Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Missie en visie van Kerk en Wereld

Kerk en Wereld stimuleert activiteiten op het grensvlak van geloof en samenleving. 

Dit doet Kerk en Wereld door subsidie te geven aan grote en kleine initiatieven op het gebied van drie thema’s.

  • Verbinden
  • Christelijk geloof actualiseren en praktiseren
  • Ontmoeting tussen levensbeschouwingen

Missie  

Vanuit een christelijk-oecumenische inspiratie subsidieert en initieert Kerk en Wereld projecten die gestalte geven aan de bezinning op vraagstukken waar geloof en samenleving elkaar raken.  

Visie  

De visie van Kerk en Wereld is geworteld in de christelijke traditie; een veelkleurige en weerbarstige traditie van verhalen en interpretatie van die verhalen, van reflectie op geloof en handelen vanuit dat geloof.   

Het gaat om verhalen die vertellen over de schepping van de aarde met alles wat daarop leeft; om woorden die een weg wijzen naar het goede leven; om verhalen over de vreugde en de moeilijkheden van het samenleven in vrede en gerechtigheid; om getuigenissen van Gods bijzondere aanwezigheid en betrokkenheid bij mensen zoals die tot ons komt in de verhalen over Jezus Christus, verhalen over zijn leven en lijden, dood en opstanding - evenals in de verhalen over de mensen die als ‘mensen van de weg ‘ in zijn voetsporen traden en treden.  

Deze traditie is er ook één van steeds hernieuwde bezinning op de betekenis van die verhalen voor het leven van alledag, voor het goede leven in verbondenheid met mensen dichtbij en veraf, met de aarde en al wat daarop leeft, en met God.  

Vanuit die visie wil Kerk en Wereld een betrokken partner zijn bij de bezinning op vraagstukken die gaan over geloof en samenleving. Gerechtigheid, duurzaamheid en onderlinge verbondenheid zijn daarbij kernbegrippen, participatie, dialoog en transformatie duiden op de beoogde aanpak.  

Kerk en Wereld: Instituut  

Kerk en Wereld is in 1945 opgericht door hervormde predikanten, die tijdens hun gevangenschap in de Tweede Wereldoorlog nadachten over de rol van de kerk in de samenleving. De Nederlandse kerken hadden onvoldoende serieus gereageerd op de dreigingen in Duitsland. Zoiets mocht in de toekomst niet meer gebeuren. Daartoe was een instituut nodig op het snijvlak van kerk en samenleving, dat vanuit de bijbelse inspiratie mee zou werken aan de vernieuwing van het naoorlogse maatschappelijke leven. Dat instituut werd Kerk en Wereld. De Nederlandse Hervormde Kerk heeft steun gegeven aan dit streven en daartoe bij het begin de aankoop van het landgoed mogelijk gemaakt.  

Kerk en Wereld

De taak van het instituut Kerk en Wereld, zoals verwoord in de kerkorde van de NHK (1951) luidde: 

  • Door studie, vormingswerk, publicaties en andere daartoe geschikte middelen bij te dragen aan de uitvoering van de apostolaire opdracht der Kerk; 
  • Een centrum van dienstverlening te vormen voor allen, die hetzij in ambt of bediening, hetzij als gemeenteleden in de apostolaire arbeid der Kerk betrokken zijn teneinde hun de scholing, toerusting en vorming te bieden, die zij voor de uitoefening van hun taak behoeven; 
  • Het stichten en in stand houden van een centrum, dat dient tot ontmoeting, gesprek, beraad en vorming van personen en groepen van uiteenlopende aard uit binnen- en buitenland; 
  • Voorts alle werkzaamheden te verrichten, welke geacht kunnen worden aan zijn doel bevorderlijk te zijn; 
  • Zijn arbeid zoveel mogelijk te verrichten, in overleg en samenspraak met organen van bijstand der generale synode en voorts met andere kerken en met kerkelijke of particuliere stichtingen, groepen en organisaties.  

Kerk en Wereld: Stichting

Sinds 2003 was Kerk en Wereld op een nieuwe manier actief: als stichting subsidieerde en initieerde zij activiteiten en projecten op het grensvlak van geloof en samenleving.  Dit gebeurde uit de opbrengsten van het Eijkmanfonds en uit rendement op het vermogen dat is ontstaan na de verkoop van het landgoed De Horst in 2001. 

Kerk en Wereld: Fonds

Vanaf 1 oktober 2015 is Kerk en Wereld een fonds binnen de Protestantse Kerk. De commissie Fonds Kerk en Wereld is verantwoordelijk voor de beoordeling en de besluitvorming van subsidieaanvragen. Ook zal deze commissie de Kerk en Wereld-activiteiten voortzetten: de Kerk en Wereld Lezing, de Kerk en Wereld Jongerenprijs en de Kerk en Wereld Leerstoel. 

>Meer informatie en vragen: kerkenwereld@protestantsekerk.nl 

Lees meer over

Het thema Fonds Kerk en Wereld