.

Introductie

 • Doelen
  • De jongeren leren dat God zich niet overduidelijk hoeft te bewijzen, om Hem te kunnen ervaren. 
  • De jongeren ontdekken dat er verschillende manieren zijn om iets van God te ervaren.
  • De jongeren leren dat voor iedereen de manier van ervaren verschillend is en dat de ene manier niet beter is dan de andere.

Denkstof aflevering

 • Tijdsduur: 15 minuten.
 • Benodigdheden:

Kijk met elkaar Denkstof video #15: ‘Waarom merk ik niks van God?’

Bespreek de video kort met elkaar. Kies daarna één van onderstaande opties. 

Gespreksvragen bij de video:

 • Geef een eerste reactie op de video. Wat vind je er van?
 • Heb je dingen gehoord die je nog niet wist?
 • Waar ben jij het mee eens?
 • Waar ben je het niet mee eens? Waarom?
 • Reiner en Joram zeggen in de video dat God waarschijnlijk bestaat. Wat vind jij van die uitspraak?

Optie 1: Verschillende manieren van spiritualiteit 

 • Tijdsduur: 20 minuten
 • Benodigdheden
  • flipover;
  • post-its;
  • pennen.

Er zijn verschillende manieren om met je geloof bezig te zijn en om iets van God te kunnen ervaren. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. Zo beleeft de een zijn of haar geloof het meest wanneer hij of zij muziek luistert, en houdt een ander ervan om door de natuur te lopen en zo iets van God te ervaren. Grofweg kunnen we een indeling maken in vier vormen of manieren waarop mensen hun geloof kunnen ervaren. Namelijk via: 

 1. Het hart, hierbij gaat het om emoties. Mensen worden geraakt door bijvoorbeeld mooie muziek of het zien van mooie natuur. Je zou kunnen zeggen dat het hierbij gaat om gevoel.
 2. De wil, hierbij gaat het om handelen. Door bezig te zijn, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen, wordt het geloof gevoed. Dat kan heel praktisch zijn, bijvoorbeeld een buurtmaaltijd organiseren, of de geldzaken regelen voor de kerk. Je zou kunnen zeggen dat het hierbij gaat om ‘doen’. 
 3. Het verstand, hierbij gaat het om nadenken over het geloof. Bijvoorbeeld met ingewikkelde theologische theorieën na te denken over hoe groot God is, en hoe het mogelijk is dat Hij deze wereld en ons allemaal gemaakt heeft. Je zou kunnen zeggen dat het hierbij gaat over ‘denken’.
 4. Het lichaam, hierbij gaat het om rituelen. Denk bijvoorbeeld aan het aansteken van een kaars, het samen bidden van het onze vader of bijvoorbeeld deelnemen aan het avondmaal. Je zou kunnen zeggen dat het hierbij gaat om ‘ervaren’.

Schrijf deze vier manieren op een flipover en deel post its en pennen uit aan de jongeren.

Ga met elkaar in gesprek over de volgende vragen:

 • Ervaar jij wel eens iets van God? Zo ja: wanneer en hoe? Leg dat uit.  
 • Welke van de vier manieren die hierboven genoemd zijn spreekt jou het meest aan? Schrijf je naam op een post-it en plak die bij de manieren die jou het meest aanspreekt op de flipover. Leg uit waarom deze manier je aanspreekt.
 • Bij welke van de vier manieren die hierboven genoemd zijn kun jij je niks (of het minst) voorstellen? Leg uit waarom.

Optie 2: Een bijzondere Godservaring

Bekijk met elkaar de video van Aat Zweitstra.

Ga kort met elkaar in gesprek:

 • Wat vind je van dit verhaal? 
 • Heb je wel eens vaker zo’n verhaal gehoord?
 • Als jij denkt aan ‘God ervaren’, denk je dan meteen aan zo’n soort verhaal? Zo ja: ken je nog meer van dit soort verhalen? Deel ze met elkaar. Zo nee: waar denk jij dan aan? Deel dat met elkaar.

Verdeel de groep in twee groepen. Geef beide groepen een A3 papier, pennen, kranten, tijdschriften, lijm, etc. 

 • Welke woorden, foto’s of teksten komen de jongeren in de kranten en tijdschriften tegen die passen bij waar zij aan denken als het gaat om het ervaren van God? 

Neem na ongeveer 15 minuten even de tijd om de A3 papieren aan elkaar te laten zien en elkaar te vertellen wat jullie gevonden hebben.

Verdieping


Doelen
:

 • De jongeren leren dat God zich in de Bijbel op verschillende manieren laat zien.

Optie 1: Verschillende Godservaringen in de Bijbel

Tijdsduur: 20-30 minuten

Benodigdheden:

In de Denkstof video wordt de bijbeltekst 1 Koningen 19:12 genoemd. Wat gebeurt er in deze tekst? Zoek het eventueel op!

