Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Aanvullende homiletische en liturgische vorming

Pijl naar links Alle trainingen

De training 'Aanvullende homiletische en liturgische vorming' wordt aangeboden aan kerkelijk werkers en betreft de door de synode vereiste aanvullende homiletische en liturgische vorming als bedoeld in artikel 6-1 van de generale regeling preekconsent.*

 • Bij een verzoek om verlening van preekconsent moet (naast de overige in artikel 6 en 7 aangegeven bescheiden) het betreffende certificaat van de training worden overgelegd of, in het geval dat het nog geruime tijd duurt voor de training wordt aangeboden, bewijs dat betrokkene zich voor deze training heeft aangemeld.
 • De training als zodanig geeft geen recht op het preekconsent.

Recht op het preekconsent hebben alleen:

 • geregistreerd kerkelijk werkers
 • degenen die de predikanten opleiding hebben afgerond maar nog geen colloquium hebben gedaan
 • Studenten aan de PThU die in de eindfase van hun studie zitten.

>Download hier de voorwaarden voor het aanvragen van het preekconsent

Inhoud en opzet

Homiletiek

 • U verwerft kennis van en inzicht in fundamentele hoofdmomenten van de homiletische theorievorming;
 • U verwerft vaardigheden om deze kennis en dit inzicht op constructieve en communicatief adequate wijze in te zetten in je eigen proces van voorbereiding en uitvoering van de prediking;
 • U hebt kennis van de hoofdmomenten van de homiletische theorievorming;
 • U kunt op basis van deze kennis de elementen van de zogeheten ‘homiletische driehoek’ (tekst, hoorder, prediker) afzonderlijk en in hun onderlinge relatie beschrijven;
 • U krijgt kennis van de belangrijkste hermeneutische sleutels die gebruikt (kunnen) worden om Bijbelse teksten, verhalen en thema’s op verantwoorde wijze te verbinden met de actuele leef- en geloofswereld van de hoorders;
 • U kunt gemaakte homiletische keuzes in het proces van preekvoorbereiding verantwoorden;
 • Met het oog op het proces van preekvoorbereiding kunt u uw theologische kennis en vaardigheden, uw eigen spiritualiteit en uw kennis van en vertrouwdheid met de hoorders en hun context expliciteren, benoemen en constructief inzetten voor een homiletische analyse van de Bijbelse tekst en een theologische analyse van de situatie van de hoorders;
 • U kunt een preek schrijven die theologisch consistent is en een heldere stijl en opbouw heeft;
 • U kunt een preek schrijven die een geïntegreerd onderdeel is van het geheel van de liturgie van een betreffende zondag

Liturgische vorming

 • U verwerft kennis van en inzicht in de voornaamste uitgangspunten van de protestantse liturgiek;
 • U oefent uw in vaardigheden, bij u en uw gemeente passend, in het voorbereiden van en voorgaan in de eredienst;
 • U krijgt kennis van de principes van de oecumenische liturgiek;
 • U kunt op basis daarvan de bij uw passende principes van de protestantse eredienst leren en u die eigen maken;
 • U hebt kennis van de relatie tussen de eredienst van de gemeente en vele facetten van het kerkenwerk die een liturgisch aspect hebben: gemeenteopbouw, kerkrecht, hymnologie, architectuur, symboliek en kunst;                   
 • U weet waarom op een bepaalde zon- of feestdag van de Protestantse Kerk déze liturgie, met déze inventio, déze liederen en gebeden, tot stand is gekomen;
 • Met het oog op het proces van voorbereiden van een bepaalde kerkdienst kunt u de liturgische kennis en vaardigheden; de eigen gebedspraxis en en de kennis van en vertrouwdheid met de liturgische traditie van uw gemeente expliciteren, benoemen, creatief  verwerken, en zo in regelmatige samenwerking met andere medewerkenden in de eredienst een Orde van Dienst voorbereiden en in deze eredienst voorgaan;
 • Bij uitgebreide bevoegdheid kunt u de sacramenten bedienen en de zegen geven.

Literatuur die nog niet in uw bezit is dient u zelf aan te schaffen.

Tarieven trainingen en opleidingen voor professionals

De tarieven voor trainingen en opleidingen voor professionals hebben elk een eigen tarief. Deze is te vinden bij de betreffende training of opleiding.

Vergoeding studiekosten

Kerkelijk werkers die langer dan 5 jaar werkzaam zijn en de voortgezette scholing volgen in het kader van de Permanente Educatie kunnen de training volgen in het kader van het studieverlof onder eigen regie. Studieactiviteiten binnen het studieverlof onder eigen regie dienen door kerkelijk werkers betaald te worden, waarbij zij bij de plaatselijke gemeente een beroep kunnen doen op de ‘Regeling Studiefaciliteiten’ binnen de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers’. Indien de studie in het kader van het aanvragen van een preekconsent wordt gevolgd, dienen de kosten geheel door de plaatselijke gemeenten vergoed te worden.

Kerkelijk werkers die nog geen 5 jaar werkzaam zijn en waarvoor de nascholing bestaat uit het mentoraat en de primaire nascholing, kunnen de training alleen in werktijd volgen en aanspraak maken op vergoeding van de kosten, indien zij de aanvullende training verplicht volgen in het kader van een aanvraag voor het preekconsent. In dat geval dienen de kosten eveneens geheel door de plaatselijke gemeente vergoed te worden.

Docenten

ds. P. Hoogstrate ds. P. Hoogstrate
ds. R. Bos ds. R. Bos

Aanmelden training Homiletische en Liturgische Vorming
september 2023 - woensdagen
Trainers: Rein Bos en Peter Hoogstrate
  6 september
20 september
 4 oktober
18 oktober
 1 november
15 november
29 november
13 december
10 januari 2024 (Terugkomdag)
Aanmelden kan tot 14 augustus 2023

Aanmelden september 2023


 

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen