Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Zo voer je een gesprek met een onbekende naaste

Pijl naar links Ideeën

We leven in een communicatiesamenleving. Via krant, tv en internet kunnen we op ieder moment van de dag kennisnemen van wat overal in de wereld gebeurt. Mensen die we niet persoonlijk kennen en soms op grote afstand van ons leven, komen via de media in onze huiskamer en worden daardoor als een naaste en een goede buur. Die vorm van nabijheid kan ons nieuwsgierig maken naar anderen en hun denkbeelden. Die nieuwsgierigheid kan betrekking hebben op heel verschillende zaken. Een jongetje van acht dat enthousiast is van voetbal zou graag eens met Arjen Robben praten en hem vragen hoe je een tegenstander kunt passeren. Een man van veertig uit Rotterdam had graag eens met Mandela gesproken over hoe we in Nederland de multiculturele en multiraciale samenleving kunnen vormgeven. En vrouw van 75 zou graag eens met Mark Rutte spreken over hoe zij de nieuwe wetgeving rondom de zorg ervaart. En u? Met welke voor u onbekende naaste zou u graag eens een uur willen spreken en welke vraag zou u dan willen stellen?

Een gesprek met een onbekende naaste
Als introductie kunt u bovenstaande inleiding lezen. Daarna stelt u de deelnemers de volgende vraag:
▪ Wil je jezelf kort voorstellen aan de groep door je naam te noemen en te vertellen met welke onbekende naaste je graag een uur zou willen spreken. Waarom juist met deze persoon? En welke belangrijke vraag zou je hem/haar dan willen voorleggen?

Geef de groep een paar minuten om even over je vraag na te denken. Laat vervolgens ieder om beurten zijn/haar zegje doen. Daarbij mogen alleen verhelderende vragen gesteld worden, discussie is niet toegestaan.

De naaste als jezelf
Matteüs schrijft in zijn evangelie over een gesprek tussen Jezus en de Farizeeën. Een wetgeleerde probeert Jezus op de proef te stellen door hem te vragen wat het grootste gebod uit de wet is. Jezus antwoordt: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ (Mat. 22: 37–40).

Als introductie kunt u bovenstaande inleiding lezen. Daarna stelt u de deelnemers de volgende vraag:
● Wil je jezelf kort voorstellen aan de groep door je naam te noemen en te vertellen over een gebeurtenis waarin je hebt ervaren dat iemand van buiten je gezin en familie aan jou liefde toonde zoals het gebod dat vraagt? Wat deed dat met je?

Geef na het stellen van de vraag een paar minuten om even rustig over de vraag na te denken. Lees vervolgens nog een keer de vraag voor. Daarna mag ieder zijn/haar antwoord geven.

In gesprek met de buren
werkwijze: groepsgesprek
groepsgrootte: max. 12 deelnemers
groepsopstelling: kring
tijd: ca. 50 minuten
Dit thema leent zich bij uitstek voor een gesprek met de mensen uit uw directe leefomgeving. Dat gesprek kan vorm krijgen in een bijeenkomst waarvoor nadrukkelijk mensen worden uitgenodigd die niet tot uw kerkelijke gemeente behoren. De bedoeling is om met elkaar in gesprek te komen over zaken die op dit moment belangrijk zijn in het leven van mensen en de waarden die voor mensen van belang zijn in het leven. Een open gesprek over de ‘dingen die ertoe doen’ met als doel elkaar (nog) beter te leren kennen. De voorbereiding van deze werkvorm vraagt wat extra aandacht omdat de werving ook gericht moet
zijn op mensen/buurtgenoten die niet betrokken zijn bij de kerkelijke gemeente. De meest voor de hand liggende werkwijze is gemeenteleden te vragen zelf hun buren uit te nodigen. Geef daarbij aan dat u prijs stelt op een open en gelijkwaardig gesprek dat geen verborgen agenda heeft om mensen de kerk in te praten.

Gespreksvragen
1. Wilt u vertellen welke thema’s u op dit moment sterk bezighouden? Kunt u een thema noemen waarvan u ’s nachts wakker ligt en een thema waarover u enthousiast bent? Waarom noemt u juist deze thema’s?
2. Het leven kent bergen en dalen. Mensen ervaren geluksmomenten maar worden soms ook geconfronteerd met verdrietige zaken en vragen naar de zin van gebeurtenissen. Herkent u die dubbele lading van het leven? Bij wie of wat heeft u steun gevonden bij het eigen nadenken over de levensvragen die dan bij je op kunnen komen?
3. Welke woorden passen bij wat u zou willen omschrijven als uw eigen levensovertuiging of geloof?
4. Welke serieuze vraag zou u vandaag nog aan uw buren willen voorleggen?