Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Afdracht & Quotum

Afdrachten

Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk. 

In de Uitvoeringsregeling behorend bij de uniforme quotisatieregelingen en de Solidariteitskas wordt uitgewerkt hoe deze quota worden geheven. Volgens deze regeling worden aan plaatselijke gemeenten verplichte aanslagen opgelegd, namelijk: 

  • aan de gemeenten een kerkrentmeesterlijk quotum en een heffing voor de solidariteitskas;
  • aan de diaconieën een diaconaal quotum; 
  • voor de solidariteitskas een vast bedrag per belijdend lid. 

Deze verplichting wordt omschreven in Kerkorde en ordinanties. In ordinantie 11 staat onder hoofdstuk IV ‘De Generale Financiën van de Kerk’ bij artikel 19 lid 3, dat de kleine synode een quotum - een evenredig aandeel in een op te brengen belasting - mag heffen van de gemeenten en van de diaconieën om de arbeid van de kerk te financieren.  

Toelichting kerkrentmeesterlijk quotum 

De inkomsten uit het kerkrentmeesterlijk quotum zijn bestemd voor onder meer gemeenteopbouw, begeleiding van predikanten, scholing en nascholing van predikanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk, oecumene (het niet-diaconale deel) en provinciaal kerkenwerk, en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het kerkenwerk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk, juridische zaken, financiën en personeelswerk. 

Het kerkrentmeesterlijk quotum is een percentage van de inkomsten van een plaatselijke gemeente, voortkomend uit levend geld, uit onroerend goed en uit overig bezit, met enkele uitzonderingen. 

Binnen FRIS wordt automatisch met de relevante gegevens een quotumopgave gegenereerd. Zodra de jaarrekening ingediend is in FRIS worden deze gegevens doorgesluisd naar de quotumadministratie. In december krijgen zij te horen welk quotumbedrag daaruit voortvloeit. Vervolgens ontvangen zij voor de betaling, in het jaar waarop het quotum cq. de Solidariteitskas betrekking heeft, een tweetal termijnnota's hiervoor.

Toelichting diaconaal quotum

De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken. 

Het diaconaal quotum is enerzijds gebaseerd op aantallen belijdende leden, anderzijds op een percentage van de inkomsten uit levend geld, uit onroerend goed en uit overig bezit van diaconieën, met enkele uitzonderingen.

Binnen FRIS wordt automatisch met de relevante gegevens een quotumopgave gegenereerd. Zodra de jaarrekening ingediend is in FRIS worden deze gegevens doorgesluisd naar de quotumadministratie. In december krijgen zij te horen welk quotumbedrag daaruit voortvloeit. Vervolgens ontvangen zij voor de betaling, in het jaar waarop het quotum betrekking heeft, een tweetal termijnnota's hiervoor.

Aanpassingen aan regelingen quotum en Solidariteitskas

In de huidige regelingen blijken de lasten niet meer evenredig over gemeenten verdeeld. Daarom worden per 1 januari 2025 nieuwe grondslagen voor quotum en Solidariteitskas van kracht. Lees er meer over:

Lees meer over

Het thema Kerkrentmeester