Doorgaan naar hoofdinhoud

Geloofsopvoeding & Geloofsgesprek

"Neem in het geloofsgesprek de Bijbel als uitgangspunt. Andere bijbellezers helpen jou om in de Bijbel te vinden waar je zelf nooit toe zou komen.”

De gemeente is geroepen blijvend een lerende gemeenschap te zijn. De vorming en toerusting van haar leden krijgt gestalte in onderricht en bezinning, in meditatie en gebed, in beraad en daadwerkelijke inzet. De geestelijke vorming van de jonge gemeenteleden vindt plaats in de geloofsopvoeding thuis en in de gemeente, en in het werk met en ten behoeve van de jeugd. (Kerkorde, artikel XI).

Verschillende typen geloofsgesprek

Er zijn verschillende soorten geloofsgesprekken. Namelijk:

  • Geloofsopvoeding thuis en in de kerk
  • Geloofsgesprek in de gemeente
  • Joods-christelijk geloofsgesprek
  • Missionair geloofsgesprek
  • Oecumenisch geloofsgesprek
  • Interreligieus geloofsgesprek

Zie hieronder voor meer uitleg per type geloofsgesprek.

Geloofsopvoeding

De gemeente is, vanwege haar betrokkenheid bij de doop, medeverantwoordelijk voor de geloofsopvoeding van kinderen en de geestelijke vorming van jongeren in de gemeente en
schept mogelijkheden om deze te stimuleren en te steunen. (Kerkorde, ordinantie 9).

Geloofsgesprek in de gemeente

Gelovigen moeten niet alleen 'de daad bij het woord voegen', maar vooral ook 'het woord bij de daad'. Het is de hoogste tijd om ons te bekwamen in het geloofsgesprek, aldus ds. René de Reuver, scriba generale synode.

 

Joods-christelijke geloofsgesprek

De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God. (Kerkorde, artikel I)

 

Missionair geloofsgesprek

De gemeente is vanwege haar missionaire opdracht, in heel haar bestaan gericht op getuigenis en dienst aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn, opdat ook zij delen in het heil in Jezus Christus. (Kerkorde, artikel X)

 

Oecumenisch geloofsgesprek

Als gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk, is de
kerk geroepen om de eenheid, de gemeenschap en de samenwerking met andere kerken van
Jezus Christus te zoeken en te bevorderen. De kerk neemt deel aan en stimuleert de oecumenische arbeid in Nederland en in de wereld. Zij zoekt en onderhoudt nauwere betrekkingen met kerken waarmee zij door bijzondere banden van belijdenis of van geschiedenis verbonden is. Zij zoekt vereniging met de kerken waarmee eenheid of verwantschap bestaat in geloof en kerkorde. (Kerkorde, artikel XVI)

 

Interreligieus geloofsgesprek

De kerk verricht haar arbeid van getuigenis en dienst in respectvolle omgang met andere
godsdiensten. (Kerkorde, artikel XVI)

Protestantse Kerk