Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Missie en visie van Kerk en Wereld

De missie en visie van Kerk en Wereld

Kerk en Wereld stimuleert activiteiten op het grensvlak van geloof en samenleving. 

Dit doet Kerk en Wereld door subsidie te geven aan grote en kleine initiatieven op het gebied van drie thema’s.

  • Verbinden
  • Christelijk geloof actualiseren en praktiseren
  • Ontmoeting tussen levensbeschouwingen

Missie  

Vanuit een christelijk-oecumenische inspiratie subsidieert en initieert Kerk en Wereld projecten die gestalte geven aan de bezinning op vraagstukken waar geloof en samenleving elkaar raken.  

Visie  

De visie van Kerk en Wereld is geworteld in de christelijke traditie; een veelkleurige en weerbarstige traditie van verhalen en interpretatie van die verhalen, van reflectie op geloof en handelen vanuit dat geloof.   

Het gaat om verhalen die vertellen over de schepping van de aarde met alles wat daarop leeft; om woorden die een weg wijzen naar het goede leven; om verhalen over de vreugde en de moeilijkheden van het samenleven in vrede en gerechtigheid; om getuigenissen van Gods bijzondere aanwezigheid en betrokkenheid bij mensen zoals die tot ons komt in de verhalen over Jezus Christus, verhalen over zijn leven en lijden, dood en opstanding - evenals in de verhalen over de mensen die als ‘mensen van de weg ‘ in zijn voetsporen traden en treden.  

Deze traditie is er ook één van steeds hernieuwde bezinning op de betekenis van die verhalen voor het leven van alledag, voor het goede leven in verbondenheid met mensen dichtbij en veraf, met de aarde en al wat daarop leeft, en met God.  

Vanuit die visie wil Kerk en Wereld een betrokken partner zijn bij de bezinning op vraagstukken die gaan over geloof en samenleving. Gerechtigheid, duurzaamheid en onderlinge verbondenheid zijn daarbij kernbegrippen, participatie, dialoog en transformatie duiden op de beoogde aanpak.  

Kerk en Wereld: Instituut  

Kerk en Wereld is in 1945 opgericht door hervormde predikanten, die tijdens hun gevangenschap in de Tweede Wereldoorlog nadachten over de rol van de kerk in de samenleving. Ze vonden dat er een instituut nodig was op het snijvlak van kerk en samenleving, dat vanuit de bijbelse inspiratie mee zou werken aan de vernieuwing van het naoorlogse maatschappelijke leven. Zo werd Kerk en Wereld geboren. 

Kerk en Wereld

De oorspronkelijke taak van het instituut Kerk en Wereld was:

  • bijdragen aan de uitvoering van de apostolaire opdracht der Kerk, door onder andere studie, vormingswerk en publicaties; 
  • scholing, toerusting en voming te bieden aan iedereen die betrokken is bij de apostolaire arbeid der Kerk; 
  • het faciliteren van een centrum waar ontmoeting, gesprek, beraad en vorming van personen en groepen van uiteenlopende aard uit binnen- en buitenland plaatsvindt; 
  • zoveel mogelijk werk te verrichten, in overleg met organen van bijstand der generale synode en met andere kerken en met kerkelijke of particuliere stichtingen, groepen en organisaties.  

Kerk en Wereld: Stichting

Sinds 2003 was Kerk en Wereld op een nieuwe manier actief: als stichting subsidieerde en initieerde zij activiteiten en projecten op het grensvlak van geloof en samenleving. Dit gebeurde uit de opbrengsten van het Eijkmanfonds en uit rendement op het vermogen dat is ontstaan na de verkoop van het landgoed De Horst in 2001. 

Kerk en Wereld: Fonds

Vanaf 1 oktober 2015 is Kerk en Wereld een fonds binnen de Protestantse Kerk. De commissie Fonds Kerk en Wereld is verantwoordelijk voor de beoordeling en de besluitvorming van subsidieaanvragen. Ook zal deze commissie de Kerk en Wereld-activiteiten voortzetten zoals Kerk en Wereld Jongerenprijs.

Mail voor meer informatie en vragen naar: kerkenwereld@protestantsekerk.nl 

Subsidie aanvragen?