Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Synodegesprek over seksualiteit, genderidentiteit, huwelijk en relaties krijgt vervolg

Het moderamen besprak zaterdag 20 april met de synode hoe het gesprek over ‘seksualiteit, genderidentiteit, huwelijk en relaties’ een vervolg krijgt. Synodeleden vinden het belangrijk hierover door te blijven praten, ondanks dat meningen soms ver uit elkaar liggen.  

In 2022 stelde ouderling Molenaar, synodelid namens de classis Utrecht, voor een gesprek in de synode te starten over het thema ‘seksualiteit, genderidentiteit, huwelijk en relaties’. Een werkgroep heeft zich daarna gebogen over de vraag hoe zo’n gesprek in de synode gevoerd dient te worden en welke deelonderwerpen aan de orde zouden moeten komen. Daarbij was duidelijk dat een synodegesprek zou dienen als ‘oefenplaats’ voor het gesprek dat ook kerkenraden en plaatselijke gemeenten zouden kunnen voeren over dit thema. In november 2023 vond een eerste synodegesprek plaats. 

Veilige omgeving

In deze aprilvergadering stond dit onderwerp opnieuw op de agenda. Het moderamen stelde de synode voor het lopende gesprek vooral te blijven voeren. Het moderamen zal daartoe uitgangspunten formuleren voor het creëren van een veilige omgeving voor het voeren van gesprekken over thema’s waarbij de meningen in de synode (en de kerk als geheel) sterk uiteenlopen. De synode zal de dienstenorganisatie vervolgens vragen om de bestaande methodes en handreikingen voor het voeren van een ‘veilig gesprek’ onder de aandacht te (blijven) brengen van kerkenraden en voorgangers.

Het gesprek blijven voeren

Synodeleden wisselden van gedachten over het voorstel van het moderamen. Diaken Boom van de classis Gelderland Zuid & Oost heeft door het eerste gesprek in november meer begrip gekregen voor andere standpunten. “Ik wil ouderling Molenaar bedanken dat hij dit onderwerp op de agenda heeft gezet.” De heer Verbaan, voorzitter van de Generale Raad van Advies, is blij dat er ruimte is om dit gevoelige onderwerp binnen de synode te bespreken. Ouderling Blees van de classis Fryslân pleit ervoor om in dezelfde lijn over dit thema verder te praten als dat bij het thema ‘heil’ is gedaan: in kleine groepen. “Dat we van mening verschillen is bekend, maar het is goed om van elkaar te weten hoe je over iets denkt.” Ds. Van den Belt, synodelid namens de classis Utrecht, oppert dat de samenleving misschien gediend is als de kerk zich erover uitspreekt. “We zouden daarin kunnen zoeken naar iets waarin we elkaar wel kunnen vinden, zoals een relatie van liefde en trouw.” Voor ds. Van der Wind, synodelid namens de classis Gelderland Zuid & Oost, staat voorop dat de kerk geroepen is om een geluid te laten horen. “Het voelt als een zere plek van ons kerk-zijn als wij niet bij machte zijn hierover het gesprek te voeren.” Ouderling-kerkrentmeester Haasnoot van de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne vindt dat de synode als geheel moet accepteren dat er niet hetzelfde over dit soort zaken wordt gedacht, maar dat ‘we elkaar in het geloof in de levende God wel kunnen vinden’.

Het vervolg

Scriba ds. René de Reuver is blij dat een gesprek over dit thema in de synode gevoerd kan worden, ook al zijn zienswijzen verschillend. Hij meldt dat het moderamen in de volgende synodevergadering van 21 juni met een voorstel zal komen hoe dit een vervolg krijgt.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)