Mensen ervaren God in de Bijbel op verschillende manieren. Zoek de volgende bijbelteksten op en schrijf op hoe God zich laat zien in elke tekst. Als de groep groot is, kun groepjes maken en de teksten verdelen. 

 • Genesis 18: 1-15 
 • Genesis 22: 1-14 
 • Exodus 3: 1-6 
 • Numeri 22: 21-35 
 • Matteüs 3: 13-17
 • Lucas 1: 26-38 
 • Handelingen 9: 3-9

Welke manieren waarop God zich laat zien hebben jullie gevonden? Kun je zelf nog meer voorbeelden bedenken met verhalen uit de Bijbel waarin Jezus zich laat zien? 

Welk verhaal spreekt jou het meest aan en waarom? Maak bij dit verhaal een tekening, een gedicht of een collage.

Optie 2: Elia

 • Tijdsduur: 15 minuten
 • Benodigdheden
  • Bijbel;
  • Apparatuur om muziek te luisteren.

Lees met elkaar 1 Koningen 19: 9-15. Ga met elkaar in gesprek aan de hand van de volgende vragen:

 • Waar gaat het bijbelgedeelte over?
 • Valt je iets op aan dit gedeelte?
 • Wat vind je mooi?
 • Waar heb je nog vragen bij?
 • Hoe voelt Elia zich denk je? Wat gebeurt er met zijn gevoel tijdens het verhaal?

Luister met elkaar naar het lied Elia, man van God van Elly en Rikkert. 

Wat vind je van het lied? Geeft het goed weer wat er in het verhaal gebeurt?

Verwerking

Doel: De jongeren gaan praktisch aan de slag met het thema ‘God ervaren’.

Optie 1: Naar buiten!

 • Tijdsduur: 20-30 minuten
 • Benodigdheden:
  • Fototoestel of telefoon

We hebben gezien dat mensen God op verschillende manieren ervaren. Veel mensen ervaren God in de natuur. Waarom denken jullie dat dat zo is? Heb je zelf ook wel eens God ervaren in de natuur?

Ga in twee- of drietallen naar buiten en maak een wandeling. Spreek met elkaar een bepaalde route of een bepaalde tijd af waarop iedereen weer terug moet zijn.

Kijk onderweg goed om je heen. Wat zie jij dat je aan God doet denken? Neem iets van jullie wandeling mee naar binnen of maak er een foto van en deel die in jullie groepsapp.

Zodra iedereen weer terug is vertellen jullie aan elkaar wat je gezien hebt en wat je meegenomen hebt of waar je een foto van gemaakt hebt. Leg ook uit waarom je hiervoor gekozen hebt.

Optie 2: Engelen-actie

 • Tijdsduur: hangt af van activiteit, zelf in te vullen
 • Benodigdheden: hangt af van activiteit, zelf in te vullen

We hebben gezien dat mensen God op verschillende manieren ervaren. Veel mensen zeggen dat ze iets van God ervaren door de mensen om hen heen. Waarom denken jullie dat dat is? En heb je dat zelf ook wel eens ervaren?

In sommige kerken wordt met advent een ‘kerstengel project’ gedaan. Gemeenteleden zetten zich in als ‘kerstengel’ en brengen iedere adventsweek een presentje bij een ander gemeentelid om hem/haar een hart onder de riem te steken. De ‘kerstengel’ blijft anoniem, dus de ontvanger weet niet van wie hij/zij een presentje ontvangt. Een ‘kerstengel’ hoeft natuurlijk niet alleen met kerst actief te zijn. Het hele jaar door kun je iemand een hart onder de riem steken. 

Hoe kun jij een ‘engel’ zijn? Bedenk met elkaar een eenmalige actie om iemand uit jullie omgeving een hart onder de riem te steken. En voer het uit!

Afsluiting


Sluit af met een lied, een gebed en/of een stukje bijbellezen. 

Als vervolg op Introductie - optie 1: steek eens een kaars aan en/of luister met elkaar naar een mooi lied.

Bijbel

Als je merkt dat er jongeren zijn die weinig merken van God en daar erg mee zitten, kun je ter bemoediging bijvoorbeeld Romeinen 8:18-30 lezen. (Let vooral op de verzen 24 en 25).

Voorbeeldgebed

Grote God,

Wij danken u dat u onze God bent. En we willen u vragen of u bij ons wilt zijn. Soms ervaren we veel minder van u dan we eigenlijk zouden willen. En dat kan best lastig zijn. Help ons op zulke momenten. Laat uzelf aan ons zien en geef ons vertrouwen.

Amen. 

Liedsuggesties

Lees hier meer over Denkstof BEAM >

Andere ideeën

binnen het programma Denkstof