Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Beroepingswerk | Vacature in de gemeente?

Op zoek naar een predikant, kerkelijk werker of jeugdwerker? De dienstenorganisatie helpt graag bij het vinden van de juiste persoon. 

Hoe werkt het beroepingswerk in de Protestantse Kerk?

Naast het gebruikelijke beroepingswerk zijn er de volgende mogelijkheden om een vacature in de gemeente te vervullen:

  1. Een predikant beroepen voor onbepaalde tijd
  2. Het aanstellen van een kerkelijk werker (structureel of tijdelijk)
  3. Een predikant beroepen voor bepaalde tijd (langer dan 2 jaar)
  4. Tijdelijk werkzaam in de gemeente (structurele hulpdiensten korter dan 2 jaar):
    a. (emeritus-)predikant
    b. ambulant predikant (via de mobiliteitspool)
  5. Een interim-predikant (via de mobiliteitspool)

De dienstenorganisatie is gemeenten graag van dienst door te kijken welke mogelijkheid het best bij uw gemeente past. In een gesprek proberen we na te gaan wat de beste optie is voor jouw gemeente. Een predikant beroepen of toch een kerkelijk werker aanstellen? Vast of tijdelijk? Een kerkelijk werker voor het pastoraat of een jeugdwerker? En wat doen we in de tussentijd? Voorziet een ambulant predikant in de behoefte of vraagt de situatie om een interim-predikant? Regelt de gemeente dit zelf of schakelt jouw gemeente de mobiliteitspool daarvoor in?

Structureel

Het mobiliteitsbureau van de dienstenorganisatie adviseert bij het beroepen van een predikant en kan adviseren bij het aanstellen van een kerkelijk werker. 

Tijdelijk

De gemeente kan zelf een predikant of kerkelijk werker beroepen of aanstellen op tijdelijke basis. Daarnaast biedt de dienstenorganisatie de mogelijkheid om via de mobiliteitspool een predikant of kerkelijk werker te detacheren naar uw gemeente. Hij of zij komt in dienst van de dienstenorganisatie en is werkzaam in jouw gemeente.

1. Beroepen van een predikant
Een kerkenraad die op zoek gaat naar een predikant vraagt een advieslijst van predikanten die zouden kunnen passen in de vacature aan bij het mobiliteitsbureau. Voor verdere ondersteuning en advisering bij het beroepingswerk zijn ds. Klaas Dijkstra en ds. Giel Schormans beschikbaar via e-mailadres: arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl.

De ervaring leert dat het zinvol is om als kerkenraad of beroepingscommissie toegerust te worden op het terrein van het beroepingswerk. De dienstenorganisatie biedt op dit terrein een informatiebijeenkomst en trainingen aan. Deze trainingen kunnen als maatwerk in jouw gemeente gegeven worden.

Op de website is een groot aantal documenten beschikbaar die voor het beroepingswerk nuttig en behulpzaam kunnen zijn. De 'Gids voor het Beroepingswerk' is hierin onmisbaar:

Gids beroepingswerk downloaden

Lees ook het artikel:

2. Het aanstellen van een kerkelijk werker
Een kerkenraad kan de keuze maken om een kerkelijk werker aan te stellen. Dat kan zijn voor pastoraat, gemeenteopbouw, missionair werk, diaconaat of jeugdwerk of een combinatie daarvan. En het kan gaan om een tijdelijke, of een aanstelling voor onbepaalde tijd. De kerkelijk werker komt in dienst van de gemeente.

Een gemeente die op zoek gaat naar een kerkelijk werker kan voor ondersteuning terecht bij het mobiliteitsbureau. De medewerkers denken met je mee en adviseren. Bovendien beschikken zij over namen van kerkelijk werkers die geregistreerd zijn en mogelijk interesse hebben in een (nieuwe) aanstelling in uw gemeente.

Ziet de gemeente op tegen de wervings- en selectieprocedure? Het mobiliteitsbureau kan deze procedure samen met de gemeente opzetten en uitvoeren. Daarnaast is er een gids voor werving en aanstelling van een kerkelijk werker beschikbaar. Hierin staat alle informatie en praktische aanwijzingen die nodig zijn om te komen tot de aanstelling van een kerkelijk werker in de gemeente.

Een kerkelijk werker of jeugdwerker via de mobiliteitspool
Het is ook mogelijk een kerkelijk werker via de mobiliteitspool aan te stellen op tijdelijke basis, bijvoorbeeld een diaconaal werker of jeugdwerker. Het kan ook zijn dat uw gemeente behoefte heeft aan een pastoraal of missionair werker. De kerkelijk werker komt tijdelijk in dienst van de dienstenorganisatie en werkt bij u in de gemeente. De mobiliteitspool zorgt voor de werving, een (voor)selectie, regelingen rond arbeidsvoorwaarden, salarisadministratie en personele begeleiding.

De aanstelling van een jeugdwerker komt tot stand in nauwe samenwerking van het mobiliteitsbureau met ervaren jeugdwerkspecialisten van de dienstenorganisatie. Het mobiliteitsbureau zorgt voor de werving, een (voor)selectie, regelingen rond arbeidsvoorwaarden, salarisadministratie en personele begeleiding. Meer informatie over het aanstellen van een Jong Protestant jeugdwerker via de mobiliteitspool vindt u op de website van Jong Protestant. Hier vind je ook de brochure 'Jong Protestant jeugdwerker'. Op dezelfde wijze is het mogelijk een HGJB-jeugdwerker via de mobiliteitspool aan te stellen.3. Een predikant beroepen op tijdelijke basis (langer dan 2 jaar)
De situatie in de gemeente kan zodanig zijn dat een predikant beroepen voor onbepaalde tijd niet mogelijk of gewenst is. In dat geval is, met toestemming van het breed moderamen van de classicale vergadering en een solvabiliteitsverklaring van het classicale college voor de behandeling van beheerszaken, een beroep op tijdelijke basis mogelijk. Deze tijdelijke dienst is voor bepaalde tijd, minimaal 2 jaar. Ook een proponent kan beroepen worden op tijdelijke basis, het minimum is dan 3 jaar en het maximum 5 jaar. 

