Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Traktement

Een predikant heeft recht op een traktement. Een traktement is een voorziening in het inkomen waardoor de predikant zich zonder zorg voor het dagelijks brood kan wijden aan onder meer de verkondiging van het Woord, het voorgaan in de kerkdiensten, de bediening van de sacramenten, de catechese, de herderlijke zorg en de verkondiging van het evangelie in de wereld. 

Het traktement bestaat uit de volgende onderdelen.

 1. Iedere predikant heeft recht op het zogenaamde basistraktement. Dat is voor iedere predikant gelijk, ongeacht de omvang van de gemeente of de leeftijd van de predikant. 
 2. Daarnaast heeft de predikant recht op de zogenaamde periodieke verhogingen. Deze hangen af van het aantal dienstjaren van de predikant. Het maximale aantal periodieke verhogingen bedraagt 20. Als een predikant op oudere leeftijd instroomt, kan die bij de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen verzoeken om toekenning van een aantal periodieke verhogingen. De toekenning vindt plaats volgens regels die door het Georganiseerd overleg predikanten zijn vastgesteld. Criteria bij de inschaling zijn (alleen) de hoogte van het eerdere inkomen en de leeftijd van de predikant.
 3. Predikanten met een tijdelijke aanstelling (beroep in tijdelijke dienst of een opdracht tot structurele hulpdiensten) hebben recht op een toeslag, omdat ze na afloop van de tijdelijke dienst geen recht hebben op wachtgeld (= werkloosheidsuitkering).
 4. Over bovengenoemde componenten bouwt de predikant vakantietoeslag op (die in mei wordt uitbetaald) en een eindejaarsuitkering (die in december wordt uitbetaald).

Naast het traktement heeft de predikant recht op:

 1. een jubileumgratificatie na een diensttijd van 25 of 40 jaren onder de generale regeling rechtspositie predikanten of de generale regeling rechtspositie kerkelijke medewerkers
 2. een tegemoetkoming in de inkomensafhankelijke premie die een predikant aan de Belastingdienst moet afdragen voor de Zorgverzekeringswet
 3. vergoeding van de kosten voor:
  1. de eventuele huur of koop van een werkruimte
  2. het eventuele gebruik (inrichting en onderhoud) van een werkruimte
  3. representatie, bureaubenodigdheden, computer, telefoon, internet
  4. vakliteratuur en permanente educatie
  5. vervoer
  6. verhuiskosten bij het aanvaarden van een beroep
  7. verhuiskosten bij het verlaten van de ambtswoning wegens emeritaat of onvrijwillige losmaking (anders dan door tucht)
  8. verhuiskosten bij het verlaten van de ambtswoning door de nabestaanden wegens overlijden van de predikant.

Meer specifieke informatie over het traktement, de emolumenten en vergoeding vind je in de Uitvoeringsbepalingen, het rekenblad, de regels voor de toekenning van periodieke verhogingen en de Gids Arbeidsvoorwaarden, die je hier kunt vinden.

Lees meer over

Het thema Predikant