Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Checklist aanvragen zending geestelijke verzorging thuis

De minister van VWS heeft geestelijke verzorging in de thuissituatie mogelijk gemaakt, de zogenaamde ‘eerste lijn’. Geestelijke verzorging thuis richt zich op mensen in moeilijke situaties die thuis wonen, hun familieleden en hun (professionele) begeleiders.

Voorwaarden kerkelijke zending

Wie als geestelijk verzorger in de eerste lijn wil gaan werken, moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Welke zijn dat? Download de informatie die geldt voor uw situatie.


Voldoet u aan bovengenoemde voorwaarden die op uw situatie van toepassing zijn? Dan kunt u nu overgaan tot het indienen van uw aanvraag van de kerkelijke zending.

Benodigde documenten aanvraag kerkelijke zending

Uw aanvraag moet de volgende documenten bevatten:

 1. De regeling als bedoeld in ord. 3-13 / 3-23
  Om voor deze nieuwe regeling in aanmerking te komen, moet u ten eerste contact opnemen met een kerkenraad of een classicale vergadering die u deze zending wil verlenen. U bent namelijk kerkordelijk verplicht een regeling te treffen met een ambtelijke vergadering die u de zending verleent. U kunt daarvoor de modellen die aan de rechterkant van deze pagina staan gebruiken. Het is de bedoeling dat u het model dat op uw situatie van toepassing is, bespreekt met de ambtelijke vergadering en als bijlage meestuurt bij deze aanvraag.

 2. Aanvraagformulier kerkelijke zending incl. verklaringen.*
  Download hier het formulier:

  Dit aanvraagformulier bestaat o.a. uit:

  verklaring SKGV-vereisten
  Hierin verklaart u dat u voldoet aan alle SKGV-vereisten voor een lidmaatschap (met uitzondering van de nog te verkrijgen zending). Zie voor de toelatingseisen de website van de SKGV. Ook geeft u hiermee aan dat u binnen 6 weken na verkrijging van de zending een bewijs van inschrijving zal toezenden aan de Protestantse Kerk in Nederland. 

  - verklaring portfolio-opbouw.
  Hierin verklaart u bekend te zijn met de eis van de VGVZ dat uw werk van een bepaalde professionele omvang moet zijn (te weten een portfolio van 0,22 fte = 8 uur per week). Het werken als geestelijk verzorger vergt een eigen professionaliteit en inzet: het is niet iets wat je er even bij doet. Dit portfolio kunt u gedurende een periode van vijf jaar vanaf het moment van verlening van de zending opbouwen.

  - verklaring transparantie over verbondenheid met Protestantse Kerk
  Op uw website staat o.a. staat vermeld dat u dit werk doet vanuit verbondenheid met de Protestantse Kerk in Nederland, oftewel met een zending van de Protestantse Kerk in Nederland. De minister hecht aan levensbeschouwelijke diversiteit in de eerste lijn. De client moet iets te kiezen hebben. Het is dus transparant om uw zendende instantie te vermelden. Daarmee laat u ook zien dat u gebonden bent aan de ethische codes en de kwaliteitseisen van de Protestantse Kerk in Nederland.

  - verklaring geen rolvermenging
  Deze verklaring is alleen relevant wanneer u als dienstdoend gemeentepredikant of kerkelijk werker verbonden bent aan een gemeente, en als geestelijk verzorger in de thuissituatie actief wilt worden. Hiermee verklaart u dat u als geestelijk verzorger geen cliënten aanneemt die woonachtig zijn op het grondgebied van de gemeente waar u als predikant of kerkelijk werker werkzaam bent. Deze scheiding van rollen is geografisch: op het grondgebied van de eigen gemeente kan de gemeentepredikant niet tevens als ZZP-er, op basis van overheidsbekostiging, als geestelijk verzorger actief zijn. Het gaat hierbij om het totale grondgebied dat onder een algemene kerkenraad valt. Op deze manier wordt voorkomen dat de gemeentepredikant of kerkelijk werker een dubbele pet op heeft in de eigen gemeente. De minister sluit namelijk uit dat dominees worden gefinancierd. Als u naast uw werk als gemeentepredikant wilt gaan werken als geestelijk verzorger in de thuissituatie, dan kan dat dus alleen als u twee strikt van elkaar gescheiden banen heeft.

  * indien u dit aanvraagformulier incl. verklaring voor uw werk als geestelijk verzorger liever niet wilt, kunt u een bevoegdheidsverklaring aanvragen bij de Stichting Raad voor Institutioneel Niet Gezonden Geestelijk Verzorgers, de RING-GV. Voor meer informatie over de toetsingsprocedure van de RING zie de website van de RING www.ring-gv.nl.

 3. CV
  Op uw CV staat in elk geval vermeld dat u beschikt over een door de SKGV erkende opleiding tot geestelijk verzorger (een overzicht staat vermeld op de pagina ‘erkende opleidingen’ op de website van de SKGV (https://www.skgv-register.nl/. De maximale omvang van het CV zijn twee pagina’s.

 4. Ten slotte herinneren wij de predikanten buiten vaste bediening eraan, dat zij in algemene zin ‘beroepbaar’ moet zijn (zie ord. 3-15-4), en gemeentepredikanten, dat zij, indien zij een volledige overstap naar dit werk zouden willen maken, zij tenminste 4 jaar aan hun gemeente verbonden moeten zijn geweest (zie ord. 3-4-2).

   

Aanvraagformulier kerkelijke zending

 

Beoordeling aanvraag

Vervolgens wordt in samenspraak met het moderamen van de synode respectievelijk het breed moderamen van de classicale vergadering, ondersteund door de dienstenorganisatie, beoordeeld in hoeverre uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden, waarna de bijzondere opdracht kan worden verleend. Binnen uiterlijk 6 weken mag u per mail een reactie verwachten op een aanvraag van de kerkelijke zending. 

Lees meer over

Het thema Geestelijk verzorger