Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Beroepingswerk | Vacature in de gemeente?

Op zoek naar een predikant, kerkelijk werker, jeugdwerker of pionier? De dienstenorganisatie helpt graag bij het vinden van de juiste persoon. 

Stappenplan beroepingswerk

De predikant heeft aangegeven een beroep te hebben aangenomen in een andere gemeente. Of de predikant is wellicht losgemaakt of met emeritaat gegaan. Hoe dan ook: de gemeente is vacant. Wat nu. Dit stappenplan maakt inzichtelijk hoe het beroepingswerk in de PKN verloopt. Ga ervan uit dat dit proces minstens 9 maanden in beslag neemt.

Zie stappenplan beroepingswerk

Persoonlijk advies

Het is belangrijk dat er iemand gevonden wordt die past bij de gemeente. Een zorgvuldig proces is hierbij van groot belang. Medewerkers van de dienstenorganisatie denken graag mee over het vinden van de juiste persoon voor de gemeente. Voor een eerste oriëntatie neem contact op via (030) 880 1880 of arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl.

Overige mogelijkheden om vacature te vervullen

Naast het gebruikelijke beroepingswerk zijn er de volgende mogelijkheden om een vacature in de gemeente te vervullen:

  1. Het aanstellen van een kerkelijk werker (structureel of tijdelijk)
  2. Een predikant beroepen voor bepaalde tijd (langer dan 2 jaar)
  3. Tijdelijk werkzaam in de gemeente (structurele hulpdiensten korter dan 2 jaar):
    a. (emeritus-)predikant
    b. ambulant predikant (via de mobiliteitspool)
  4. Een interim-predikant (via de mobiliteitspool)
  5. Het aanstellen van een pionier

1. Het aanstellen van een kerkelijk werker

Een kerkenraad kan de keuze maken om een kerkelijk werker aan te stellen. Dat kan zijn voor pastoraat, gemeenteopbouw, missionair werk, diaconaat of jeugdwerk of een combinatie daarvan. En het kan gaan om een tijdelijke, of een aanstelling voor onbepaalde tijd. De kerkelijk werker komt in dienst van de gemeente.

Een gemeente die op zoek gaat naar een kerkelijk werker kan voor ondersteuning terecht bij de dienstenorganisatie. De medewerkers denken met je mee en adviseren. Bovendien beschikken zij over namen van kerkelijk werkers die geregistreerd zijn en mogelijk interesse hebben in een (nieuwe) aanstelling in een gemeente.

Ziet de gemeente op tegen de wervings- en selectieprocedure? De dienstenorganisatie kan deze procedure samen met de gemeente opzetten en uitvoeren. Daarnaast is er een gids voor werving en aanstelling van een kerkelijk werker beschikbaar. Hierin staat alle informatie en praktische aanwijzingen die nodig zijn om te komen tot de aanstelling van een kerkelijk werker in de gemeente.

Een kerkelijk werker of jeugdwerker via de mobiliteitspool
Het is ook mogelijk om via de mobiliteitspool van de dienstenorganisatie een kerkelijk werker aan te stellen op tijdelijke basis, bijvoorbeeld een diaconaal werker of jeugdwerker. Het kan ook zijn dat de gemeente behoefte heeft aan een pastoraal of missionair werker. De kerkelijk werker komt tijdelijk in dienst van de dienstenorganisatie, maar werkt in de gemeente. De dienstenorganisatie zorgt voor de werving, een (voor)selectie, regelingen rond arbeidsvoorwaarden, salarisadministratie en personele begeleiding.

Meer informatie over het aanstellen van een jeugdwerker via de mobiliteitspool is te vinden in de brochure 'Jong Protestant jeugdwerker'. Op dezelfde wijze is het mogelijk een HGJB-jeugdwerker via de mobiliteitspool aan te stellen.

2. Een predikant beroepen op tijdelijke basis (langer dan 2 jaar)

De situatie in de gemeente kan zodanig zijn dat het niet mogelijk of gewenst is om een predikant voor onbepaalde tijd te beroepen. In dat geval is, met toestemming van het breed moderamen van de classicale vergadering en een solvabiliteitsverklaring van het classicale college voor de behandeling van beheerszaken, een beroep op tijdelijke basis mogelijk. Deze tijdelijke dienst is voor bepaalde tijd, minimaal 2 jaar. Ook een proponent kan beroepen worden op tijdelijke basis, het minimum is dan 3 jaar en het maximum 5 jaar.

3. Een predikant tijdelijk werkzaam in de gemeente (korter dan 2 jaar)

Een gemeente kan behoefte hebben aan een predikant voor met name vervangingswerk. Denk daarbij aan vacaturetijd, langdurige ziekte of zwangerschapsverlof. Het gaat dan in het algemeen om het reguliere predikantswerk gedurende een relatief korte periode, namelijk maximaal 2 jaar. Dan bestaan de volgende mogelijkheden (waarbij in de aanvang geen toestemming nodig is van het breed moderamen van de classicale vergadering of het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken, maar waarbij het wel aan te bevelen is om het breed moderamen van de classicale vergadering en/of de classispredikant hieromtrent in kennis te stellen):

Structurele hulpdiensten door een proponent of (emeritus-)predikant

Per 1 juli 2021 houdt de regeling voor tijdelijke aanstellingen eveneens in dat de gemeente voor maximaal twee jaar aan een proponent of (emeritus-)predikant een rechtstreekse opdracht kan verstrekken tot het verrichten van structurele hulpdiensten. Dit kan voor vervangingswerk of voor de uitvoering van een bepaald project waar de predikant voor gevraagd is. Met instemming van het breed moderamen kan de opdracht na 2 jaar met nog eens maximaal 2 jaar verlengd worden. De uitbetaling van het traktement verloopt via de centrale kas predikantstraktementen. In verband met de tijdelijkheid van de hulpdiensten betaalt de gemeente een opslag op de bezettingsbijdrage.

Ambulant predikant via de mobiliteitspool
Een ambulant predikant werkt tijdelijk in een gemeente voor vervangingswerk, bijvoorbeeld in vacaturetijd of bij langdurige ziekte. Dat beslaat een deel van het reguliere predikantswerk (pastoraat, crisispastoraat, eredienst, kringwerk), in de regel voor maximaal 20 uur per week. Ambulant predikanten hebben ervaring in het gemeentewerk, zijn flexibel en weten snel thuis te raken in een gemeente. 

De mobiliteitspool heeft ca. 125 predikanten die als ambulant predikant ingezet kunnen worden. Dit kan voor een periode van maximaal 2 jaar. Met instemming van het breed moderamen kan de opdracht na 2 jaar met nog eens maximaal 2 jaar verlengd worden. 

Het merendeel van de ambulant predikanten werkt via de regeling voor structurele hulpdiensten, met bemiddeling door en begeleiding van de mobiliteitspool. Een klein aantal ambulant predikanten werkt in dienst van de dienstenorganisatie; zij worden naar een gemeente gedetacheerd tegen het tarief dat de dienstenorganisatie daarvoor rekent. In beide gevallen zorgt de mobiliteitspool voor bemiddeling en matching naar de gemeente en biedt zowel gemeente als predikant begeleiding, advies en ondersteuning. Gemeenten kunnen zich via de mobiliteitspool ook verzekeren tegen langdurig ziekteverzuim van de ambulant predikant. Hiermee wil de mobiliteitspool gemeenten ondersteunen en ontzorgen bij het vinden van een predikant voor het vervangingswerk. 

Ook is detachering van een predikant vanuit een andere gemeente mogelijk. Dit kan alleen binnen de werktijd van de betreffende predikant in de eigen gemeente. Ook voor deze vorm van structurele hulpdiensten geldt een maximum duur van 2 jaar, met toestemming van het breed moderamen van de classis te verlengen tot maximaal 4 jaar. In dit geval betaalt de inlenende gemeente de predikantslasten naar rato aan de uitlenende gemeente (alleen de bezettingsbijdrage, dus zonder opslag voor de tijdelijke dienst).


4. Interim-predikant (wanneer het nodig is)

Een interim-predikant kan voor een bepaalde tijd een gemeente ondersteunen die zich in een tussentijd bevindt. Vaak is dat een vacaturetijd waarin er geen eigen predikant in de gemeente werkzaam is. Belangrijk kenmerk van de tussentijd is verder dat er ‘huiswerk’ te doen moet zijn. Dat kan een bezinningsproces zijn op de toekomst van de gemeente of de transitie naar een nieuwe wijze van kerk-zijn, het omgaan met een crisissituatie of het verwerken van rouw of verlies.

De gemeente die met een interim-predikant in zee wil gaan, formuleert samen met de interim-predikant een opdracht en spreekt een termijn af voor de uitvoering ervan. De interim-predikant wil als ambtsdrager dienstbaar zijn aan het proces van de gemeente als een ‘kritische vriend’, een betrokken buitenstaander die aan het einde van de termijn ook weer vertrekt.

Bij de mobiliteitspool zijn elf interim-predikanten in dienst. Zij zijn in dienst bij de dienstenorganisatie en worden naar de gemeente gedetacheerd tegen het tarief dat de dienstenorganisatie daarvoor rekent. De interim-predikant heeft ruime ervaring als gemeentepredikant en heeft een specialisatie tot interim-predikant gevolgd.

 

5. Het aanstellen van een pionier

Een pioniersplek kan een pionier zelf in dienst nemen. Voor pioniersplekken die dat niet zelf willen of kunnen is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de Mobiliteitspool. De pionier kan tijdelijk, voor de projectperiode, in dienst komen bij de mobiliteitspool en ‘uitgeleend’ worden aan de pioniersplek. De mobiliteitspool zorgt voor de arbeidsvoorwaardelijke zaken en personele ondersteuning. De pioniersplek wordt hiermee ontzorgd en loopt geen risico bij langdurige ziekte. Hiervoor betaalt zij een toeslag op de personeelskosten. Meer informatie over de detachering van een pionier via de Mobiliteitspool? Stuur een mailtje naar arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl

Veelgestelde vragen

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)