Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Gespreksbijeenkomsten jaarthema ‘Aan tafel’

Pijl naar links Ideeën

Vier gespreksbijeenkomsten bij het jaarthema 2022/2023. Het thema is 'Aan tafel! - Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding'. De avonden hebben als thema's: ‘Aan tafel zijn we welkom en is er plaats voor iedereen’; ‘Aan tafel ontmoeten we de opgestane’;  ‘Aan tafel’ zijn we getuigen van nieuwe hoop voor de wereld’ en ‘Aan tafel’ delen we ruimhartig. 

Inleiding

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.

De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens. 

Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig naar Hem luistert zal ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te luister legt ontvangt leven in al zijn volheid. (Jes. 55/Joh. 10) De Bijbel speelt hierbij een centrale rol.

Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt is genoeg om van te leven en om uit te delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen nodigen, bewegen we de wereld in om genade handen en voeten te geven.

Deze noties willen we vanuit het jaarthema dit jaar met lokale gemeenten doordenken. 

Om een start te maken met die doordenking maakten we materiaal voor een viertal gespreksbijeenkomsten rond het jaarthema. Dit materiaal is bedoeld om dieper in te gaan op het jaarthema ‘Aan tafel!’ om dit thema verder te verdiepen en ook dichter bij het hart te brengen. 

Het materiaal is geschikt voor gespreksgroepen, bijbelstudiegroepen en groeigroepen, maar bijvoorbeeld ook als opening voor een kerkenraadsvergadering (maak dan per bijeenkomst een kleinere selectie) of voor groepen met twintigers en dertigers in de kerk. 

Bijeenkomst 1 ‘Aan tafel zijn we welkom en is er plaats voor iedereen’


Introductie
Nodig: telefoon, pen en papier
Bespreek met de elkaar wat de woorden ‘Aan tafel’ bij je oproepen. Welke associaties heb je bij deze woorden? 

 • Bedenk kort voor jezelf wat de woorden ‘Aan tafel’ bij je oproepen, schrijf dit voor jezelf op, of maak een schets, zoek eventueel op je telefoon een afbeelding die past bij het gevoel dat deze woorden bij je oproepen. 
 • Deel met elkaar wat je hebt opgeschreven, geschetst of welke afbeelding je hebt gevonden. Leg dit aan elkaar uit. 
 • Zijn er overeenkomsten of vooral verschillen in wat de woorden ‘Aan tafel’ bij je oproepen? Hoe komt dit?

De Bijbel
Nodig: Bijbel
Lees met elkaar Lukas 24 vers 1 - 32.

 • Hoe zie je het jaarthema ‘Aan tafel’ terug in dit bijbelgedeelte? Wat zegt dit Bijbelgedeelte volgens jou over het jaarthema? Bespreek dit met elkaar.
 • In het bijbelgedeelte zien we Kleopas en zijn metgezel(in) op weg en daarna aan tafel. Wat in het bijbelgedeelte sprak jou aan? Waarom? Leg dit aan elkaar uit. 
 • Bespreek ook wat je juist niet aanspreekt of wat je verbaasde of waar je nog vragen over had. 
 • Herken je jezelf in de emmaüsgangers? Waarom wel/ niet?
 • Hoe komt het dat juist aan de tafel de ogen open gaan denk jij? 
 • Wat valt je op aan de houding van Jezus tov de emmaüsgangers? Wat kunnen we leren van deze houding in ons dagelijks leven en in onze gemeente?
 • Het thema van deze bijeenkomst is ‘Aan tafel is er plaats voor iedereen’ waar in het bijbelgedeelte dat is gelezen zie je dat terug? Bespreek dit met elkaar. 
 • Bespreek met elkaar de volgende stelling: ‘Aan de tafel in onze gemeente is er ook plek voor iedereen’

Optioneel: Houd een Emmaüswandeling. Maak tweetallen. Kies een van bovenstaande vragen uit. Wandel in tweetallen. Eerst deelt de één zijn of haar antwoord op de vraag, daarna de ander. Luister naar elkaar en vraag door. 

Afsluiting
Sluit de bijeenkomst af door een van onderstaande liederen uit te kiezen luister er met elkaar naar of zing mee.

