Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Vacature in uw gemeente?

Informatie en materiaal beroepingswerk

Op zoek naar een predikant, kerkelijk werker of jeugdwerker? De dienstenorganisatie helpt u graag bij het vinden van de juiste persoon voor uw gemeente.

Informatie over beroepingswerk en andere mogelijkheden om een vacature te vervullen

Uw gemeente is op zoek naar een predikant, kerkelijk werker of jeugdwerker. De dienstenorganisatie helpt u graag bij het vinden van de juiste persoon voor uw gemeente. 

Structureel of tijdelijk

Zoekt u structureel iemand voor uw gemeente? Het mobiliteitsbureau kan u adviseren bij het beroepen van een predikant of het aanstellen van een kerkelijk werker. 

Of heeft u tijdelijk iemand nodig? 

U kunt zelf een predikant of kerkelijk werker beroepen of aanstellen op tijdelijke basis. De dienstenorganisatie biedt ook de mogelijkheid via de Mobiliteitspool een predikant of kerkelijk werker te detacheren naar uw gemeente  Hij of zij komt in dienst van de dienstenorganisatie en is werkzaam in uw gemeente.

De mogelijkheden:

Er zijn de volgende mogelijkheden:

  1. Beroepen van een predikant
  2. Het aanstellen van een kerkelijk werker
  3. Een predikant beroepen op tijdelijke basis (langer dan 2 jaar)
  4. Een predikant tijdelijk werkzaam in de gemeente (korter dan 2 jaar): 
    - structurele hulpdienst
    - ambulant predikant
  5. Een interim predikant

Het mobiliteitsbureau is gemeenten van dienst door te kijken welke mogelijkheid het best bij u past. In een gesprek proberen we met u na te gaan wat de beste optie is voor uw gemeente. Een predikant beroepen of toch een kerkelijk werker aanstellen? Vast of tijdelijk? Een kerkelijk werker voor het pastoraat of een jeugdwerker? En wat doen we in de tussentijd? Hebben wij behoefte aan een ambulant predikant of vraagt de situatie om een interim-predikant? Regelt u dat als gemeente zelf of schakelt u de mobiliteitspool daarvoor in?

1. Beroepen van een predikant
Een kerkenraad die op zoek gaat naar een predikant kan voor ondersteuning bij het beroepingswerk terecht bij het mobiliteitsbureau. De adviseur beroepingswerk, ds. Klaas Dijkstra, kan naar aanleiding van de vraag van de gemeente advies geven en beschikt over de namen van beschikbare predikanten. Voor de benodigde ‘advieslijst’, met beroepbare predikanten die bij uw gemeente passen, kunt u bij hem terecht. 

De ervaring leert dat het zinvol is om als kerkenraad of beroepingscommissie toegerust te worden op het terrein van het beroepingswerk. De dienstenorganisatie biedt op dit terrein een informatiebijeenkomst en trainingen aan. Deze trainingen kunnen als maatwerk in uw gemeente gegeven worden.

Er is ook een groot aantal documenten beschikbaar voor het beroepingswerk; de belangrijkste informatie vindt u in de 'Gids voor het Beroepingswerk'.

2. Het aanstellen van een kerkelijk werker
Een kerkenraad kan de keuze maken om een kerkelijk werker aan te stellen. Dat kan zijn voor pastoraat, gemeenteopbouw, missionair werk, diaconaat of jeugdwerk of een combinatie daarvan. De kerkelijk werker komt in dienst van de gemeente. 

Een gemeente die op zoek gaat naar een kerkelijk werker kan voor ondersteuning terecht bij het mobiliteitsbureau van de dienstenorganisatie. Het mobiliteitsbureau kan met u meedenken en u adviseren. Bovendien beschikken zij over namen van kerkelijk werkers die geregistreerd zijn en mogelijk interesse hebben in een (nieuwe) aanstelling in uw gemeente.

Ziet u op tegen de wervings- en selectieprocedure? Het mobiliteitsbureau kan deze procedure samen met u opzetten en uitvoeren. Daarnaast is er een gids voor werving en aanstelling van een kerkelijk werker beschikbaar. Hierin vindt u alle informatie en praktische aanwijzingen die u nodig heeft om te komen tot de aanstelling van een kerkelijk werker in uw gemeente.

Een kerkelijk werker of jeugdwerker via de mobiliteitspool
Het is ook mogelijk een kerkelijk werker via de mobiliteitspool aan te stellen op tijdelijke basis, bijvoorbeeld een diaconaal werker of jeugdwerker. Het kan ook zijn dat uw gemeente behoefte heeft aan een pastoraal of missionair werker. De kerkelijk werker komt tijdelijk in dienst van de dienstenorganisatie en werkt bij u in de gemeente. De mobiliteitspool zorgt voor de werving, een (voor)selectie, regelingen rond arbeidsvoorwaarden, salarisadministratie en personele begeleiding.

De aanstelling van een jeugdwerker doet de mobiliteitspool in nauwe samenwerking met ervaren jeugdwerkspecialisten van de dienstenorganisatie. De mobiliteitspool zorgt voor de werving, een (voor)selectie, regelingen rond arbeidsvoorwaarden, salarisadministratie en personele begeleiding. Meer informatie over het aanstellen van een Jong Protestant jeugdwerker via de mobiliteitspool vindt u op de website van Jong Protestant. Hier vindt u ook de brochure 'Jong Protestant jeugdwerker'. Op dezelfde wijze is het mogelijk een HGJB-jeugdwerker via de mobiliteitspool aan te stellen.  

