Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Aandachtspunten voor jaarrekening 2022 en begroting 2023

Nu het najaar is aangebroken buigen veel colleges van kerkrentmeesters en diaconieën zich alweer over de begroting 2023 en de jaarrekening over 2022. Het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) zal bij de beoordeling letten op een aantal specifieke aandachtspunten. Handig om nu al rekening mee te houden bij de voorbereidingen. 

Jaarrekening 2022

 • Maak een juiste waardering voor vaste activa en beleggingen
  Bijna alle gemeenten hebben inmiddels de stap naar de nieuwe waarderingsgrondslag gemaakt. Daarbij moeten herwaarderingen en koersverschillen die door FRIS als incidentele baten worden verantwoord nog worden toegevoegd aan de daarvoor beschikbare bestemmingsreserves op de balans. Let op de splitsing van onroerende zaken en de daarmee verband houdende herwaarderingsreserves in kerkelijke en niet-kerkelijke activa. Mogelijk moeten zowel intern als in FRIS overboekingen gedaan worden.
 • Let op verantwoording van voorzieningen
  De voorzieningen op de jaarrekening moeten toereikend zijn en gebaseerd op een onderhoudsplan. Een dergelijke voorziening valt niet onder de bestemmingsreserves in rubriek 21, maar onder de voorzieningen in rubriek 22.
 • Voeg een bestuursverslag toe
  Bij de jaarrekening moet een bestuursverslag worden gevoegd met daarin niet alleen een toelichting op de financiële cijfers, maar ook op bijzondere ontwikkelingen in het afgelopen jaar en mogelijk geplande ontwikkelingen in 2023.
 • Extra financieel overzicht gemeenten met eigen begraafplaats
  Gemeenten met eigen begraafplaats moeten de cijfers hiervan op de juiste manier verwerken in FRIS. Om deze cijfers te kunnen beoordelen moeten de betreffende gemeenten een financieel overzicht van de begraafplaats als bijlage toevoegen aan de jaarrekening. De handleiding en de vraagtekentjes op diverse schermen in FRIS geven informatie en voorbeelden. 

Begroting 2023 

Uiterlijk 15 december moet de begroting over het nieuwe boekjaar 2023 zijn ingeleverd. Ook hierbij zijn een aantal aandachtspunten die hieronder worden toegelicht.

 • Houd rekening met forse kostenstijgingen
  De enorm stijgende energiekosten en de verwachte inflatie in 2022 van bijna 10% en in 2023 van 2,6% zullen voor veel gemeenten gevolgen hebben voor de financiën. Daarom denkt een fors aantal gemeenten nu al na over tijdelijke praktische oplossingen, zoals het combineren van diensten in kerkgebouwen of het houden van diensten in een bijgebouw of kerkelijk centrum in plaats van in de kerk. Zeker is dat elke gemeente een eigen plan zal moeten opstellen om de hopelijk tijdelijke kostenstijging op te vangen. De kostenstijging zal ook consequenties hebben voor de diaconale taken van gemeenten. Ad hoc-beslissingen die gevolgen hebben voor de lange termijn zijn dan niet verstandig. Kijk vooruit en maak plannen voor het geval de onzekerheid langer zal duren.
 • Vul vragenlijsten digitaal in
  Omdat het handmatig invullen van vragenlijsten bij verklaringen veel tijd kost is het vanaf nu alleen mogelijk om deze digitaal in te vullen. Hierbij worden alleen de voor de eigen situatie relevante vragen gesteld. Het al dan niet digitaal ondertekenen blijft een eigen keuze, maar omdat het veel tijdwinst oplevert is het aan te raden om er gebruik van te maken.
 • ANBI
  Vrijwel alle gemeenten en diaconieën hebben iets op de ANBI-pagina van hun website staan. Deze informatie is niet altijd actueel, wat wel noodzakelijk is volgens de ANBI-regels. Daarbij moet ook de link die onder Ai2 in FRIS getoond wordt en die je in LRP hebt opgegeven rechtstreeks naar de ANBI-pagina van je gemeente leiden. Dat gaat niet bij alle gemeenten goed. Daarom is het goed om voor de eigen gemeente even te checken of alles goed is ingevuld. Zie voor een verdere toelichting en eventuele automatische koppeling de handleiding. 
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)