Optioneel: Luister het lied als gebed (steek eventueel de paaskaars aan). Luister het lied en hang een groot vel op. Alle aanwezigen schrijven een woord op dat hen raakte in het lied. 

Bijeenkomst 2 ‘Aan tafel ontmoeten we de opgestane’


Introductie
Bespreek met elkaar de volgende vraag: Waar ben jij enthousiast over als het gaat over geloven? Wat maakt jou enthousiast in het gesprek over de Opgestane?

De Bijbel 
Nodig: pennen, prints van het bijbelgedeelte voor iedere deelnemer.
Lees met elkaar Lukas 24 vers 33 - 49

 • Print het Bijbelgedeelte uit. Zet een uitroepteken bij iets wat je opvalt, zet een vraagteken bij iets waar je een vraag over hebt, zet een rondje om iets wat navolging verdient volgens jou. Bespreek vervolgens wat jullie hebben genoteerd. 
 • Het jaarthema is ‘Aan tafel’ hoe zie je dat terug in dit gelezen gedeelte?
 • In de vorige bijeenkomst zagen we dat de Emmaüsgangers de opgestane ontmoeten en nu ontmoeten ze hem weer, wat valt je op als je beide ontmoetingen naast elkaar legt?
 • Welk gevolg heeft de ontmoeting met de andere gelovigen en de ontmoeting met de opgestane in dit Bijbelgedeelte volgens jou?
 • Met enthousiasme gaan de emmaüsgangers terug naar Jeruzalem. Herken je iets van dit enthousiasme in jezelf of in anderen? Of juist niet? Bespreek dit met elkaar. 
 • Wat kunnen we als lokale gemeente/ gespreksgroep leren van dit Bijbelgedeelte volgens jou? Bespreek dit met elkaar.

Afsluiting
Sluit de bijeenkomst af met een gebed. 

Voorbeeldgebed:

Opgestane Heer,
Dank voor dit samenzijn. 
Dank voor het feit dat we welkom zijn aan uw tafel
Maak dat we zelf ook anderen verwelkomen
Maak dat we delen van onze overvloed
en van ons enthousiasme
zodat ook anderen gevoed mogen worden
en geïnspireerd hun weg mogen vervolgen
In Jezus naam

Amen

Bijeenkomst 3: ‘Aan tafel’ zijn we getuigen van nieuwe hoop voor de wereld’ 

NB: Deze bijeenkomst is zeer geschikt voor tijdens de adventstijd, de veertigdagentijd of rond Pinksteren. 

Introductie (optioneel)
Eet van te voren met elkaar. Je kunt alle deelnemers vragen iets mee te nemen, let er dan wel even op dat er niet te veel of alleen maar van hetzelfde meegenomen wordt. Door met elkaar de maaltijd te delen, ontstaan vaak weer andere gesprekken. Bovendien gaan jullie hierna met elkaar in gesprek over honger en dorst en over Jezus, het brood dat leven geeft. 

Bijbel
Nodig: Bijbel
Lees Jesaja 55 met elkaar en ga met elkaar in gesprek.

 • Reageer eens op dit bijbelgedeelte.
  Wat spreekt je aan? Wat vind je mooi?
  Waar heb je nog vragen bij?
 • Wanneer heb jij echt dorst (gehad)? Deel je ervaringen.
 • Kom jij mensen tegen die echt honger hebben? Zo ja, waar? Of misschien heb je zelf wel eens echt honger gehad. Ga hierover met elkaar in gesprek.
 • Naast fysieke honger, kun je ook ‘geestelijk honger’ hebben. Wat betekent dat volgens jou?

Lees Johannes 6:35:
‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’

 • Kun je een link leggen tussen Jesaja 55 en deze tekst uit Johannes?
 • Wat betekent het voor jou dat Jezus zegt “Ik ben het brood dat leven geeft”? 

In de visienota van de Protestantse Kerk wordt beschreven dat we 'Aan tafel’ getuigen zijn van nieuwe hoop voor de wereld”.

 • Kun je in eigen woorden uitleggen wat dit volgens jou betekent?
 • Wat is voor jou die ‘nieuwe hoop’? Kun je een concreet voorbeeld geven?

“Van de Avondmaalstafel bewegen we de wereld in om de geschonken genade te delen. Daarmee doen we recht en brengen we hoop.”

