Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

‘Het was een voorrecht om de kerk op deze plaats te dienen’

De afgelopen jaren was hij de voorzitter van de generale synode. Op 1 juni zwaait ds. Marco Batenburg af en geeft hij het stokje over aan ds. Trijnie Bouw. “Het was een voorrecht om de kerk op deze plaats te dienen.”

Bijna vijf jaar had ds. Marco Batenburg de voorzittershamer van de generale synode in handen. Hij kijkt dankbaar terug op het werk dat - zoals hij het zelf noemt - ‘op zijn pad’ kwam. “Ik viel net een periode in als synodelid voor een collega, toen de vacature van preses ontstond. In die tijd moest je synodelid zijn om in aanmerking te komen voor deze rol. Van verschillende kanten vroegen mensen me of dit niet iets voor mij zou kunnen zijn. Toen ik werd gevraagd om te reageren, heb ik de stap genomen. Ik ben altijd van mening geweest dat als er een taak in de kerk voor je is, je wel heel goed moet nadenken voor je ‘nee’ zegt. Daarnaast had ik ook echt het verlangen om in dit deel van het kerkenwerk aan de slag te gaan.”

De kerk dienen 

Er is in de afgelopen jaren veel werk verzet door moderamen en synode. Batenburg kijkt daarbij terug op een fijne samenwerking binnen het moderamen. Hij noemt ook de goede ondersteuning door de dienstenorganisatie. “We wisten elkaar goed te vinden. Daarbij stond steeds de verantwoordelijkheid om de kerk te dienen voorop. Het was voor mij een voorrecht om hierin een periode mee te lopen.” Uitdagingen waren er ook. De coronatijd viel aan het begin van zijn ambtsperiode en dat viel hem soms zwaar. “De steeds veranderende maatregelen riepen weerstand op en je zag niet alleen in de samenleving maar ook in de kerk de polarisatie toenemen.” 

Naast zijn werk als preses - een functie voor vier dagen per week - bleef ds. Batenburg een dag in de week gemeentepredikant in Gouda. “De combinatie was soms zwaar, maar het is goed om de verbinding met het predikantswerk te houden. Je blijft beseffen dat het hart van de kerk klopt in de plaatselijke gemeente en dat je werk als synode daaraan dienstbaar mag zijn.” 

Leiding van Gods Geest

Veel onderwerpen kwamen in de afgelopen jaren op de synodetafel voorbij, van kerkordewijzigingen tot de opleiding van predikanten. “Om met 64 synodeleden toe te groeien naar gedragen besluiten is een forse uitdaging”, erkent Batenburg. “Ik heb geprobeerd om als voorzitter, samen met de andere moderamenleden, de synodeleden hierin zo goed mogelijk te ondersteunen en het gesprek met hen te zoeken.” Bepaalde thema’s - zoals de ambtsvisie - vragen een lange tijd van doordenking en voorbereiding voordat er een besluit kan worden genomen. “Er is plaats voor ieders mening in de synode. Dat kost tijd, maar het is goed om samen ergens naar toe te groeien. Je ervaart dan dat Gods Geest soms wegen opent, of juist sluit.” Batenburg vond het daarom belangrijk dat iedere vergadering geopend werd met een gebed om de leiding van de Geest. “Dat doen we in het besef dat we op zijn leiding zijn aangewezen. De kerk is niet van ons, maar van Christus.” 

Roepingenzondag

Marco Batenburg was een van de ‘mede-aanjagers’ van het instellen van de Roepingenzondag in de Protestantse Kerk. “De afgelopen jaren werd steeds duidelijker dat de kerk afstevent op een tekort aan voorgangers en dat er meer predikanten en pastores nodig zijn. Sterker nog, dat tekort tekent zich nu al af”, aldus Batenburg. “Daarom besloten we - in navolging van de Rooms-Katholieke Kerk en de Anglicaanse Kerk - dat de vierde zondag van Pasen voortaan Roepingenzondag is. Ik ben dankbaar dat dit direct al breed is opgepakt. Het is belangrijk dat de boodschap van het evangelie voortgaat en daarom is het goed om daar als gemeente in verkondiging en voorbede ook regelmatig expliciet aandacht aan te besteden.” Roeping is overigens niet alleen voor dominees, benadrukt Batenburg. “Ik hoop dat iedere christen in zijn of haar leven iets van een roeping ervaart. We zijn allemaal aan het werk in Gods koninkrijk.”

Een missionaire kerk

Vanaf 1 september wordt ds. Batenburg directeur-bestuurder bij IZB, vereniging voor zending in Nederland. Hij kijkt uit naar deze nieuwe rol, waarin de inhoudelijke en de bestuurlijke kant van het predikantschap bij elkaar komen. “Naast de leidinggevende taken mag ik meedenken over de visie op missionair werk, het fundament van ons kerk-zijn, ook in een tijd van krimp. God zelf begon met zenden, door zijn Woord, de profeten, door Jezus in de volheid van de tijd, en zijn leerlingen. Zo kwam het evangelie bij ons en gaat de boodschap door, ook nu. Ik wil me er graag voor inzetten dat de missionaire roeping op de kerkelijke agenda blijft staan.”

Geloof blijven doorgeven

Batenburg geeft de voorzittershamer van de generale synode vol vertrouwen door aan zijn opvolger, ds. Trijnie Bouw. “Ik wens haar veel vreugde en wijsheid toe bij deze prachtige taak.” Hij beseft dat er ook in de komende jaren grote uitdagingen zijn voor de kerk. “Sommige zaken moeten opnieuw worden doordacht, zoals hoe we kerk zijn in onze samenleving, hoe we in een krimpende kerk de lofzang gaande houden en hoe we het geloof blijven doorgeven aan een nieuwe generatie.” Hij hoopt dat kerkgenootschappen in Nederland steeds meer de krachten bundelen. “Verschillende kerken groeien al dichter naar elkaar toe. Dat is een mooie ontwikkeling. Het is belangrijk dat we elkaar als christenen blijven opzoeken en kijken wat we samen kunnen doen.” Foto: Sjaak Boot Photography

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)