Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Afdracht & Quotum

Afdrachten

Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk. 

Voor de huidige quotumafdracht geldt tot en met 31 december 2024 nog deze Uitvoeringsregeling, waarin wordt uitgewerkt hoe de quota behorend bij de uniforme quotisatieregelingen en de Solidariteitskas worden geheven.

Volgens de nieuwe quotisatieregeling (per 1 januari 2025) worden aan plaatselijke gemeenten verplichte aanslagen opgelegd, namelijk: 

  • aan de gemeenten een kerkrentmeesterlijk quotum en een heffing voor de Solidariteitskas;
  • aan de diaconieën een diaconaal quotum en een heffing voor de Solidariteitskas. 

Deze verplichting wordt omschreven in Kerkorde en ordinanties. In ordinantie 11 staat onder hoofdstuk IV ‘De Generale Financiën van de Kerk’ bij artikel 19 lid 3, dat de kleine synode een quotum - een evenredig aandeel in een op te brengen belasting - mag heffen van de gemeenten en van de diaconieën om de arbeid van de kerk te financieren.  

Toelichting kerkrentmeesterlijk quotum 

De inkomsten uit het kerkrentmeesterlijk quotum zijn bestemd voor onder meer gemeenteopbouw, begeleiding van predikanten, scholing en nascholing van predikanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk, oecumene (het niet-diaconale deel) en provinciaal kerkenwerk, en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het kerkenwerk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk, juridische zaken, financiën en personeelswerk. 

Per 1 januari 2025 is het kerkrentmeesterlijk quotum een percentage van 3,5 procent over de totale baten van een gemeente. Doorzendcollectes, ongerealiseerde koersverschillen op effecten en herwaardering van materiële vaste activa zijn hiervan uitgezonderd.

Binnen FRIS wordt automatisch met de relevante gegevens een quotumopgave gegenereerd. Zodra de jaarrekening ingediend is in FRIS worden deze gegevens doorgesluisd naar de quotumadministratie. In december krijgen zij te horen welk quotumbedrag daaruit voortvloeit. Vervolgens ontvangen zij voor de betaling, in het jaar waarop het quotum cq. de Solidariteitskas betrekking heeft, een tweetal termijnnota's.

Toelichting diaconaal quotum

De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken. 

Per 1 januari 2025 is het diaconaal quotum een percentage van 3,5 procent over de totale baten van een diaconie. Doorzendcollectes, ongerealiseerde koersverschillen op effecten en herwaardering van materiële vaste activa zijn hiervan uitgezonderd.

Binnen FRIS wordt automatisch met de relevante gegevens een quotumopgave gegenereerd. Zodra de jaarrekening ingediend is in FRIS worden deze gegevens doorgesluisd naar de quotumadministratie. In december krijgen zij te horen welk quotumbedrag daaruit voortvloeit. Vervolgens ontvangen zij voor de betaling, in het jaar waarop het quotum betrekking heeft, een tweetal termijnnota's hiervoor.

Per 1 januari 2025 gelden nieuwe grondslagen voor quotum en Solidariteitskas. Lees er meer over: 


Antwoorden op veelgestelde vragen rondom de nieuwe quotisatieregeling en de overgangsregeling staan in de FAQ's rechts op deze webpagina. 

Grondslagen huidige regeling

De huidige quotisatieregeling geldt tot en met 31 december 2024. In deze regeling is het kerkrentmeesterlijk quotum een percentage van de inkomsten van een plaatselijke gemeente, voortkomend uit levend geld, uit onroerend goed en uit overig bezit, met enkele uitzonderingen. 

Het diaconaal quotum is in de huidige regeling enerzijds gebaseerd op aantallen belijdende leden, anderzijds op een percentage van de inkomsten uit levend geld, uit onroerend goed en uit overig bezit van diaconieën, met enkele uitzonderingen.

Veelgestelde vragen

Materialen Solidariteitskas

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk levert materiaal ter ondersteuning van de werving voor de Solidariteitskas. Bekijk hier.