 • Reageer eens op bovenstaande uitspraak.
 • Wanneer deel je uit van iets dat jij zelf hebt ontvangen? Kun je daar (een) voorbeeld(en) van noemen?
 • Hoe brengen wij als kerk of gemeente hoop in de wereld?
 • Wat is jouw persoonlijke rol of inbreng hierin?

Afsluiting
Luister met elkaar naar Wij delen geloof, we delen de hoop - Matthijn Buwalda

En sluit af met een gebed, bijvoorbeeld met het Onze Vader. Eventueel kunnen de deelnemers een kaars aansteken. Ervaar dat het licht meer wordt als het gedeeld wordt.

Bijeenkomst 4: ‘Aan tafel’ delen we ruimhartig 


Introductie
Nodig bij alternatief: twee flipovers en stiften of pennen.
Ga met elkaar in gesprek over de woorden ‘delen’ en ‘ruimhartig’.

 • Waar denk jij aan bij ‘delen’? Waarvan deel jij uit? Wat wordt er met jou gedeeld? 
 • Kun je het woord ‘ruimhartig’ in eigen woorden omschrijven? Waar denk jij aan bij ‘ruimhartig’? Ken jij iets dat of iemand die je zou omschrijven als ruimhartig? 

Alternatief: in plaats van de vragen te stellen en meteen een gesprek te voeren, kun je er ook voor kiezen twee flipovers neer te zetten en de deelnemers hun gedachten eerst eens op te laten schrijven. Schrijf op de ene flipover ‘delen’ en op de andere ‘ruimhartig’. Laat de deelnemers hun associaties bij deze twee woorden opschrijven.
Ga langs wat er allemaal opgeschreven is. Vraag eventueel om verduidelijking. Zijn het herkenbare associaties voor de deelnemers? 

Bijbel
Nodig: Bijbel
Lees met elkaar Johannes 10: 11-18.

Ga met elkaar in gesprek.

 • Reageer eens op dit bijbelgedeelte. Wat spreekt je aan? Wat vind je mooi? Wat snap je niet of waar heb je nog vragen bij?
 • “Ik geef mijn leven voor de schapen” zegt Jezus. Wat betekent dit? En wat doet het jou dat Jezus dit zo zegt?

‘‘Aan tafel’ delen we ruimhartig”

 • Wat wil deze zin zeggen volgens jou? 
 • Ervaar jij dat er met de viering van het avondmaal ‘ruimhartig gedeeld’ wordt? Kun je dat eens omschrijven, waaraan merk je dat?
 • Waarvan zou jij meer willen delen? Zou dat ook kunnen? Ga hierover met elkaar in gesprek.
 • Hebben het delen aan de avondmaalstafel en het delen in je dagelijks leven met elkaar te maken? Zo ja, op welke manier? 

Afsluiting
Luister naar: Samen eten wij - Sela of een ander passend lied.

En sluit af met een gebed. Denk bijvoorbeeld aan een ‘popcorn gebed’ waarbij alle deelnemers een gebed uit kunnen spreken als ze dat willen. Spreek van te voren af wie het gebed afsluit. 

Optioneel: Spreek iets met elkaar af dat je deze week kunt delen. Dat kunnen verschillende dingen zijn, denk aan:

 • Positiviteit 

Stuur elke dag een positief berichtje naar iemand in jouw omgeving. Of als jullie een groepsapp hebben: verdeel de dagen onderling en laat de deelnemers wanneer ze aan de beurt zijn een positief bericht in de groep delen.

 • De maaltijd 

Nodig deze week een keer iemand uit om bij jou te komen eten.

 • Jouw aandacht 

Wie in jouw omgeving kan wel een luisterend oor gebruiken? Bel deze persoon eens op of nodig hem/haar uit op de koffie.

 • Geld 

Is er een goed doel of mooi initiatief in de buurt? Denk er eens aan dat te steunen met een donatie. Of: koop eens de straatkrant.

 • Jouw talent

Waar ben je goed in? Laat je dat ook aan andere zien? Denk er eens over na waar je jouw talent in zou kunnen zetten en maak daar de komende week een concreet plan voor.

 • Of… zelf in te vullen!