3. Een predikant beroepen op tijdelijke basis (langer dan 2 jaar)
De situatie in de gemeente kan zodanig zijn dat een predikant beroepen voor onbepaalde tijd niet mogelijk of gewenst is. Dan is, met toestemming van de classis en een solvabiliteitsverklaring, een beroep op tijdelijke basis mogelijk. Deze tijdelijke dienst is voor bepaalde tijd, minimaal 2 jaar. Ook een proponent kan beroepen worden op tijdelijke basis, het minimum is dan 3 jaar en het maximum 5 jaar. 

4. Een predikant tijdelijk werkzaam in de gemeente (korter dan 2 jaar)
Uw gemeente kan behoefte hebben aan een predikant voor met name vervangingswerk. Denk daarbij aan vacaturetijd, langdurige ziekte of zwangerschapsverlof. Het gaat dan in het algemeen om het reguliere predikantswerk gedurende een relatief korte periode, namelijk maximaal 2 jaar. Dan bestaan de volgende mogelijkheden (waarbij in de aanvang geen toestemming nodig is van het breed moderamen van de classicale vergadering of het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken):

A. Structurele hulpdiensten  
De nieuwe regeling voor tijdelijke aanstellingen per juli 2021 houdt in dat de gemeente voor maximaal twee jaar aan een predikant een rechtstreekse opdracht kan geven tot het verrichten van structurele hulpdiensten. Dit kan voor vervangingswerk of voor de uitvoering van een bepaald project waar de predikant voor gevraagd is. Met instemming van het breed moderamen kan de opdracht na 2 jaar met nog eens maximaal 2 jaar verlengd worden. De uitbetaling van het traktement verloopt via de centrale kas predikantstraktementen. In verband met de tijdelijkheid van de hulpdiensten betaalt de gemeente een opslag op de bezettingsbijdrage. 

B. Ambulant predikant via de mobiliteitspool
De Mobiliteitspool heeft ruim honderd predikanten beschikbaar die onder de naam ‘ambulant predikant’ ingezet worden in de gemeente voor hulpdiensten van maximaal 2 jaar. Ze komen of zijn daarvoor in dienst bij de dienstenorganisatie en worden naar de gemeente gedetacheerd tegen het tarief dat de Dienstenorganisatie daarvoor rekent. Hiermee worden gemeenten ondersteund bij het vinden van een predikant voor het vervangingswerk.

Ambulant predikanten hebben ervaring in het gemeentewerk, zijn flexibel en weten snel thuis te raken in een gemeente. Hun aanstelling is in de regel voor minimaal 8 en maximaal 18 uur. In overleg met de mobiliteitspool wordt gekeken naar een geschikte en beschikbare ambulant predikant voor uw gemeente.

C. Detachering vanuit andere gemeente
Ook is detachering vanuit een andere gemeente mogelijk. Dit kan alleen binnen de werktijd van de betreffende predikant in de eigen gemeente. Ook voor deze vorm van structurele hulpdiensten geldt een maximum duur van 2 jaar, met toestemming van het breed moderamen van de classis te verlengen tot maximaal 4 jaar. In dit geval betaalt de inlenende gemeente de predikantslasten naar rato aan de uitlenende gemeente (alleen de bezettingsbijdrage, dus zonder opslag voor de tijdelijke dienst). 

5. Interim-predikant wanneer het nodig is
Een interim-predikant kan voor een bepaalde tijd worden ingezet in een gemeente die zich in een tussentijd bevindt. Vaak is dat een vacaturetijd waarin er geen eigen predikant in de gemeente werkzaam is. Belangrijk kenmerk van de tussentijd is verder dat er ‘huiswerk’ te doen moet zijn. Dat kan een bezinningsproces zijn op de toekomst van de gemeente of de transitie naar een nieuwe wijze van kerk-zijn, het omgaan met een crisissituatie of het verwerken van rouw of verlies.

De gemeente die met een interim-predikant in zee wil gaan, formuleert samen met de interim-predikant een opdracht en spreekt een termijn af. De interim-predikant wil dienstbaar zijn aan het proces van de gemeente als een ‘kritische vriend’, een betrokken buitenstaander die aan het einde van de termijn ook weer vertrekt. 

De mobiliteitspool heeft elf interim-predikanten in dienst. Zij zijn verbonden aan de dienstenorganisatie van waaruit zij voor bepaalde tijd kunnen worden uitgeleend aan gemeenten. De interim-predikant heeft ruime ervaring als gemeentepredikant en daarnaast een specialisatie tot interim-predikant gevolgd.

Persoonlijke advies voor uw gemeente

Het is belangrijk dat er iemand gevonden wordt die past bij uw gemeente. Een zorgvuldig proces is hierbij van groot belang. Het mobiliteitsbureau en de mobiliteitspool helpen u graag bij dit proces en het vinden van de juiste persoon voor uw gemeente. Voor een eerste oriëntatie kunt u contact opnemen via (030) 880 1880 of arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl.

Veelgestelde vragen

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)