Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Over de Protestantse Kerk

De Protestantse Kerk in Nederland is deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde.

"Een vindplaats van geloof, hoop en liefde."

In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in maatschappelijke betrokkenheid. In de Protestantse Kerk worden beproefde vormen van kerk-zijn aangevuld met experimentele vormen.

De Protestantse Kerk verwoordt wat zij ziet als haar roeping, identiteit en toekomst - in geloofsbelijdenis, kerkorde en in een visienota.

De Protestantse Kerk in Nederland is nog betrekkelijk jong: op 1 mei 2004 verenigden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk zich officieel tot de Protestantse Kerk in Nederland. Meer over de geschiedenis van de Protestantse Kerk vindt u in het document 'Geschiedenis Samen op Weg-proces'

Geloofsbelijdenis

In haar vieren, haar spreken en haar handelen belijdt de Protestantse Kerk in elke tijd en in elke situatie opnieuw dat Jezus Christus Heer en Verlosser van de wereld is. Zo roept ze op tot vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat.

De Protestantse Kerk doet dit in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht, zoals die is verwoord:

 • in de Apostolische geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Athanasius waardoor de kerk zich verbonden weet met de algemene christelijke Kerk.
 • in de (Onveranderde) Augsburgse Confessie en de Catechismus van Luther - waardoor de kerk zich verbonden weet met de lutherse traditie
 • in de Heidelbergse Catechismus, de Catechismus van Geneve en de Nederlandse Geloofsbelijdenis met de Dordtse Leerregels - waardoor de kerk zich verbonden weet met de gereformeerde traditie.

De kerk erkent de betekenis van de Theologische Verklaring van Barmen voor het belijden in het heden. De kerk erkent met de Concordie van Leuenberg dat de lutherse en gereformeerde tradities door een gemeenschappelijk verstaan van het Evangelie bijeenkomen.

>Bron: Artikel I - De kerk, Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

Dienstenorganisatie

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk ondersteunt de kerk, de gemeenten en allen die daarbinnen werken:

 • In hun betrokken op God, op elkaar en op de wereld;
 • In het getuigenis van Jezus Christus;
 • In de dienst van gerechtigheid en barmhartigheid.

Daarbij verricht zij haar activiteiten in verbondenheid met andere kerken en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland. Om haar taken namens de kerk en gemeenten uit te kunnen voeren:

 • werkt zij dienstverlenend op basis van de vraag om ondersteuning en toerusting van het kerkelijk kader gericht op het beheer en de opbouw van de gemeente, de groei en de verdieping van het geloof en de theologische reflectie, de viering en beleving in de liturgie en de dienst aan de samenleving;
 • draagt zij mede zorg voor de opleiding en nascholing van predikanten, kerkelijk werkers en ander (vrijwillig) kader;
 • ondersteunt zij het geloofsgesprek en het spreken en leven van de kerk door studies en handreikingen, ook op het gebied van de geestelijke, politieke en economische krachten in de wereld;
 • organiseert zij het werk zo dicht mogelijk bij de vragen van de gemeenten en van het kerkelijk kader, in de vorm van een concreet en transparant aanbod;
 • voert zij het werk uit binnen de beleidskaders, die door de ambtelijke vergaderingen van de kerk zijn gesteld, op basis van de kerkorde;
 • heeft zij de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met mensen en middelen.

Feiten en cijfers

De Protestantse Kerk in Nederland heeft 1.577.429 leden, verdeeld over 1521 gemeenten. De gemeenten van de Protestantse Kerk hebben samen 2.149 kerkgebouwen in eigendom, waarvan er 1.225 een monumentenstatus hebben. 

Begin 2020 zijn er 147 pioniersplekken van start gegaan of in voorbereiding. Bij een pioniersplek zijn gemiddeld 52 mensen stevig betrokken (maandelijks of vaker betrokken bij een activiteit), waarvan ongeveer de helft al kerkelijk actief was. In totaal zijn er ruim 19.000 mensen bij een pioniersplek betrokken.

Jaarverslagen