Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Fondszaken 2022

Financiële verantwoording Fonds Kerk en Wereld

 

In het onderstaande overzicht vind je informatie met betrekking tot de bestuurdelijke en financiële kant van Fonds Kerk en Wereld.

Bestuurlijk

Samenstelling commissie
De Commissie Fonds Kerk en Wereld bestond in 2023 uit:

 • Marieke den Braber (voorzitter, predikant in Barneveld)
 • Cor de Raadt (nieuwe voorzitter per 1 januari 2024 uit Bodegraven)
 • Andrea van Dijk (coördinator Stichting Leergeld in Arnhem)
 • Peter Breure (predikant Ontmoetingskerk in Rhenen)
 • Cees Hendriks (oud-bankier, toezichthouder en interim-predikant binnen de Protestantse Kerk)
 • Burret Olde (verbindend specialist bij de dienstenorganisatie van de
  Protestantse Kerk)
 • Janneke van der Veer (manager communicatie en mediastrateeg bij Living Image in Utrecht)
 • Martijn Vroom (burgemeester Leidschendam-Voorburg)
 • Fennand van Dijk (ondernemer, adviseur en bestuurder in Leiden)

De commissie werd opnieuw ondersteund door Marianne de Leeuw,
medewerkster van Bureau Steunverlening van de dienstenorganisatie.
Christianne Holwerda-Bolt verzorgde de communicatie voor het fonds.

Beheersmatige inbedding
Beheersmatig is de Commissie Fonds Kerk en Wereld ondergebracht bij
Kerk in Actie, Cluster Zending en Diaconaat. 

Vergaderingen
De commissie heeft in 2023 vijf keer vergaderd. We beoordeelden reguliere subsidieaanvragen, hielden ons bezig met de organisatie van de
Jongerenprijs en keken naar de voortgang van lopende projecten.

Contacten
Met de contactpersonen van diverse projecten zijn verschillende
overleggen gevoerd. De contacten waren steeds prettig, zinvol en
doeltreffend.

PR
In 2023 waren de PR-werkzaamheden voor Kerk en Wereld vooral gericht
op het vergroten van de naamsbekendheid. Door advertentiecampagnes en veel berichten op social media is het bereik van het fonds vergroot.

Het Wereldverbeteraarsdiner van de Jongerenprijs was een groot
evenement waarbij tientallen mensen samenkwamen om elkaar te
inspireren met hun projecten voor jongeren.

Subsidieaanvragen
In totaal zijn er in het boekjaar 2023 95 aanvragen ontvangen, waarvan er
in 2023 29 (deels) zijn gehonoreerd.

Financieel

Inkomsten
De grootste inkomstenbron voor het Fonds Kerk en Wereld is het
rendement op vermogen. Dit vermogen wordt op verschillende manieren
belegd om het rendement te optimaliseren en de risico’s te verkleinen.
Het beleggingsbeleid is sterk gericht op duurzaamheid. Een aantal sectoren wordt uitgesloten omdat deze niet passen bij de missie van Kerk en Wereld.

Zo beleggen we niet in de productie van wapens, tabak en fossiele
brandstoffen. In de sectoren die wel in aanmerking komen voor een
belegging wordt alleen belegd in bedrijven die binnen hun sector tot ten
minste de 50 procent meest duurzame behoren. Ten slotte worden
bedrijven uitgesloten die herhaaldelijk in opspraak raken, bijvoorbeeld
rondom hun sociaal beleid.

De opbrengsten op het totale vermogen kunnen op jaarbasis verschillen, in lijn met de ontwikkelingen op de financiële markten. De giften en donaties waren in 2023 € 53.741.

Uitgaven

In 2023 was € 449.500 begroot voor het realiseren van de doelstellingen
van het Fonds. Hiervan was € 190.000 begroot voor projectsubsidies. Het
totaal aan toezeggingen hiervoor in 2023 bedroeg € 223.356.

De samenwerking met de PKN kostte het fonds in 2023 € 100.000 en
academische onderzoeksprojecten € 50.000.

Subsidies voor overige projecten bedroegen € 123.260. Daarnaast
bedroegen de kosten van de Kerk en Wereld Jongerenprijs activiteit € 30.096 en ontvingen de prijswinnende jongerenorganisaties hun
toegezegde bedragen van totaal € 20.000. 

De lasten met betrekking tot het vermogensbeheer van het Fonds Kerk en
Wereld worden verantwoord onder de financiële baten, zodat uitgegaan kan worden van het nettorendement van het vermogen.

De overige lasten van het Fonds hebben betrekking op de organisatie en
betreffen:

 • Ondersteuning bij de behandeling van de verschillende categorieën
  subsidieaanvragen door Bureau Steunverlening
 • Samenstelling Nieuwsbrief/Jaarverslag en overige PR-kosten
 • Overige kosten (onkostenvergoeding commissieleden en
  accountantslasten)

Lees het Jaarverslag

Lees meer over

Het thema Fonds Kerk en Wereld