4. Een predikant tijdelijk werkzaam in de gemeente (korter dan 2 jaar)
Uw gemeente kan behoefte hebben aan een predikant voor met name vervangingswerk. Denk daarbij aan vacaturetijd, langdurige ziekte of zwangerschapsverlof. Het gaat dan in het algemeen om het reguliere predikantswerk gedurende een relatief korte periode, namelijk maximaal 2 jaar. Dan bestaan de volgende mogelijkheden (waarbij in de aanvang geen toestemming nodig is van het breed moderamen van de classicale vergadering of het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken, maar waarbij het wel aan te bevelen is om het breed moderamen van de classicale vergadering en/of de classispredikant hieromtrent in kennis te stellen):

Structurele hulpdiensten door een proponent of (emeritus-)predikant

Per 1 juli 2021 houdt de regeling voor tijdelijke aanstellingen eveneens in dat de gemeente voor maximaal twee jaar aan een proponent of (emeritus-)predikant een rechtstreekse opdracht kan verstrekken tot het verrichten van structurele hulpdiensten. Dit kan voor vervangingswerk of voor de uitvoering van een bepaald project waar de predikant voor gevraagd is. Met instemming van het breed moderamen kan de opdracht na 2 jaar met nog eens maximaal 2 jaar verlengd worden. De uitbetaling van het traktement verloopt via de centrale kas predikantstraktementen. In verband met de tijdelijkheid van de hulpdiensten betaalt de gemeente een opslag op de bezettingsbijdrage.

Ambulant predikant via de mobiliteitspool
De mobiliteitspool heeft ruim honderd predikanten beschikbaar die onder de naam ‘ambulant predikant’ ingezet kunnen worden voor het verrichten van hulpdiensten voor maximaal 2 jaar. Met instemming van het breed moderamen kan de opdracht na 2 jaar met nog eens maximaal 2 jaar verlengd worden. De betrokken predikanten komen of zijn daarvoor in dienst bij de dienstenorganisatie en worden naar de gemeente gedetacheerd tegen het tarief dat de dienstenorganisatie daarvoor rekent. Hiermee worden gemeenten ondersteund bij het vinden van een predikant voor het vervangingswerk. De mobiliteitspool zorgt voor de uitvoering van de regelingen rond arbeidsvoorwaarden, salarisadministratie en personele begeleiding.

Ambulant predikanten hebben ervaring in het gemeentewerk, zijn flexibel en weten snel thuis te raken in een gemeente. Hun aanstelling is in de regel voor minimaal 8 en maximaal 18 uur per week. In overleg met de mobiliteitspool wordt gekeken naar een geschikte en beschikbare ambulant predikant voor jouw gemeente.


Detachering vanuit andere gemeente
Ook is detachering van een predikant vanuit een andere gemeente mogelijk. Dit kan alleen binnen de werktijd van de betreffende predikant in de eigen gemeente. Ook voor deze vorm van structurele hulpdiensten geldt een maximum duur van 2 jaar, met toestemming van het breed moderamen van de classis te verlengen tot maximaal 4 jaar. In dit geval betaalt de inlenende gemeente de predikantslasten naar rato aan de uitlenende gemeente (alleen de bezettingsbijdrage, dus zonder opslag voor de tijdelijke dienst).

5. Interim-predikant (wanneer het nodig is)
Een interim-predikant kan voor een bepaalde tijd een gemeente ondersteunen die zich in een tussentijd bevindt. Vaak is dat een vacaturetijd waarin er geen eigen predikant in de gemeente werkzaam is. Belangrijk kenmerk van de tussentijd is verder dat er ‘huiswerk’ te doen moet zijn. Dat kan een bezinningsproces zijn op de toekomst van de gemeente of de transitie naar een nieuwe wijze van kerk-zijn, het omgaan met een crisissituatie of het verwerken van rouw of verlies.

De gemeente die met een interim-predikant in zee wil gaan, formuleert samen met de interim-predikant een opdracht en spreekt een termijn af voor de uitvoering ervan. De interim-predikant wil als ambtsdrager dienstbaar zijn aan het proces van de gemeente als een ‘kritische vriend’, een betrokken buitenstaander die aan het einde van de termijn ook weer vertrekt.

Bij de mobiliteitspool zijn elf interim-predikanten in dienst. Zij zijn in dienst bij de dienstenorganisatie en worden naar de gemeente gedetacheerd tegen het tarief dat de dienstenorganisatie daarvoor rekent. De interim-predikant heeft ruime ervaring als gemeentepredikant en heeft een specialisatie tot interim-predikant gevolgd.

 

Persoonlijke advies

Het is belangrijk dat er iemand gevonden wordt die past bij jouw gemeente. Een zorgvuldig proces is hierbij van groot belang. Het mobiliteitsbureau en de mobiliteitspool helpen graag bij dit proces en het vinden van de juiste persoon voor jouw gemeente. Voor een eerste oriëntatie kun je contact opnemen via (030) 880 1880 of arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl.

Veelgestelde vragen

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)