Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Denkstof 'Komt er een Derde Wereldoorlog?'

Pijl naar links Ideeën

Veel jongeren zijn bang voor de toekomst: klimaatverandering, terrorisme, pandemieën. Via de telefoon krijgen ze allerlei nieuws binnen en dit wakkert het gevoel van angst aan. Jongeren kunnen niet altijd goed relativeren. Volwassenen hebben ervaren dat elke dreiging ook weer een einde kent. De Tweede Wereldoorlog, hoe vreselijk ook, kwam ten einde, de genocide in Rwanda was gruwelijk, en onvergetelijk erg, maar ook daar is een keerpunt gekomen. Zure regen was een groot probleem, maar tegenwoordig speelt dit minder. Deze ervaringen hebben jongeren niet of minder, dreiging komt daarom harder binnen. 

Jongeren hebben bij dit alles behoefte aan een theologisch kader, een gelovige visie op het kwaad. In de kerk, thuis en op school krijgen ze dit niet altijd aangereikt. Vaak horen ze dat ze geliefd zijn, een parel in Gods hand zelfs, en dat God liefde is. Maar waarom doet Hij dan niets aan alle ellende? Het is de taak van opvoeders en van het jeugdwerk om jongeren vanuit de Bijbel en de theologie handreikingen te doen om een bijbels en hoopvol perspectief aan te reiken op het einde van het kwaad. Dit materiaal biedt een eerste aanzet. 

Doelstellingen

 • De jongeren krijgen vanuit de Bijbel handvatten om een theologisch perspectief op het einde van het kwaad te ontwikkelen. 
 • De jongeren leren dit theologisch perspectief toepassen op hun eigen vragen over angst voor het kwaad. 

Introductie

Werkvorm 1: Krantenkoppen

 • Tijdsduur: 20 minuten
 • Nodig:
  • kranten;
  • twee grote vellen papier;
  • scharen;
  • lijm; 
  • apparatuur om de film van Denkstof op te presenteren

Bekijk met de jongeren het filmpje over Denkstof ‘Komt er een Derde Wereldoorlog?’ 

 Leg daarna een aantal kranten op tafel neer. 

 • De jongeren zoeken koppen die gaan over geweld, oorlog en dreiging en plakken die op één van de twee vellen. 
 • De jongeren zoeken ook koppen die gaan over positief nieuws. Deze koppen plakken ze op het andere vel.

Lees daarna met elkaar openbaring 21:3 en 4. Ga vervolgens met elkaar in gesprek over de volgende vragen:

 • Welk antwoord geeft deze tekst op het kwaad / dreiging van oorlog? 
 • Ben je bang voor een derde wereldoorlog of ander geweld? 
 • Wat heb je daarbij aan je geloof? 
 • Hoe kun je steun vinden bij God?


Werkvorm 2: In gesprek over geweld en oorlog

 • Tijdsduur: 35 minuten.
 • Nodig:
  • apparaat om het filmpje op af te spelen;
  • 2 vellen papier (op de één staat eens, op de ander oneens, tape om de vellen op te hangen).
 • Groepsgrootte: Minimaal 6 personen.

Bekijk bovenstaand filmpje van Denkstof ‘Komt er een Derde Wereldoorlog’.

 • Lees Openbaring 21:3-4.
 • Deel de ruimte in twee delen, één deel is eens, het andere deel is oneens. Lees onderstaande stellingen. Laat de jongeren zo snel mogelijk de plek van hun antwoord innemen. Bespreek daarna per stelling waarom de jongeren op de plek staan die ze gekozen hebben. 

Stellingen:

 • Ik ben bang voor een Derde Wereldoorlog.
 • Als je in God gelooft, hoef je nooit bang te zijn.
 • Ik ben bang voor terrorisme.
 • God zal uiteindelijk alle mensen die geweld gebruiken hard straffen
 • Ik ben nooit bang op straat.
 • Als ik bang ben, heb ik veel steun aan mijn geloof.
 • Volgens de Bijbel is de duivel de aanstichter van alle oorlog
 • Ik probeer zelf een eind te maken aan kwaad in de wereld.

Verdieping


Werkvorm 1: Bijbelstudie

 • Tijdsduur: 15 minuten.
 • Nodig:
  • Bijbels;
  • pennen
  • papier.    

Lees Matteüs 10:18- 28. 

 • Wat valt je op in dit Bijbelgedeelte? 
 • Wat snap je niet? Schrijf dit op. 
 • Wat spreekt je aan? Noteer deze ook. 
 • Met welk gedeelte heb je moeite, schrijf dat ook op. Doe dit voor jezelf. Bespreek jullie uitkomsten met elkaar. 
 • Wat betekent het 18e vers? Waarom moet je niet bang zijn voor mensen die het lichaam kunnen doden? Wat kun je met dit vers? 

Heb je nog tijd over? Lees dan psalm 121. 


Werkvorm 2: Lijden vanwege je geloof

 • Tijdsduur: 20 minuten.
 • Nodig
  • Bijbels;
  • pennen;
  • papier.       

Lees Matteüs 10:18- 28. 

 • Wat betekent vers 28 volgens jou?

Verdeel de jongeren in twee groepen. Beide groepen zoeken zoveel mogelijk informatie over ‘Asia Bibi’ op internet. Daarna lezen ze nogmaals vers 28. Wat heeft deze bijbeltekst te maken met het leven van Asia Bibi? Bedenk hierop het antwoord. De twee groepen presenteren aan elkaar wat ze hebben gevonden. 


Verwerking en afsluiting


Werkvorm 1: Verwerking door gebed

 • Tijdsduur: 15 minuten
 • Nodig
  • kruis;
  • doosje;
  • kleine papiertjes;
  • pennen;
  • Bijbel.

Ben jij bang voor een Derde Wereldoorlog, voor klimaatverandering of voor geweld? Voor een pandemie (zoals de coronacrisis) of voor het instorten van de economie? Of ben je juist bang voor dingen uit jouw dagelijks leven? 

 • Schrijf waar je het bangst voor bent op een stukje papier. Gebruik voor elk ding waar je bang voor bent een ander papiertje. Vouw de papiertjes dicht en breng ze bij het kruis, doe ze daar in het kistje. 
 • Als iedereen dat gedaan heeft, lees je met elkaar 1 Petrus 5:7. Wat betekent deze tekst voor jou?
 • Eén leidinggevende of één van de jongeren bid voor alle angsten die in het doosje bij het kruis staan. Je kunt de angsten na afloop eventueel verbranden, gezamenlijk in een vuurkorf bijvoorbeeld, of versnipperen of? Misschien hebben de jongeren een idee over wat ze ermee willen doen. Voer dit samen uit. 


Werkvorm 2: Een helder licht. Verwerking door gebed

 • Tijdsduur: 10 minuten
 • Nodig:
  • kaars;
  • Bijbel;
  • telefoon of andere apparatuur om een lied op af te spelen. 

We gaan met elkaar stil zijn en onze angsten bij God brengen
Steek een kaars aan. Leg uit dat we een moment stil zullen zijn. 

Laat één persoon 1 Petrus 5:7 lezen. 

Luister met elkaar naar één van deze liederen: 

In stilte kan iedereen voor zichzelf denken aan waar hij bang voor is en zich zorgen over maakt en hiervoor bidden. 

Desgewenst kan iemand afsluiten met een gebed hardop.

Lees meer over Denkstof BEAM >