Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Fondszaken 2022

Financiële verantwoording Fonds Kerk en Wereld

 

In het onderstaande overzicht vind je informatie met betrekking tot de bestuurdelijke en financiële kant van Fonds Kerk en Wereld.

Bestuurlijk

Samenstelling commissie
De Commissie Fonds Kerk en Wereld bestond in 2022 uit:

  • Marieke den Braber (voorzitter, predikant in Barneveld)
  • Andrea van Dijk (coördinator Stichting Leergeld in Arnhem)
  • Peter Breure (predikant Ontmoetingskerk in Rhenen)
  • Cees Hendriks (oud-bankier, toezichthouder en interim-predikant binnen de Protestantse Kerk)
  • Burret Olde (verbindend specialist bij de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk)
  • Janneke van der Veer (manager communicatie en mediastrateeg bij Living Image in Utrecht)
  • Martijn Vroom (burgemeester Leidschendam-Voorburg)

De commissie werd opnieuw ondersteund door Marianne de Leeuw, medewerkster van Bureau Steunverlening van de dienstenorganisatie.

Beheersmatige inbedding
Beheersmatig is de Commissie Fonds Kerk en Wereld ondergebracht bij Kerk in Actie, Cluster Zending en Diaconaat. Fulco Tummers was lid van de commissie uit hoofde van zijn functie als specialist Kerk in Actie Binnenland.

Vergaderingen
De commissie heeft in 2022 vijf keer vergaderd. We beoordeelden reguliere subsidieaanvragen, hielden ons bezig met de organisatie van de Jongerenprijs en keken naar de voortgang van lopende projecten.

Contacten
Met de contactpersonen van diverse projecten zijn verschillende overleggen gevoerd. De contacten waren steeds prettig, zinvol en doeltreffend.

PR
In 2022 startte marketingstrateeg Christianne Holwerda-Bolt haar werkzaamheden voor Kerk en Wereld. Zij heeft een nieuw aanvraagformulier gemaakt, optimalisaties op de website doorgevoerd en social media-berichten geplaatst.

Ook verstuurde ze meerdere digitale nieuwsbrieven en deed ze de promotie voor de Jongerenprijs. Deze promotie bestond onder andere uit een advertentiecampagne, persberichten en een e-mailreeks naar geïnteresseerden. Het Jaarverslag en de jaarlijkse nieuwsbrief zijn samengevoegd in één document. 

Subsidieaanvragen
In totaal zijn er in het boekjaar 2022 95 aanvragen ontvangen, waarvan er in 2022 26 (deels) zijn gehonoreerd. 

Financieel

Inkomsten
De grootste inkomstenbron voor het Fonds Kerk en Wereld is het rendement op vermogen. Dit vermogen wordt op verschillende manieren belegd om het rendement te optimaliseren en de risico’s te verkleinen.

Het beleggingsbeleid is sterk gericht op duurzaamheid. Een aantal sectoren wordt uitgesloten omdat deze niet passen bij de missie van Kerk en Wereld. Zo beleggen we niet in de productie van wapens, tabak en fossiele brandstoffen. In de sectoren die wel in aanmerking komen voor een belegging wordt alleen belegd in bedrijven die binnen hun sector tot ten minste de 50 procent meest duurzame behoren. Ten slotte worden bedrijven uitgesloten die herhaaldelijk in opspraak raken, bijvoorbeeld rondom hun sociaal beleid.

De opbrengsten op het totale vermogen kunnen op jaarbasis verschillen, in lijn met de ontwikkelingen op de financiële markten. De giften en donaties waren in 2022 € 45.563.

Uitgaven
In 2022 was € 472.500 begroot voor het realiseren van de doelstellingen van het Fonds. Hiervan was € 190.000 begroot voor projectsubsidies. Het totaal aan toezeggingen hiervoor in 2022 bedroeg € 583.169.

De samenwerking met de PKN kostte het fonds in 2022 € 118.750, het Kansfonds € 50.000 en aan SKIN werd € 150.000 toegezegd, verdeeld over 3 jaren.

Subsidies voor overige projecten bedroegen € 124.663. Daarnaast werd aan de tenderwinnaars 2022 een totaalbedrag (voor het eerste jaar) toegezegd van € 130.700 en ontvingen de tenderwinnaars hun toegezegde bedragen van totaal € 180.700. 

De lasten met betrekking tot het vermogensbeheer van het Fonds Kerk en Wereld worden verantwoord onder de financiële baten, zodat uitgegaan kan worden van het nettorendement van het vermogen.

De overige lasten van het Fonds hebben betrekking op de organisatie en betreffen:

  • Ondersteuning bij de behandeling van de verschillende categorieën subsidieaanvragen door Bureau Steunverlening
  • Samenstelling Nieuwsbrief/Jaarverslag en overige PR-kosten
  • Overige kosten (onkostenvergoeding commissieleden en accountantslasten)

Lees het Jaarverslag

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Protestantse Kerk